24. august 2019. Bartolomej. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nezaradené účty budú obsluhované len cez poverených členov

SITA  16.1.2017 16.1.2017  

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú majiteľmi nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len CDCP), budú môcť od 6.2.2017 žiadať o niektoré služby súvisiace s týmito účtami už iba prostredníctvom povereného člena.
Nový spôsob nakladania s cennými papiermi na nezaradených účtoch začne CDCP uplatňovať v zmysle § 173w novelizovaného zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOCP) po úspešnej migrácii na platformu TARGET2-Securities.
"CDCP mal už dlhšiu dobu zámer posilniť členský princíp zavedením nezaradených účtov a zmenou prístupu na tieto účty cez členov. CDCP týmto vyjde v ústrety klientom, keďže títo pri nakladaní so svojimi cennými papiermi na účtoch majiteľa budú môcť využiť pobočkovú sieť poverených členov (zväčša bánk), ak chcú podať príkaz osobne." vysvetľuje Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka CDCP SR, a.s.
Ktoré účty sú nezaradené?
Pod pojmom nezaradený účet sa chápe účet majiteľa, ktorý CDCP zriadil pre fyzickú alebo právnickú osobu do 30. septembra 2015. Nepatria sem účty zriadené pre centrálny depozitár, členov CDCP, štátne orgány konajúce v mene SR, alebo osobe podľa osobitného predpisu. Nezaradený účet majiteľa zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier (ďalej len CP).
Ako budú nezaradené účty obsluhované?
Medzi služby, o ktoré bude môcť majiteľ nezaradeného účtu požiadať CDCP výlučne prostredníctvom povereného člena patria:
• príkaz na registráciu prevodu CP,
• príkaz na registráciu presunu CP, t.j. presunu CP z jedného účtu majiteľa na iný účet toho

istého majiteľa,

• príkaz na registráciu prechodu CP, napr. dedenie CP.
Majiteľ nezaradeného účtu môže určiť len jedného člena CDCP, ktorý bude následne po dobu jeho poverenia vykonávať služby vo vzťahu k tomuto účtu. V prípade, že majiteľ nezaradeného účtu doručí príkaz na tieto služby priamo CDCP, CDCP takýto príkaz nevykoná.
Kto je poverený člen?
Povereným členom sa môže stať ktorýkoľvek člen CDCP na základe uzatvorenia rámcovej zmluvy s CDCP. Zoznam poverených členov CDCP zverejní na svojej webstránke.
Poverený člen môže v prípade, ak má udelené poverenie CDCP na vykonávanie takejto činnosti, zároveň na základe požiadavky oprávnenej osoby zrealizovať aj nasledujúce služby vzťahujúce sa k nezaradenému účtu:
• zaregistrovať vznik, zmenu a zánik pozastavenia práva nakladať na základe príkazu majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) ZOCP,
• zaregistrovať vznik, zmenu a zánik pozastavenia práva nakladať na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) ZOCP,
• vyhotoviť stavový výpis z nezaradeného účtu.
Požiadavky na tieto služby však majitelia nezaradeného účtu budú môcť naďalej podávať priamo CDCP.
O ktoré služby musí majiteľ naďalej žiadať CDCP?
Osoby, pre ktoré vedie CDCP nezaradený účet majiteľa musia naďalej podávať CDCP príkazy/požiadavky na niektoré služby ako napr.:

zmena údajov na nezaradenom účte,

registrácia vzniku/zmeny/zániku záložného práva v registri záložných práv,

vyznačenie vzniku/zmeny/zániku záložného práva na cenné papiere vedené na nezaradenom účte,

registrácia vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov cenných papierov.
Kto ešte môže nakladať s CP na nezaradených účtoch?
Príkazy a požiadavky na služby vo vzťahu k nezaradeným účtom budú môcť naďalej podávať aj iné oprávnené osoby ako majitelia nezaradených účtov, ktorými sú napríklad burza CP, obchodník s CP, súd alebo iné štátne orgány.
Prevádzkový poriadok CDCP bude od 6.2.2017 obsahovať osobitné ustanovenia v súvislosti s podávaním príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k nezaradeným účtom a ustanovenia upravujúce činnosti povereného člena.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow