19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Kancelária Bankového ombudsmana poskytla minulý rok rekordný počet konzultácií spotrebiteľom

 18.9.2017 18.9.2017  

Na kanceláriu Bankového ombudsmana sa v roku 2016 obrátilo 3 181 klientov bánk (2015: 2358 klientov) od vzniku inštitútu Bankového ombudsmana v roku 2007 ide doposiaľ o najvyššie číslo. Takmer dvojnásobne stúpol počet elektronických konzultácií pokiaľ v roku 2015 ich bolo 783 v roku 2016 až 1437.

 

Kancelária Bankového ombudsmana v roku 2016 prešetrovala 377 podnetov z toho 333 tvorili novoprijaté podnety a 44 podnetov bolo z roku 2015. Z celkového počtu podaní bolo odmietnutých 31 z dôvodu nedostatku právomocí Bankového ombudsmana konať vo veci, nakoľko sa sťažnosť netýkala činnosti banky, ale inej finančnej inštitúcie.

V prospech klienta bolo vybavených 85 z prešetrovaných podnetov. Materiálna satisfakcia poskytnutá klientom vo forme vrátenia či odpustenia poplatkov, alebo zľavy z úrokovej sadzby predstavovala čiastku 29.512 eur, čo je doposiaľ najviac za celé obdobie existencie kancelárie Bankového ombudsmana. V týchto prípadoch nešlo vždy len o zadosťučinenie, na ktoré mali klienti nárok, ale banka v snahe o zachovanie korektných vzťahov často urobila ústretové kroky v prospech klienta aj napriek tomu, že nebolo preukázané jej pochybenie.

V 81 prípadoch nebolo v rámci konania pred Bankovým ombudsmanom objektívne preukázané pochybenie banky. Pri týchto podnetoch Bankový ombudsman na základe predložených dôkazov zo strany podávateľa podnetu ako aj zo strany banky vyvodil záver, že banka konala v súlade platnou legislatívou a rovnako neporušila ani Etický kódex.

Okrem riešenia podnetov je kľúčovou činnosťou kancelárie Bankového ombudsmana aj poskytovanie konzultácií spotrebiteľom, ich záujem o túto službu stále rastie. V roku 2016 sa na tím Bankového ombudsmana obrátilo 3181 klientov bánk s rôznymi otázkami, z toho 186 bolo vybavených osobne, 1558 telefonicky a 1437 elektronickou poštou. Otázky sa najčastejšie týkali bezpečnostných zásad pri používaní platobných prostriedkov, poradenstva pri refinancovaní úverov, kedy sa klienti vopred informovali ohľadom svojich povinností a času potrebného na realizáciu refinancovania úverov, poradenstvo pri problémoch so splácaním úveru a následne s jeho zosplatnením, či vyhlásením dražby. Častým problémom klientov je platobná neschopnosť, kedy Bankový ombudsman poskytol rady ako riešiť túto situáciu, či už podaním žiadosti o odklad splátok alebo o zníženie splátok a predĺženie doby splácania. V takýchto prípadoch je vždy zdôraznená nevyhnutnosť komunikácie klienta s bankou.

„Veľmi nás teší neutíchajúca dôvera spotrebiteľov a je pre nás dôležité, aby žiaden z nich neodchádzal bez pomoci. Uplynulý rok bol pre našu kanceláriu rekordný. Od vzniku inštitútu Bankového ombudsmana nás kontaktovalo doposiaľ najviac spotrebiteľov so žiadosťou o konzultáciu a najvyššia bola aj dosiahnutá materiálna satisfakcia pre klientov. V mnohých prípadoch sa podarilo pre klientov nájsť nové riešenia ich situácie, čo by nebolo možné bez intenzívnej spolupráce s dotknutými bankami a ich nadštandardnému úsiliu vyjsť spotrebiteľovi v ústrety,“ zhodnotila úspechy minulého roka Banková ombudsmanka Eva Černá.

Aj napriek vysokému záujmu o konzultácie zo strany spotrebiteľov sa kancelária Bankového ombudsmana stretáva s opakujúcimi sa pochybeniami spotrebiteľov. Tým najčastejším je neinformovanie banky napríklad o zmene adresy alebo životnej situácie či neprevzatie korešpondencie od banky. V prípade neschopnosti splácať svoj záväzok sa klienti často spoliehajú, že banka nepristúpi k vymáhaniu pohľadávky. Pri predčasnom splatení úveru si spotrebitelia nevytvorili dostatočnú časovú rezervu potrebnú na zabezpečenie všetkých náležitostí pre splatenie či refinancovanie úveru.

Bankový ombudsman

Inštitút Bankového ombudsmana bol zriadený po vzore nemeckého, talianskeho a poľského modelu v roku 2007 Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Pôsobnosť ombudsmana sa vzťahuje na banky, pobočky zahraničných bánk a sporiteľne, ktoré sú členmi SBA a ktoré sa zaviazali dodržiavať Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa. Bankový ombudsman je volený členmi Prezídia SBA na obdobie 5 rokov. Inštitút Bankového ombudsmana je od 7.4.2016 zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR. Viac informácií nájdete na webovej stránke Bankového ombudsmana.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow