21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Škrípe to medzi kolegami? Pomôcť môže teambuilding

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  9.7.2014 9.7.2014  

Je 11. mája 2002, pozornosť Slovákov nabrala smer Göteborg. Remízový finálový zápas hokejových majstrovstiev sveta našich s Rusmi smeruje dve minúty pred koncom tretej tretiny do predĺženia. Žigmund Pálffy však dokáže vybojovať puk, prihráva ho lepšie postavenému Petrovi Bondrovi, ktorý 100 sekúnd pred koncom neomylne skóruje. Slováci sa stávajú majstrami sveta. Medzi našimi útočníkmi fungovala spolupráca, ktorá slovenskú reprezentáciu doviedla k pamätnému víťazstvu. Rovnako ako v športe, je fungujúci tím potrebný aj pre úspech v podnikaní. Jedným zo spôsobov, ako správne naladiť firemný tím, môže byť teambuilding.

 

Rozumný manažér dobre rozumie tomu, že pracovný tím je živý organizmus. Preto, keď meriame pracovný výkon, jedna a jedna nie sú vždy dve. Keď sa darí a tím pracuje ako má, jedna plus jedna sa môže pokojne rovnať aj trom, piatim či desiatim. Ak však súhra tímu nefunguje a v pracovných vzťahoch to škrípe, tento súčet môže byť, bohužiaľ, aj nula a vynaložená práca je jednoducho zbytočná. Výsledky sa nedostavia a finančné výkazy sa môžu začať červenať. O medziľudské vzťahy na pracovisku sa preto treba starať rovnako ako o tie súkromné.

Práve teambuilding je nástroj, ktorý má za úlohu zlepšiť vzťahy medzi kolegami. Aby bol každý pracovník v rámci tímu skôr ozubené koliesko hodinového strojčeka, než piate kolo na voze, musí byť kolektív stmelený a vzťahy v ňom zdravé. „Spoločnosti a manažéri jednotlivých oddelení sa na nás často obracajú práve vtedy, keď potrebujú zefektívniť funkcie tímu, vytvoriť alebo predať novú stratégiu alebo víziu spoločnosti, ale aj pri opakujúcich sa konfliktoch medzi kolegami alebo tímami, prípadne pri príchode nového manažéra a podobne,“ hovorí Marko Šarmír, managing partner spoločnosti RecruitMen&Developium Group. „Teambuilding je forma krátkeho, prevažne jeden až dva dni trvajúceho zážitkového rozvojového projektu, v rámci ktorého sa prostredníctvom konkrétnych aktivít stimuluje postoj a motivácia účastníkov,“ dodáva s tým, že všetko závisí od zadania a očakávania spoločnosti. Takéto aktivity skutočne slúžia na to, aby kolektív ako celok pôsobil kompaktnejšie. „Teambuilding veľmi laicky povedané utužuje kolektív, preto podľa môjho názoru by ho mal každý manažment absolvovať pravidelne, pokiaľ má ambíciu byť dlhodobo fungujúci,“ hovorí Miloš Zágoršek, riaditeľ spoločnosti Quinta Essentia.

Stmeľujúci účinok môže mať aj „pivo po práci“ s kolegami, nie každá takáto akcia je však teambuildingom. „Opekačka alebo firemná večera patrí do života pracovného tímu, ale nemala by sa volať teambuilding, ale teamspirit, teda podpora dobrých vzťahov. Pri teambuildingu sa spoločne riešia tímové úlohy, robí sa reflexia priebehu procesu a spätná väzba. Plánuje sa, ako zlepšiť vzájomnú spoluprácu v pracovnom živote. To na bowlingu nerobíte,“ hovorí Katarína Rothová zo spoločnosti Quanticon. O cielenom teambuildingu by mali uvažovať skôr pracovné tímy, ktorých členovia by spolu na to pivo nikdy nešli, lebo to medzi nimi nefunguje.

Teambuilding má teda svoje zákonitosti. „Základné témy teambuildingu sú spravidla tímová práca, komunikácia, zlepšenie medziľudských vzťahov. Ale do programu je možné zakomponovať aj aktuálne témy, ktoré tím práve rieši, napríklad zvládanie stresových situácií, projektové riadenie, delegovanie, motivácia a podobne,“ hovorí Zágoršek. „Teambuilding by mal účastníkov priviesť najmä k vlastnej skúsenosti, teda k zážitku s tým, že tímová práca nie je len populistický pojem, ale že je v praxi výhodná pre každého jednotlivca, člena tímu,“ dopĺňa. To potvrdzuje aj Marko Šarmír. „Najčastejšie uvedomenie, ktoré by si z teambuildingu mal každý jednotlivec odniesť, je, že spolupracovať sa oplatí,“ uvádza.

Pohľad do zrkadla

V prípade, že sa tímová aktivita darí, členovia tímu sa menia na otvorené knihy a navzájom o sebe získavajú informácie. „Teambuilding slúži okrem iného aj na to, aby sa kolegovia, členovia tímu, medzi sebou lepšie spoznali, pochopili svoju prácu aj z pohľadu interného zákazníka a vysvetlili si svoje názory a pohľady pri riešení rôznych situácií. Okrem toho sa v jednotlivých úlohách prejaví ich motivácia, teda chuť riešiť situácie a náročné momenty,“ hovorí Šarmír. Okrem toho sa dajú získať ďalšie poznatky. „V diskusiách vypláva na povrch vzájomný rešpekt a porozumenie medzi kolegami alebo naopak arogancia, nedôvera, neochota počúvať iných a podobne. Okrem tohto voľného pozorovania je možné zamerať sa aj na konkrétne kompetencie a funkcie tímu,“ dopĺňa Šarmír.

Zamestnanci tak o sebe svojím správaním sa v modelových situáciách môžu veľa prezradiť. „Pokiaľ by to bolo súčasťou zadania klienta, tak je možné analyzovať silné a slabé stránky zamestnancov, ich motiváciu, prirodzené pozície v tíme, určité osobné predpoklady a podobne,“ hovorí Zágoršek. Katarína Rothová poukazuje na to, že teambuildingová akcia poodhalí, či je synergia v tíme pozitívna alebo negatívna.

Teambuilding tak môže byť pomerne všestranný nástroj. Firmy, ktoré sa pre niečo také rozhodnú, však musia vedieť, čo chcú. „Je potrebné zreálniť očakávania manažéra tímu a členov tímu. Dôležité je uvedomiť si, čo chcem TB dosiahnuť a akú má mať (teambuilding) funkciu. Podľa toho vytvoríme k TB príbeh, navrhneme aktivity a vyberieme vhodné miesto konania,“ uvádza Marko Šarmír. S tým súhlasí aj Miloš Zágoršek. „Najdôležitejšie je správne analyzovať potreby a očakávania tímu pred programom a určiť si správne s klientom účel teambuildingu. Podľa toho sa aktivity vyberajú a pod správnym vedením potom aj fungujú. Ich výber ovplyvňujú aj objektívne okolnosti, teda  termín, miesto, čas vyhradený na program a podobne,“ uvádza.

Samotné úlohy si, samozrejme, vyžadujú komunikáciu, koordináciu a spoluprácu, aby sa dali úspešne zvládnuť. Podľa Miloša Zágoršeka sa pravidelne využívajú napríklad lanové prekážky či konštrukčné úlohy. Dôležitý je správny výber úloh. „Vo všeobecnosti fungujú aktivity, ktoré sú pre účastníkov výzvou a nútia ich riešiť nejaký problém. Využívajú sa aktivity, v ktorých sa každý môže prejaviť a ukázať svoj potenciál. Aby však mali účinok, musia byť primerane náročné a zaujímavé,“ hovorí Rothová.

Kľúčom je komunikácia

Teambuildingové aktivity dostávajú účastníkov do modelových situácií, ktorým musia čeliť a pokúsiť sa nájsť východisko. „Jednotlivé indoor alebo outdoorové aktivity, či už priamo alebo nepriamo rozvíjajú určité kompetencie, prípadne zručnosti jednotlivcov, ako napríklad plánovanie a stanovovanie priorít, komunikácia, kreativita a podobne. Pri niektorých úlohách majú účastníci možnosť pripraviť si stratégie, ktoré budú využívať pri plnení úlohy. Je úžasné sledovať, ako tímy medzi sebou komunikujú, respektíve nekomunikujú, pracujú s domnienkami alebo prehliadajú podstatné informácie,“ uvádza Šarmír. Zlom podľa neho prichádza, keď si tú istú aktivitu skúšajú opäť. „Komunikácia je vo väčšine prípadov efektívnejšia, v tímoch sa rozdelia úlohy, plánujú a vymieňajú sa informácie. Práve vtedy prichádza k uvedomeniu si a rozvoju určitých kompetencií,“ uvádza.

Komunikácia je však nevyhnutná už pred samotnou teambuildingovou aktivitou, pretože ak sa príprava takejto akcie zanedbá, tá potom stráca zmysel. „Jednou z prekážok môže byť nenaladenie a negatívny postoj členov tímu k TB alebo iným rozvojovým aktivitám. Je potrebné tím vopred informovať a zistiť, aký je záujem podieľať sa na takejto akcii. Každá rozvojová aktivita je minimálne 50 % o dodávateľovi služby a 50 % o tom, ako do programu prispejú ostaní účastníci,“ dopĺňa Šarmír. Úspech takejto akcie stojí teda na základoch kladených ešte pred jej začiatkom. „Chybou je, ak dodávateľská spoločnosť komunikuje len s oddelením ľudských zdrojov a nie so samotnými účastníkmi teambuildingu. Vtedy môžu byť očakávania účastníkov úplne iné ako očakávania zadávateľa. Chybou je aj to, ak je zvolená aktivita neprimerane náročná, teda buď priveľmi jednoduchá, alebo veľmi zložitá,“ dopĺňa Rothová.

Zle pripravená aktivita môže vyústiť do otvoreného konfliktu a záleží na skúsenostiach lektora, teda facilitátora. Aj takáto situácia sa však môže za určitých okolností skončiť priaznivo. „Aj nepodarený teambuilding môže byť za určitých okolností prospešný. Ak aktivita nevychádza podľa plánu, účastníci sa môžu zomknúť,“ uvádza Rothová. Určité ohrozenia však existujú, teambuilding preto treba poriadne pripraviť, aby sa prípadné napätie v tíme ešte nevyhrocovalo.

Pochybiť môžu obe strany, teda aj klient, aj organizátor akcie. „Zo strany klienta môže byť pochybenie vo forme nesprávneho, resp. neúplného zadania, a zo strany realizátora najmä nevhodne zvolený odborný personál, inštruktori, animátori. A pozor si treba dávať najmä na konzumáciu alkoholu na teambuildingu,“ hovorí Zágoršek.           

Teambuilding a tímový koučing

Je teda jasné, že počas teambuildingových aktivít je v centre pozornosti tím a vzťahy v ňom. Vytvára sa systém, s ktorým pracuje napríklad aj tímový kouč počas tímového koučingu, ktorý môže byť súčasťou teambuildingu. „Tímový koučing môže byť kľúčovou časťou teambuildingových alebo teamspiritových aktivít. Teambuilding cez netradičný, často outdoorový zážitok rozvíja tímovú spoluprácu a komunikáciu. Pokiaľ skúsenosti tímu z aktivity sú aj vzájomne prediskutované a prebehne reflexia, dáva poučenie, skúsenosť pre tímovú prácu na pracovisku,“ uvádza Dagmar Kéryová, prezidentka ICF Slovak Chapter.

Tímový koučing je cesta k efektívnejšiemu fungovaniu pracovných kolektívov. „Tímový kouč pracuje so vzťahmi v systéme, nie s jednotlivcami. Robí to tak, že odhaľuje systém sám pre seba a on si potom nájde svoje riešenia. Platí to aj u jednotlivcov, pretože keď získame jasnosť o situácii, kde sme, začneme vidieť aj riešenia,“ hovorí Kéryová. „Jednoducho povedané, je to spôsob ako zapojiť ľudí do spoločného dialógu, aby spolu vytvorili novú kvalitu tímovej práce,“ dopĺňa. 

Teambuilding je teda celkom určite spôsob, ako napomôcť tomu, aby sa zoskupenie individualít zmenilo na skupinu „mušketierov“, v ktorej naozaj bude pracovať „jeden za všetkých a všetci za jedného“. Takúto akciu je však určite potrebné poriadne premyslieť a správne zacieliť, aby sa neminula účinku.

Moderné trendy

Ako iné oblasti života, aj teambuildingové aktivity podliehajú trendom. Ponuka týchto aktivít sa taktiež rozvíja a mení. 

Novým trendom je podľa Kataríny Rothovej prepájanie teambuildingu s ďalšou témou, ako je napríklad stresový manažment, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, tímová spolupráca či manažment zmeny.

Popularitu podľa Miloša Zágoršeka získava taktiež program vytvorený pomocou moderných technológií, alebo formou manuálnej práce. Môže ísť napríklad o práce na farme, alebo o rekonštrukciu detského ihriska.

Marko Šarmír upozorňuje na aktivitu zvanú LEGO Serious Play®, pri ktorej sa využívajú špeciálne vybrané stavebnice od spoločnosti LEGO. Tento program využíval napríklad americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pri vytvorení nového inžinierskeho centra po tragickom výbuchu raketoplánu Columbia. Metóda LSP je technika riešenia problémov a náročných situácií na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie. Počas vedenia workshopov a teambuildingu sa využíva technika facilitácie. To znamená, že lektor je v úlohe facilitátora a kladie účastníkom TB vopred pripravené otázky na danú tému. Účastníci vyjadrujú svoje myšlienky prostredníctvom stavebnice LEGO. Vyrábajú konkrétne konštrukty, ktorými vyjadrujú svoje myšlienky. Metóda LSP je založená na rozsiahlom výskume v oblasti rozvoja organizácií, tímov a jednotlivcov, pričom sa pri nej využívajú všetky fázy z cyklu učenia, čo prispieva k dosiahnutiu želaných výsledkov.

BENEFITY VYUŽÍVANIA METÓDY LSP: väčšia zaangažovanosť a zapojenie účastníkov, viac myšlienok a nápadov, viac emócií a vášne, väčší pocit záväzku a spoluvlastníctva, lepšie výsledky a odbúranie Paretovho princípu (20 % ľudí v tíme „ťahá“ zvyšných 80 %). Metóda LSP sa dostáva do ľudskej schopnosti predstavovať si, opisovať a nájsť zmysel v práve sa odohrávajúcej situácii a takisto aj do schopnosti začať zmenu, zlepšenie a dokonca aj vymyslieť niečo radikálne nové.

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow