23. máj 2019. Želmíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Čerpanie eurofondov má byť jednoduchšie, byrokracia sa zníži

SITA  1.2.2017 1.2.2017  

Parlament odhlasoval, že o návrhu novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov bude rokovať v druhom čítaní.
BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Čerpanie eurofondov by sa malo zjednodušiť a administratívy by malo byť menej. Predpokladá to návrh novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý Národná rada SR v stredu posunula do druhého čítania.
Návrh novely pripravil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Po schválení má novela nadobudnúť účinnosť 1. mája 2017, okrem dvoch bodov s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2018.

Neúspešní žiadatelia v prvom kole ušetria peniaze

Prvou zmenou bude nový, dvojkolový systém posudzovania žiadostí o európske peniaze. Mestá a obce predložia stručne vypracovaný projektový zámer bez toho, aby museli spracovať rozsiahle a drahé podklady. V ňom popíšu cieľ projektu, jeho prínosy pre dané územie a predpokladané oprávnené výdavky. Odborná komisia zámer posúdi a žiadateľovi buď odporučí alebo neodporučí, aby sa projektu ďalej venoval. Následne oznámi žiadateľom, či splnili alebo nesplnili podmienky výzvy. Neúspešní žiadatelia v prvom kole ušetria peniaze pri príprave projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Druhým z opatrení je možnosť využitia systému tzv. zjednodušeného vykazovania výdavkov. Žiadatelia si budú môcť vykazovať paušálne sumy na nepriame výdavky, napríklad na administratívu projektu, pohonné hmoty, energie či elektronické a mobilné služby, a to v určitých prípadoch až do výšky 40 % z projektu. Využitím zjednodušeného vykazovania odpadne potreba kontroly tohto druhu výdavkov. Zásadným spôsobom sa tak má znížiť byrokraticky náročný výkon kontroly, ktorý dlhodobo zaťažoval riadiace orgány, ako aj prijímateľov implementujúcich projekty.

Zvýši sa aspekt transparentnosti

Novela tiež zavedie povinnosť pre všetky riadiace orgány zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch. V každom z monitorovacích výborov budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa zvýši aspekt transparentnosti a dohľadu nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.
Navrhované zmeny sú predpokladom riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Vyplývajú aj zo zmenenej alebo úplne novej právnej úpravy obsiahnutej v iných právnych predpisoch prijatých v nedávnom období, ktoré majú priamy vplyv na uplynulé programové obdobie 2007 - 2013, ako aj na súčasné programové obdobie 2014 - 2020. Návrh zákona zároveň mení obe právne normy predstavujúce právny základ implementácie štrukturálnych a investičných fondov. Zmeny zároveň vyplývajú aj z meniacej sa metodiky finančných tokov, ktorú postupne vydáva Európska komisia pre programové obdobie 2014 - 2020.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow