16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Plánované zmeny v cenových podmienkach

SITA SITA SITA  16.11.2016 16.11.2016  

Pri predkladaní cenových návrhov na rok 2017 sa postupuje podľa novej vyhlášky vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO). Touto vyhláškou sa mení spôsob cenovej kalkulácie pre odberateľov a producentov pripojených na verejné vodovody a verejné kanalizácie.
Základňou pre výpočet ceny sú ekonomicky oprávnené náklady roku 2015, ktoré sú regulované ÚRSO. Ďalej do výpočtu vstupuje primeraný zisk, ktorý je limitovaný a oproti pôvodnej výške bola jeho hodnota znížená, faktor využitia výrobných kapacít vodárenského majetku a skutočný objem vody za rok 2015. Takto vypočítaná maximálna cena za pitnú vodu sa poníži o koeficient strát pitnej vody.
Od nového roka sa bude fakturovaná suma skladať z dvoch častí a to z fixnej zložky a variabilnej zložky.  Fixná zložka maximálnej ceny bude hradená v závislosti od rezervovaného prietoku vody pripojenej nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a pripojenej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou.
Fixná zložka maximálnej ceny sa člení do tarifných skupín T1 až T6, ktorých hlavným kritériom je veľkosť vodomeru resp. jeho menovitý priemer DN na odbernom mieste (T1 najmenší a T6 najväčší DN). Odberné miesta, ktoré nemajú osadený vodomer a smerné čísla spotreby na odbernom mieste sú určované príslušnou vyhláškou MŽP budú zaradené do tarifnej skupiny T1 s najnižšou hodnotou koeficientu pre výpočet fixnej zložky.
Variabilná zložka maximálnej ceny vychádza z dodaného množstva pitnej vody prípadne odvedenej odpadovej vody vynásobenej cenou za 1 m3 a vstupuje do celkovej ceny dodávky.
V praxi to znamená, že odberateľovi odberného miesta pripojeného vodovodnou prípojkou na verejný vodovod a kanalizačnou prípojkou na  verejnú kanalizáciu vzniká povinnosť úhrady oboch zložiek ceny uvedených na faktúre dodávateľa.
Po schválení cien ÚRSO budú na internetovej stránke spoločnosti www.stvps.sk zverejnené výšky fixnej zložky maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny T1 až T6 ako aj výška variabilnej zložky maximálnej ceny za 1m3 dodanej pitnej vody a za 1m3 odvedenej odpadovej vody.
V súvislosti s uvedenými informáciami je ešte potrebné doplniť, že v nadväznosti na možnú novelizáciu ďalších právnych predpisov sa môžu cenové podmienky meniť.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow