26. február 2020. Viktor. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Sú naše vklady sledované? Finančné transakcie pod drobnohľadom

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  12.11.2014 12.11.2014  

Ochrana pred praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu, či daňovými únikmi, aj to sú dôvody monitorovania našich vkladov v bankách. Od akciových fondov, cez termínované vklady až po zostatky na bežných účtoch, prevody aj hotovostné vklady. Banky majú o všetkých transakciách dokonalý prehľad. Podozrivé transakcie aj zvláštne vklady či výbery, to všetko analyzujú, preverujú a majú povinnosť hlásiť...

 

Monitorovanie vkladov zahalené tajomstvom

Pri otázkach na metriku a systém monitorovania sú banky zdržanlivé. Prirodzene ide o informácie, ktorých prezradenie by mohlo zmariť súvislú spoluprácu bánk a štátnych orgánov pri odhaľovaní činností súvisiacich s trestnou či majetkovou kriminalitou. Prezradiť teda presné postupy a analytické systémy, ktoré vyhodnocujú podozrivé transakcie, investície či prevody, nie je možné. Mantinely sú však jasne stanovené. Banky prirodzene nemonitorujú vklady bezdôvodne, ich monitoring má pevnú kotvu v zákone. „Banka monitoruje vklady v súlade s príslušnou legislatívou, ktorú tvorí predovšetkým zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií,“ vysvetľuje pre NEXT FUTURE Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.

Na monitoring sa využívajú sofistikované systémy, ktoré by mali odhaliť nezvyčajné výkyvy v konaní ich klientov. „Máme spracovaný vlastný program v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý vychádza z platnej legislatívy. V tejto vnútornej norme sú presne definované postupy monitorovania vkladov. Tie sú však internou záležitosťou banky,“ hovorí Jozef Šimovčík, riaditeľ divízie prevádzky J&T Banky.

Čo to znamená v praxi? Vklad troch tisícok u človeka s priemerným historickým príjmom tisíc eur mesačne nemusí byť podozrivý, no varovné svetielko sa rozsvieti v prípade, že človeku s minimálnou mzdou na účte zasvieti napríklad osemdesiattisíc eur. Takéto nezrovnalosti banka prešetruje a v prípade podozrení hlási.

„Pozornosť treba venovať najmä operáciám, ktoré zjavne vybočujú z bežného rámca. Teda napríklad, keď finančné prostriedky, s ktorými klient narába, sú v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti, ďalej operácie, pri ktorých nie je zrejmý ich vzťah k bežným obchodným aktivitám klienta a podobne,“ dopĺňa Jozef Šimovčík, riaditeľ divízie prevádzky J&T Banky. Samozrejme, nad všetkými komerčnými bankami je povinnosť stabilizácie bankového trhu a jeho bezpečia aj na Národnej banke Slovenska, ktorá aktívne spolupracuje pri presadzovaní preventívneho zákona so spravodajskou jednotkou finančnej polície, ktorá pôsobí v rámci Ministerstva vnútra SR.

Imidž v banke je dôležitý

Vybočenie z bežného rámca zaváňa zvýšenou ostražitosťou. Čo však možno chápať ako neštandardné správanie? Netreba sem zahrnúť len vysoké vklady či výbery, alebo zmenenie peňazí, ako sa mnohí klienti bánk domnievajú, hoci výška finančných objemov nestojí bokom. Zuzana Eliášová z ČSOB Finančnej skupiny vysvetľuje: „Pôvod finančných prostriedkov sa zisťuje od sumy 15 000 eur tak pri fyzických ako aj pri právnických osobách. Pri politicky exponovaných osobách sa zisťuje pôvod prostriedkov pri každom vklade bez ohľadu na sumu.“ Veľkosť sumy nie je jediný parameter. Banka si od prvého založenia bežného účtu vyhodnocuje istý imidž klienta. Monitoruje tak správanie, zvýšenie príjmu, zmenu zamestnania. Na základe imidžu vie identifikovať aj štandard správania.

Všetko mimo očakávaní by sme mohli zhodnotiť v jednoduchosti ako dôvod, keď začne byť klient banke podozrivý natoľko, že sa na jeho finančné vklady niekto pozrie podrobnejšie. Alena Walterová vysvetľuje: „Banka vykonáva priebežný monitoring obchodného vzťahu, vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami banky o klientovi, jeho podnikateľskom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom. Taktiež zabezpečuje aktualizáciu dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má banka o klientovi k dispozícii.“ Monitorovanie vkladov v Sberbank Slovensko aj v iných bankách prebieha na základe zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa implementovala aj 3. AML (antimoney laundering) smernica Európskej únie. „Monitorovanie sa líši na základe segmentov. Žiaľ, vzhľadom na požiadavky obozretnosti nie je možné konkretizovať tieto monitorovacie scenáre ani následné reportovacie povinnosti bližšie. V blízkej budúcnosti bude čakať celý bankový trh implementácia 4. AML smernice, ktorá bude mať vplyv i na túto oblasť,“ hovorí Ľubomíra Chmelová, hovorca Sberbank Slovensko. Aj v tejto oblasti sa tak dočkáme zmeny, hoci princípy analýz sa nevychýlia z bežného rámca. 

Hrozbou je aj terorizmus

Sme súčasťou Európskej únie a toto zaväzuje aj jednotlivé banky. Vzhľadom na členstvo SR v Európskej únii sa aj naša krajina intenzívne venuje ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Toky špinavých peňazí totiž môžu poškodiť nielen stabilitu a dobré meno slovenského finančného sektora, ale ohroziť spoločný európsky trh. Nad touto úlohou bdie Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad finančným trhom. Svojím monitorovaním prispieva k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu.

Terorizmus má mnoho podôb a preto pri monitorovaní vkladov nie je rozhodujúci subjekt, teda či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu. Tak isto má svoje špecifiká, v rámci ktorých sa finančné toky preverujú. „Hlavným cieľom je rozpoznať znaky nezvyčajných obchodných operácií,“ hovorí Jozef Šimovčík. K podozrivému môže napríklad patriť aj vkladanie malých súm v pravidelnom čase, alebo naopak masívne vklady menšej sumy vo veľkom objeme a podobne. Samozrejme, analytika je komplikovaná, no niektoré transakcie sú hlásené automaticky, ako hovorí Alena Walterová: „Banka je povinná písomne oznámiť daňovému úradu číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom. Vklady a prevody, ktoré banka vyhodnotí ako nezvyčajné obchodné operácie, hlási finančnej spravodajskej jednotke.“ Každá finančná transakcia v banke tak neostane skrytá a čo má človek na účte, o tom sa jednoducho vie.

Čo sa môže javiť ako nezvyčajné?

Všetky finančné aktivity sú, samozrejme, monitorované na základe špecifických kritérií, ktoré nie je možné predstaviť v plnej miere. Medzi najviac sledované však obyčajne patria niektoré spoločné parametre.

Ide o nezvyčajný pohyb finančných prostriedkov, ktorý zjavne vybočuje z bežného rámca a zvyklostí klienta.

Podozrivou môže byť aj operácia, pri ktorej sa klient odmieta identifikovať.

Zaujímavé sú vždy aj finančné prostriedky vkladané, vyberané, alebo presúvané vo vysokej sume, alebo naopak v nízkej hodnote, ale neprimerane vysokej frekvencii.

Preverované sú operácie s odôvodneným predpokladom, že klientom alebo konečným používateľom výhod je osoba, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie.

Podozrivými sú bankové operácie, ktoré vzhľadom na klientovo zamestnanie a postavenie nepredpokladajú vlastnenie spravovaných prostriedkov.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow