21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Ako a prečo správne vyplniť Záznam o nehode – 10 tipov pre motoristov

NextFuture NextFuture NextFuture  3.7.2014 3.7.2014  

Poisťovňa Generali sa pri likvidácii škôd z poistenia vozidiel stretáva s prípadmi, keď vodiči podceňujú Záznam o nehode (resp. Správa o nehode). Nakoľko ide o dokument uplatňovaný pri všetkých dopravných nehodách a platný vo všetkých členských štátoch Európskej únie, poisťovňa Generali motoristom odporúča venovať mu zvýšenú pozornosť. Správne a úplne vyplnený Záznam o nehode je potrebné odovzdať do poisťovne vždy s hlásením škodovej udalosti, čo výrazne pomáha vodičom a poisťovni pri šetrení poistných udalostí, urýchľuje likvidáciu a eliminuje sporné momenty, ktoré môžu nastať medzi vinníkom a poškodeným po opustení miesta nehody.

 

Záznam o nehode je potrebné mať neustále k dispozícii, keďže účastníci dopravnej nehody sú zo zákona povinní vypísať a podpísať ho. Každý vodič dostane tlačivo Záznam o nehode automaticky alebo na vyžiadanie od svojho PZP poisťovateľa. Dá sa tiež stiahnuť na webovej stránke Generali.

10 tipov ako správne vyplniť Záznam o nehode:

  1. Záznam o nehode vypíšte priamo na mieste nehody. Ak sú účastníkmi nehody dve vozidlá, postačí jeden formulár. Pri troch zúčastnených vozidlách je potrebné použiť dva formuláre.
  2. Buďte dôsledný pri vypĺňaní všetkých kolónok. Špeciálnu pozornosť venujte: údajom o poistení (názov poisťovne, číslo poistky), zelenej karte, vodičskému preukazu vinníka aj poškodeného, označeniu miesta stretu vozidiel na obrázku, označeniu okolností nehody krížikom, nákresu nehody a určeniu vinníka nehody (viď vzor tlačiva v prílohe). Trvajte na tom, aby aj druhá strana poskytla čo najviac údajov o sebe na účely jednoduchšej identifikácie, ale aj pre prípad, že by druhá strana neskôr popierala vznik a/alebo priebeh nehody.
  3. Dôležité je uviesť svedkov nehody a ich kontaktné údaje. Obzvlášť vtedy, ak sa váš názor líši od názoru ostatných účastníkov nehody.
  4. Ak sa stane nehoda v zahraničí, nepodpisujte údaje, ktorým nerozumiete. Volajte asistenčnú službu alebo trvajte na tlmočníkovi. Dobrým pomocníkom môže byť slovensko-anglická verzia Záznamu o nehode. Pokiaľ sa neviete s druhým účastníkom dohodnúť na priebehu nehody, resp. jej zavinení, mali by ste trvať na privolaní polície, ktorá nehodu vyšetrí – a to ako pri nehode v zahraničí, tak aj na území SR.
  5. Na záver je nevyhnutné, aby záznam podpísali všetci vodiči – účastníci nehody. Podpisom vyhlasujú, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.
  6. Kópiu formulára odovzdajte druhému vodičovi a originál odovzdajte poisťovni.
  7. Ak ste poškodený, kontaktujte poisťovňu vinníka (resp. zmluvnú poisťovňu v mieste nehody alebo zmluvnú poisťovňu na území SR alebo SKP, ak sa s danou poisťovňou neviete alebo nemôžete spojiť alebo poisťovateľ vinníka nemá v SR zmluvného zástupcu). Ak ste poškodený máte aj druhú možnosť: škodu si môžete uplatniť zo svojho havarijného poistenia a následne si váš poisťovateľ uplatní regres voči vinníkovi. Zmluvnú spoluúčasť, ktorú vám odráta poisťovateľ z plnenia z havarijného poistenia, si môžete nárokovať u poisťovateľa vinníka.
  8. Ak ste vinníkom, ste povinný oznámiť to v zákonnej lehote svojmu PZP poisťovateľovi. Ako vinník si môžete uplatniť nárok na náhradu škody na svojom vozidle z havarijného poistenia. V tomto prípade je potrebné hlásiť vznik škody priamo poisťovateľovi, u ktorého máte uzatvorené havarijné poistenie.
  9. Ak sa dopravná nehoda stala na území SR, zákonná lehota pre nahlásenie poistnej udalosti je do 15 dní od jej vzniku. V prípade škody v zahraničí je zákonná lehota 30 dní.
  10. Veľmi nápomocná pri šetrení poistných udalostí je fotodokumentácia. Klient môže urýchliť likvidáciu škody už len tým, že pošle do poisťovne fotodokumentáciu z miesta nehody. Stačia základné zábery mobilom, na ktorých je vidieť postavenie vozidiel po nehode a rozsah poškodení priamo na mieste nehody. Fotografie môžu poškodení zaslať do poisťovne rýchlo a jednoducho prostredníctvom mobilnej aplikácie pre smartphony, ktorá slúži na hlásenie škôd z PZP aj havarijného poistenia.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow