27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Diplomatický protokol

NextFuture NextFuture NextFuture  17.2.2015 17.2.2015  

Diplomatický protokol je súhrn medzinárodných pravidiel, ktorými sa riadi styk oficiálnych predstaviteľov štátu. Pravidlá platia špeciálne na úrovni prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí. Určujú a stanovujú zásady a priebeh pri rôznych oficiálnych ceremoniáloch a protokolárnych aktoch.

 

„Jednotný štátny protokol SR“ stanovuje protokolárne poradie predstaviteľov SR a zahraničných diplomatických predstaviteľov v Slovenskej republike.

Protokolárne poradie je potrebné rešpektovať pri organizovaní všetkých domácich a medzinárodných podujatí na Slovensku, najmä pri tvorbe zasadacieho poriadku na oslavách výročí, konferenciách a kongresoch. V dôsledku neznalosti protokolárneho poradia dochádza pri konaní najrôznejších akcií k jeho porušovaniu, čo môže vyvolať nevôľu pozvaných hostí.

Poradie predstaviteľov:

 1. prezident SR
 2. predseda NR SR
 3. predseda vlády SR
 4. predseda Ústavného súdu SR
 5. bývalí prezidenti SR, v poradí, v akom vykonávali funkciu
 6. podpredsedovia NR SR, v abecednom poradí podľa priezvisk
 7. podpredsedovia vlády SR, v abecednom poradí podľa priezvisk
 8. ministri vlády SR, v poradí:
 • minister zahraničných vecí,
 • minister obrany,
 • minister vnútra,
 • členovia vlády SR v poradí, v akom sú uvedení v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 1. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR, ak je prítomný v prípade oficiálnej návštevy najvyšších ústavných činiteľov cudzích štátov v SR
 2. predseda Súdnej rady SR a predseda Najvyššieho súdu SR
 3. generálny prokurátor SR
 4. predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
 5. guvernér Národnej banky Slovenska
 6. verejný ochranca práv
 7. predsedovia výborov NR SR v poradí, v akom sú výbory uvedené na internetovej stránke NR SR
 8. poslanci NR SR, v abecednom poradí podľa priezvisk
 9. člen Európskej komisie za Slovenskú republiku
 10. poslanci Európskeho parlamentu zvolení na území SR, v abecednom poradí podľa priezvisk
 11. vedúci ústredných orgánov štátnej správy, v poradí, v akom sú uvedení v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
 12. predsedovia vyšších územných celkov, v abecednom poradí podľa názvu VÚC
 13. primátor hlavného mesta SR Bratislavy
 14. najvyšší predstavitelia registrovaných cirkví a náboženských spoločností v SR, v poradí podľa počtu veriacich
 15. vedúci Kancelárie prezidenta SR
 16. vedúci Kancelárie NR SR
 17. vedúci Úradu vlády SR
 18. štátni tajomníci, podľa poradia členov vlády
 19. náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
 20. primátori  miest a starostovia obcí, v poradí:
 • krajské mestá v abecednom poradí,
 • okresné mestá v abecednom poradí,
 • ostatné mestá v abecednom poradí,
 • obce v abecednom poradí
 1. náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR

Protokolárne poradie zahraničných diplomatov v SR

V prípade účasti zahraničných diplomatov na podujatiach organizovaných na Slovensku je potrebné dodržiavať ich vzájomné protokolárne poradie, ktoré sa stanovuje podľa dátumu odovzdania poverovacích listín vedúcich zastupiteľských úradov cudzích krajín prezidentovi SR.

Tento údaj sa nachádza v tzv. Listine diplomatického zboru v Slovenskej republike, ktorú každoročne vydáva a aktualizuje Diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí SR.

Vedúcim diplomatického zastúpenia je obyčajne veľvyslanec alebo v jeho neprítomnosti charge d´affaires. Týmto titulom sa označuje diplomat s najvyššou diplomatickou funkciou na príslušnom zastupiteľskom úrade, ak vedie zastupiteľský úrad do menovania veľvyslanca, počas jeho dlhodobej neprítomnosti v krajine pôsobnosti, dovolenky.

Na základe rozhodnutia vlády SR protokolárnu prednosť pred všetkými veľvyslancami v rámci diplomatického zboru v SR má apoštolský nuncius, t. j. hlavný predstaviteľ Vatikánu na Slovensku. Tento prístup sa uplatňuje v krajinách so silným vplyvom katolíckej cirkvi ako Taliansko, Španielsko, Poľsko; vo väčšine západných krajín diplomatický protokol s uprednostnením zástupcu Vatikánu nepočíta. V SR je apoštolský nuncius zároveň doyenom diplomatického zboru.

Protokolárne poradie hláv štátov

Stanovenie protokolárneho poradia hláv štátov prichádza do úvahy pri tzv. multilaterálnych rokovaniach, napr. pri stretnutiach hláv štátov členských krajín nejakej medzinárodnej organizácie. Ak ide o organizáciu, ktorú naraz založilo niekoľko štátov, napr. Vyšehradská skupina, pri určovaní poradia hláv štátov sa vychádza z dátumu voľby prezidenta, čiže z princípu seniority. Prezident, ktorý je dlhšie vo funkcii, má prednosť pred prezidentom, ktorý bol nedávno zvolený. Toto pravidlo je modifikované skutočnosťou, že každé stretnutie hláv štátov má svojho hostiteľa. Aj keby bol najkratšie vo funkcii, ako hostiteľ je protokolárne uprednostnený. V niektorých krajinách hlava štátu je najvyšší ústavný činiteľ s obmedzenými právomocami, skutočná moc je sústredená napr. v rukách kancelára alebo predsedu vlády. V takomto prípade si organizácia vlastnou vnútornou dohodou stanoví protokolárne poradie, ktoré sa potom rešpektuje. V zásade platí, že ak ide o stretnutie najvyšších predstaviteľov veľkej organizácie, napr. Európskej únie, NATO a pod., hostiteľ je v strede spolu s tými predstaviteľmi štátov, ktoré zakladali organizáciu, resp. sú jej najstaršími členmi. Predstavitelia novoprijatých členov potom nasledujú v protokolárnom poradí podľa dátumu vstupu štátu do organizácie.

Protokolárne poradie predstaviteľov samosprávy a regionálnej štátnej správy

Poradie vychádza z priority volených pred menovanými predstaviteľmi v našom politickom systéme. Predseda NR SR je protokolárne vyššie než predseda vlády SR. Podpredsedovia NR SR sú pred podpredsedami vlády SR. Poslanci NR sú vyššie než napr. štátni tajomníci ministerstiev. Primátor hlavného mesta SR Bratislava je pred primátorom mesta Košice (vzhľadom na platnosť zákona o Košiciach), nasleduje:

 • predseda samosprávneho kraja,
 • primátor mesta, ktoré je sídlom kraja,
 • prednosta krajského úradu,
 • primátor mesta, ktoré je sídlom okresného úradu,
 • prednosta okresného úradu,
 • primátor mesta, ktoré nie je sídlom okresného úradu,
 • starosta obce.

Oslovovanie významných predstaviteľov

Ako prejav zdvorilosti sa v oslovovaní – v medzinárodnom priestore – pokračuje doživotne, aj keď oslovený alebo oslovená už príslušný úrad či funkciu nezastáva.

U najvyšších predstaviteľov vlády, parlamentu, súdnictva sa pri ústnom oslovení používa spojenie pán či pani v spojení s funkciou, napr. pán prezident, pán predseda vlády, pani ministerka, pán poslanec, pani štátna tajomníčka, pán sudca a pod. Nepoužíva sa spojenie pán či pani s priezviskom činiteľa.

Oslovenie podľa funkcie sa používa aj v armáde, ako napr. pán generál, pán plukovník a pod., v samospráve, napr. pán primátor, v štátnej správe, napr. pani prednostka, v školstve, napr. pán rektor, pani profesorka, pri titulovaní predstaviteľov vrcholového manažmentu firiem, napr. pán generálny riaditeľ atď.

Veľvyslanci cudzích krajín sa oslovujú pán veľvyslanec alebo Vaša Excelencia. V písomnom styku na pozvánky sa pred celým menom veľvyslanca píše skratka J. E. od Jeho či Jej Excelencia.

Podobne oslovenie Vaša Excelencia sa používa v osobnom styku s vyššie postavenými predstaviteľmi cirkví na Slovensku, a to biskupmi a arcibiskupmi. V písomnom styku sa za skratku J. E. dodáva skratka Mons. a uvedie sa meno.

Kardinál sa oslovuje Vaša Eminencia, v písomnom styku Jeho Eminencia kardinál a meno.

Pápež sa oslovuje Vaša Svätosť, písomne Jeho Svätosť pápež a prevzaté meno.

Pozývanie ústavných činiteľov Slovenskej republiky na podujatie

Ak usporiadateľská firma či organizácia pozýva na svoju akciu hosťa z najvyšších ústavných činiteľov SR, nestačí, ak sa mu pošle len pozvánka.

Pozvanie sa realizuje zaslaním samostatného listu vrátane pozvánky. Termín je treba konzultovať s riaditeľom jeho kancelárie a to minimálne jeden mesiac vopred. V samostatnom liste je potrebné uviesť politický, hospodársky alebo spoločenský význam podujatia. Je dobré, ak prijatie pozvania ústavného činiteľa podporí osobným odporúčaním niekto z významných vládnych alebo parlamentných predstaviteľov, názorovo blízky pozývanému ústavnému činiteľovi. Je tiež dobré, ako prejav záujmu, ak sa usporiadateľ pokúsi pozvať ústavného činiteľa osobne.

Ak sa meno a funkcia ústavného činiteľa uvádza na pozvánke, plagáte a pod. je potrebné, aby sa text príslušnej tlačoviny na podujatie poslal kancelárii ústavného činiteľa na autorizáciu ešte pred jej vytlačením.

Pred začiatkom podujatia je potrebné overiť účasť pozvaných a komunikovať všetky zmeny. S kanceláriou pozvaného hosťa (ústavného činiteľa) je potrebné prekomunikovať organizačné a protokolárne otázky jeho návštevy.

Pozvánka

Má obsahovať názov organizácie či meno osoby, ktorá akciu usporadúva, slová „dovoľuje si Vás pozvať na“, názov akcie, deň, mesiac a hodinu jej konania, miesto konania a stručný program, pri prejavoch aj mená a funkcie vystupujúcich.

Ak sa podujatie koná pri nejakej príležitosti, napr. pri výročí, štátnom sviatku, otvorení veľkého objektu, významnej zahraničnej návšteve a pod., tak sa to uvedie na pozvánke.

Spoločnosti, organizácie, firmy na pozvánku umiestnia svoje logo či em­blém.

Pri pozvaniach platí striktne na meno, pozvánka nie je prenosná. Po formulke „dovoľuje si pozvať“ sa na tlačenej pozvánke nechá voľné miesto, do ktorého sa potom plniacim perom napíše meno a funkcia pozývaného hosťa, príp. mená manželskej dvojice.

Na pozvánke sa uvedie spôsob vyžadovanej odpovede na pozvanie, napr. skratka R. S. V. P. z francúzskeho Respondez s'il vous plait, t. j. ráčte láskavo odpovedať, a pripíše sa číslo telefónu, na ktoré treba účasť potvrdiť, alebo svoju neúčasť ospravedlniť.

Ak ide o spoločenskú akciu, ako napr. re­cepcia, kokteil, čaša vína a pod., je zaužívaná prax, že okrem hodiny začiatku sa na pozvánku uvádza aj hodina ukončenia spoločenskej akcie, napr. recepcia od 19.00 h do 21.00 h.

Pravidlá pri podpise dohody pri veľkých kontraktoch majú mať slávnostný charakter

Ak ide o dohodu so zahraničným subjektom, kontrakt na obchod s mnohomiliónovými sumami a pod. sa uplatní niekoľko protokolárnych pravidiel. Podpis dohody má slávnostnejší rámec na zvýraznenie  významu danej dohody. Spravidla sa dva rovnaké výtlačky dohody v jednom jazyku, prípadne štyri výtlačky dohôd v dvoch jazykoch, vložia do kvalitných obalov a položia sa na väčší stôl umiestnený v reprezentačnej miestnosti.

K tomuto stolu sa umiestni len toľko stoličiek, koľko predstaviteľov bude dohodu podpisovať, väčšinou len dve. Niekoľko hlavných predstaviteľov oboch strán si stane za podpisujúcich. Ostatní účastníci podpisu dohody sa zhromaždia v dostatočnej vzdialenosti čelom proti stolu.

Ak ide o medzinárodnú dohodu, na stole sú vlajočky oboch strán. Domáci predstaviteľ sedí vľavo a hosť vpravo za stolom. Pri podpise dohody asistujú dvaja logisti, ktorí im vymenia dohody po prvom podpise, aby každý výtlačok bol podpísaný predstaviteľmi oboch strán. Po druhom podpise obaja predstavitelia, ktorí dohodu podpísali, vstanú, vymenia si dohody s obalmi a podajú si ruky. Účastníci aktu krátko zatlieskajú a podaním rúk si aj ostatní predstavitelia oboch strán vzájomne pogratulujú. Z podpisu dohody sa urobia minimálne fotografie. Slávnostný ráz dodajú krátke príhovory predstaviteľov oboch strán. Pri tejto príležitosti sa podáva len šampanské.

Slávnostné zhromaždenia

Slávnostné zhromaždenia sa konajú vo veľkých uzavretých priestoroch, napr. v kongresovej hale, divadle, kinosále, výrobnej hale a pod. Sú spojené s krátkym kultúrnym programom, odovzdávaním ocenení.

Je zvykovým pravidlom, že na pódium pred hľadiskom sa umiestni predsednícky stôl, za ktorý sa usadia najvýznamnejší účastníci zhromaždenia, napr. členovia vládnej delegácie, zahraniční hostia, primátor mesta, hlavný domáci hostiteľ a pod.

Ďalší hlavní hostia sedia v hľadisku v prvom rade, resp. v prvých dvoch radoch.

Na čelnej stene, resp. v jej blízkosti, sú umiestnené vlajky, logo, resp. znak usporiadateľskej  organizácie, firmy, prípadne stručný nápis, názov či heslo zhromaždenia, kvetinová výzdoba.

Ak je na zhromaždení predsednícky stôl, logistický personál hlavných hostí upozorní, kde budú sedieť, resp. ich zoradí tak, aby po zaplnení hľadiska a prípadných fanfárach naraz vošli na pódium a usadili sa za predsedníckym stolom bez akéhokoľvek hľadania svojho miesta.

Hlavní hostia v prvom rade majú miesta označené menovkami, ktoré po usadení sa hosťa logista zoberie. Zasadací poriadok za predsedníckym stolom, v prvom rade a s ním spojené rozmiestnenie menoviek, sa riadi príslušným protokolárnym poradím. Hostiteľ, aj keď je podľa oficiálneho protokolárneho poradia funkčne na nižšej pozícii, vždy sedí v strede predsedníckeho stola alebo prvého radu, hlavný hosť sa usadí po jeho pra­vej ruke.

Ak sa vystúpenia tlmočia, tlmočník s osobitným mikrofónom je mimo pódia, nie je pri osobnosti prednášajúcej prejav.

Štátne znaky a symboly

Pri organizovaní medzinárodného podujatia je potrebné vyvesiť zástavy či vlajky SR a príslušnej krajiny na budovu, resp. umiestniť do priestorov, v ktorých sa podujatie koná.

Ak sú vlajky umiestnené v polkruhu na žrdiach, vlajky domácej krajiny, susedných krajín a veľmocí sú obyčajne v strede, ostatné po okrajoch. Ak sú zástavy či vlajky v jednom rade, zástava ale­bo vlajka domácej krajiny je prvá vpravo.

Vo vnútorných priestoroch sa používajú vlajočky cudzích krajín umiestnené na malých stojanoch. Kladú sa na stoly pri rokovaniach, podpise dohôd, obedoch a večeriach a pod. Ak ide o slávnostné zhromaždenie vo väčšej sále, je potrebné v blízkosti predsedníckeho stola, resp. mikrofónu pre rečníkov, umiestniť vlaj­ky príslušných krajín na sklonených žrdiach. Pri banketoch, slávnostných večeriach a pod. sa v prípade účasti hostí z viacerých krajín umiestňujú vlajočky všetkých zúčastnených krajín, napr. do polkruhu alebo radu na jeden stolík spolu s kyticou kvetov.

Parížsky spôsob označenia stolov

Pri organizovaní medzinárodných podujatí pre veľký počet účastníkov sa stoly označujú číslami. Podľa zasadacieho poriadku v súlade s protokolárnym poradím sa k stolu č. 1 posadí hlavný hosť s hostiteľom a ich manželky a ďalší najvyššie spoločensky postavení účastníci podujatia. Takto sa postupuje aj pri obsadení ďalších stolov. Protokol určuje poradie, no život veľakrát prinesie  nejasnosti. Môže sa stať, že hosť sa domnieva, že na základe svojho postavenia má sedieť pri inom stole. V Paríži namiesto očíslovania stolov začali používať označovanie stolov zemepisnými názvami ako Bratis­lava, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Dunaj, Košice, Váh, Banská Bystrica... Takto označené stoly sa prekreslia na zasadací poriadok.

Usádzanie a tlmočenie

Tlmočníci pri medzinárodných podujatiach sedia po ľavej ruke hostiteľa a hlavného hosťa. Ostatní sedia v hierar­chickom poradí podľa pozícií, ktoré zastávajú, smerom od stredu stola ku koncu. Daná forma zasadacie­ho poriadku – pri obede a večeri – je vhodná najmä z dôvodu pokračovania v pracovnom rokovaní pri jedle neformálnym spôsobom. Pri okrúhlom stole hlavný hosť sedí po pravej ruke hostiteľa, ostatní  „zostupujú“ po oboch stranách naľavo i napravo.

Pri príležitosti návštev zahraničných delegácií, významných slovenských vládnych a parlamentných činiteľov sa na pracovnom obede a večeri podáva jednotné menu. Ak ide o zahraničnú návštevu, je potrebné vytlačiť dvojjazyčný jedálny lístok v slovenčine a v jazyku príslušnej krajiny, resp. v angličtine. Na jedálny lístok sa zaraďujú predovšetkým slovenské, krajové a regionálne špeciality. Z medzinárodného pohľadu sú slovenské syry na vysokej úrovni a nemajú chýbať na jedálnom lístku. V zahraničí je bežné objednať tzv. nouvelle cuisine, t. j. novú kuchyňu. Nepoužíva tradičné recepty, ale nové recepty najrenomovanejších kuchárov.

 „Jour fix“­

Príslušníci vyšších spoločenských vrstiev v krajinách ako Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, atď. usporadúvajú v určitý pevne stanovený deň (každý prvý piatok v mesiaci) vo svojom dome  pravidelný večierok. Hostia sú pozvaní jednorazovým osobným listom. Sú to ľudia z tzv. vyšších kruhov, zvyčajne manželské páry z miestnych honorácií – starostovia či primátori, poslanci, diplomati, továrnici, sudcovia, policajní prefekti, významní advokáti a lekári, vydavatelia novín, majitelia televíznej či rozhlasovej stanice, známi herci a umelci s manželkami či partnermi a pod. Občerstvenie sa podáva bufetovým spôsobom; vlastným personálom alebo objednanými čašníkmi sa roznášajú nápoje, príp. sa aj tancuje. Hostiteľ môže zaradiť aj krátke vystúpenie známeho umelca, napr. speváka s klavírnym sprievodom. Večierky slúžia nielen na zábavu, sú aj na výmenu informácií a upevnenie osobných vzťahov.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow