25. jún 2018. Tadeáš. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Regulácia poškodí klientov

NextFuture  4.4.2017 4.4.2017  

Cieľom pripravovanej novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je podľa Ministerstva financií SR najmä zvýšenie profesionalizácie finančných agentov, zlacnenie finančných produktov a najmä zabránenie tzv. „prepoisťovaniu“ za účelom ochrany spotrebiteľa.

Navrhovaná regulácia v predloženom znení nerieši problémy definované Ministerstvom financií SR, naopak, naoko atraktívne proklientské kroky môžu v konečnom dôsledku vyústiť do poškodenia klientov. Činnosť finančných agentov sa riadi Zákonom č. 186/2009 Z. z., ktorý o. i. definuje finančné sprostredkovanie a s ním súvisiace činnosti. Je teda nevyhnutné ozrejmiť, že sa jedná o odbornú a regulovanú činnosť, na výkon ktorej je potrebná kvalifikácia, adekvátna odborná spôsobilosť, nepretržitá informovanosť a častokrát aj dlhoročné skúsenosti pri riešení servisných požiadaviek klientov, či poistných udalostí. S touto problematikou úzko súvisí aj pripravovaná novela zákona o poisťovníctve. Táto novela v pripravovanom znení by mala vážny dopad na finančných agentov a tým pádom aj priamo na spotrebiteľa. Pri znížení príjmov finančných agentov na 1/7 by ich počet radikálne klesol, čím by sa vytratilo zdravé konkurenčné prostredie na finančnom trhu. Klienti využívajú služby sprostredkovateľov dobrovoľne. Nikto im to neprikazuje, napriek tomu objem obchodov, ktoré finanční agenti do bánk a poisťovní prinášajú z roka na rok narastá. Každý, kto vyskúšal služby finančných agentov pri vybavovaní hypotéky alebo poistenia, vie, aké výhody získal – agent mu šetrí čas, má prehľad o aktuálnom dianí na trhu, vie porovnať ponuky, odporučiť klientovi optimálne riešenia šité na mieru. Finančný agent sa stará o klienta aj v ďalšom období, poskytuje servis, riešenie poistných udalostí a najmä, informuje pravidelne klienta o dianí na finančnom trhu, čím napomáha k zvyšovaniu jeho finančnej gramotnosti. Klient si tak užíva komfort, ktorý schválením navrhovaná novela zlikviduje. Pripravovaná právna úprava takto môže negatívne zasiahnuť desiatky tisíce živiteľov rodín, fyzických osôb, na Slovensku a naopak, posilní ekonomické postavenie vybraných finančných inštitúcií. Neguje princípy boja proti nezamestnanosti a zároveň vzdelanostnej ekonomiky či podnikateľského prostredia v krajine. Znížením počtu finančných agentov, prípadne takmer ich zánikom, by v súvislosti s plánovanou ochranou spotrebiteľa nastala presne opačná situácia než akú Ministerstvo financií SR deklaruje a to zníženie kvality poskytovaných služieb a zníženie finančnej gramotnosti klientov. Klient bez praktických skúseností tak do budúcna nebude odborne zdatným partnerom finančných inštitúcií. Je pravda, že každá spoločnosť má aj indivíduá, ktoré zákon nedodržujú a porušujú ho, čím vrhajú zlé svetlo na dotknutý sektor finančného trhu. Avšak ak niekto porušuje zákon dnes, s veľkou pravdepodobnosťou ho bude porušovať aj po novele. Žiaľ, toto zákon nerieši, naopak, vytlačí tých poctivých, slušných, profesionálnych sprostredkovateľov a ich následný nedostatok poskytne ešte väčší priestor špekulantom.

Čo sa týka zlacnenia finančných produktov návrh nezaručuje ani neprikazuje finančným inštitúciám, aby znížili poistné alebo RPMN. Tvrdenie, že zavedenie limitov na odmeny finančných agentov a vyplácanie provízií v čase spôsobí zlacnenie finančných produktov, tak  nie je opodstatnené. Odmena sprostredkovateľa je vždy zahrnutá v cene produktu nezávisle od toho či sa jedná o interné alebo externé sprostredkovanie. Zákon opomína ostatné náklady zakalkulované do produktov ako sú náklady na zaistenie, vnútorné a prevádzkové náklady finančných inštitúcií atď. Za uplynulé roky ceny finančných produktov klesali, resp. nestúpali, pričom objem externého sprostredkovania medziročne narastá. Takže zavedenie rozloženia provízií na niekoľko rokov a určenie provízneho stropu zlacnenie produktov nezaručí.

Novela je diskriminačná a likvidačná pre väčšinu finančných agentov. Sťaží vstup nových finančných inštitúcií do krajiny, spôsobí zvýšenie nezamestnanosti a tým aj náklady štátu a zhorší sa aj tak podpriemerná finančná gramotnosť Slovákov. Návrh obsahuje viacero nejasností, ktoré umožňujú nejasný výklad, zvýhodňuje zahraničné finančné subjekty a je pre odbornú verejnosť neprijateľný.  Na pripomienkovanie dostali dotknuté inštitúcie a asociácie od Ministerstva financií SR približne dva týždne. Lehota končí a subjekty finančného trhu očakávajú výsledky vyjednávania. Zatiaľ však môžeme len veriť, že zvíťazí zdravý rozum a bez diskusie ministerstvo predložený návrh neschváli.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow