7. júl 2020. Oliver. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Rozvoj regiónov sa chytil do sietí byrokracie

Martin Karlík Martin Karlík Martin Karlík  29.4.2016 29.4.2016  

Čerpanie eurofondov na Slovensku má k dokonalosti ďaleko. Podľa analytikov tomu nepomáha ani nie celkom dobre zvládnutá príprava v dokumentácii. Pomôcť v rozvoji vidieckych oblastí by mal program LEADER, ktorý sa osvedčil v zahraničí, a umožňuje rozvíjať špecifiká daného regiónu a zvýšiť cestovný ruch vo vidieckych lokalitách.

 

Analytici sa zhodujú na tom, že základom podpory rozvoja cestovného ruchu v regiónoch je zameranie sa na podporu tradičnej produkcie, ktorá ťaží z jedinečnosti danej lokality.

„Existujúce rozdiely medzi regiónmi je vhodné využiť ako nástroj zdravej konkurencie, čo bude mať za následok, že každý región sa zameria práve na to jedinečné, čo ho charakterizuje, a zároveň odlišuje od ostatných. Na tomto prvku postaví víziu rozvoja územia a definuje strategické ciele, ktoré ju podporia,“ povedal Tomáš Szabo, odborník na regionálny rozvoj z portálu Prorozvoj.eu.

Podľa jeho slov je nutné do rozvoja regiónov začleniť verejnosť, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a využívať benchmarking ako nástroj porovnávania s konkurenciou, čo bude viesť k lepšiemu a efektívnejšiemu stanoveniu rozvojovej stratégie, zameranej práve na rozvoj cestovného ruchu,“ vysvetlil Szabo.

Základným prvkom rozvoja môže byť podľa neho práve rozvoj cestovného ruchu, na ktorý sú zamerané napríklad aj dotačné schémy z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020.

Rozvoj vidieka

Regionálny rozvoj ide teda ruku v ruke s rozvojom vidieka. Ten má v kompetencii ministerstvo pôdohospodárstva. V pláne má niekoľko programov na zlepšenie stavu v regiónoch a pomôcť vidieckym oblastiam v ich rozmachu a rozširovaniu vlastného potenciálu.

 „LEADER/CLLD je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor. Prístup zdola nahor, ktorý zapája miestne spoločenstvá a pridáva hodnotu miestnym zdrojom, možno pokladať za novú cestu k miestnemu rozvoju, vytváraniu pracovných miest a podnikov vo vidieckych oblastiach. LEADER začal experimentálnym spôsobom na miestnej úrovni spájať rôzne projekty a myšlienky, aktérov i zdroje, a ukázal sa ako ideálny nástroj rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti,“ povedala Radka Kulaviaková z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva SROV.

Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja podľa nej možno považovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju území. „To znamená, že prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú, sa na území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa mnohokrát prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev ani nerealizovali,“ vysvetlila Kulaviaková.

Odborníci na regionálny rozvoj však upozorňujú, že politika a systém rozvoja obcí a miest sa v Slovenskej republike zmenili. Výrazné zmeny sa týkajú prevažne tvorby dokumentácie, ktorá je kľúčová, v prijímané opatrenie v rámci rozvoja vidieka. V jej príprave má Slovensko stále čo doháňať.

Dokumentácia viazne

„Sú to prevažne zmeny v tvorbe strategických materiálov, ktoré definujú rozvoj územia na  všetkých úrovniach (od tej lokálnej až po národnú) s cieľom udržateľného rozvoja regiónov v SR. Zmeny boli vykonané najmä v rámci ich tvorby, štruktúry, jednotlivých kompetencií a spôsobov vytvárania týchto dokumentov,“ povedal Szabo.

Podľa jeho slov sa tvorba projektov a jej zmeny väčšinou nestretli s pozitívnymi ohlasmi v samosprávach. „Tá síce nemá legislatívnu povinnosť tvorby týchto dokumentov (najmä programu rozvoja obce), ale je to vysoko odporúčané aj z hľadiska čerpania eurofondov, pre ktoré je tento dokument a jeho existencia kľúčová,“ vysvetlil Szabo. Podľa neho situáciu nezlepšil ani zásah vlády. „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypustilo metodiku tvorby PRO, ktorá by mala celý proces vypracovávania samotnej samospráve a spracovateľom uľahčiť, no deje sa presný opak,“ povedal. Kľúčové je podľa neho zjednodušiť tvorbu dokumentácie a dať možnosť samotným samosprávam, aby tento dokument spracovali lepšie ako hociktorý externý spracovateľ.

Česi sú na tom lepšie

„Samospráva nemá dostatočné odborné vedomosti a naštudovať odborné pojmy, ktoré je potrebné poznať pri spracovávaní týchto dokumentov, je zdĺhavý a zbytočný proces,“ vysvetlil Szabo. Inšpirovať sa dá podľa neho v Českej republike, ktorá spustila projekt s názvom Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentov obcí.

„Projekt reflektuje potrebu samosprávy v Českej republike a možnosť tvorby dokumentu PRO na základe skúseností predstaviteľov samospráv. Ukázalo sa, že tento projekt ušetril obciam výrazné finančné prostriedky, ktoré môžu ďalej použiť napríklad na spracovanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok,“ dodal Szabo.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow