16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Do poistenia výrazne prehovorí Občiansky zákonník

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  11.9.2014 11.9.2014  

Staré dobré časy... To platí v múzeách, antikvariátoch či na stretávkach zo základnej školy. Ak sa však diskusia dostane do právnej roviny, téza „čo je staré, to je dobré“ zväčša neplatí. Tak je to aj v prípade Občianskeho zákonníka (OZ), ktorý nezachytil rozvoj poisťovníctva. Preto túto normu čakajú zmeny.

 

„Poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné,“ toto hovorí Občiansky zákonník o poistnej zmluve. Zákonník poistnú zmluvu ďalej konkretizuje, no dnes je jasné, že už nestačí s dychom. Zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy sa v zákonníku udiali naposledy ešte v minulom storočí. Preto dnes už nevyhovujú. Od čias posledných zmien sa poistný trh a jeho potreby zmenili. Z tohto dôvodu vznikla Komisia pre rekodifikáciu OZ. Táto skupina odborníkov má za úlohu upraviť ustanovenia poistnej zmluvy tak, aby odrážali súčasné potreby trhu.

Slabé stránky

To, že zmeny sú potrebné nepopiera nikto. Hovorí o tom ministerstvo spravodlivosti, Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) a taktiež predstavitelia poisťovní. Samotné ministerstvo spravodlivosti na konto súčasnej legislatívy nešetrí kritikou. Najčastejšie skloňovanou je neaktuálnosť zákonníka. „Nepozná ani také základné pojmy ako je záujemca o poistenie, poistník, obmyselná, teda výhodou poctená osoba, poistný záujem, poistné riziko, výluky z poistenia, podpoistenie, nadpoistenie, spolupoistenie a podobne, bez ktorých fungovanie slobodného poistného trhu nie je dobre možné,“ uvádza Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v legislatívnom zámere Občianskeho zákonníka.

Na neaktuálnosť zákonníka upozorňuje aj generálna riaditeľka SLASPO Jozefína Žáková. „Ustanovenia hlavy XV. OZ o poistnej zmluve pochádzajú tak ako celý OZ z roku 1964 a svojím obsahom aj rozsahom zodpovedajú tomuto obdobiu. V tejto právnej úprave boli vynechané niektoré pojmy, ktoré boli do tých čias upravené v zákone o poistnej zmluve a boli presunuté do vyhlášok, ktoré upravovali všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb, majetku a zodpovednosti. Tieto vyhlášky boli v roku 1991 zrušené a tak sa stalo, že chýba jednotná právna úprava pre niektoré významné inštitúty poistných vzťahov,“ uviedla Žáková. Podľa jej slov OZ nepozná napríklad pojmy redukcia poistnej doby alebo poistnej sumy, odkup, respektíve odbytné a ďalšie.

Napokon veľavravne súčasný stav zákonníka hodnotí samotný legislatívny zámer. Počas niekoľkých desaťročí sa síce diali čiastkové zmeny, tie však v konečnom dôsledku zlepšenie nepriniesli. „V novelizovanom Občianskom zákonníku je úplne narušená vnútorná konzistencia, obsahová a logická nadväznosť jednotlivých častí,“ uvádza legislatívny zámer. „Súčasný Občiansky zákonník sám o sebe je aj po všetkých „vylepšeniach“ a „modernizáciách“ po stránke obsahovej, systematickej i formálnej veľmi nedokonalé a neucelené legislatívne dielo,“ uvádza sa v dokumente z dielne ministerstva spravodlivosti.

Občiansky zákonník tak ako je nereaguje ani na vstup Slovenska do EÚ. „Európska únia doteraz vydala viac ako 30 poisťovacích smerníc, ktoré umožnili vytvorenie jednotného trhu. Pod vplyvom týchto smerníc sa vyvíjala nielen úprava zákona o poisťovníctve, ale bola doplňovaná aj úprava poistnej zmluvy v Občianskom zákonníku. Tieto zmeny vychádzajú najmä zo spotrebiteľského ponímania poistnej zmluvy a potreby ochraňovať slabšieho účastníka tohto vzťahu. Pri preberaní smerníc EÚ do právnej úpravy poistenia vznikli aj určité nedôslednosti... Niektoré smernice boli prevzaté neúplne, ale i nepresne,“ uvádza legislatívny zámer. „Právna úprava poistnej zmluvy vôbec neupravuje také druhy poistenia ako je nemocenské poistenie, poistenie úveru či poistenie finančných strát a podobne, hoci ich upravujú špeciálne smernice EÚ. Občiansky zákonník nerobí ďalej rozdiel medzi úrazovým poistením a životným poistení, ktoré podľa komunitárneho práva predstavujú dva protikladné druhy životného a neživotného poistenia,“ dopĺňa.

Dobrou ilustráciou neaktuálnosti Občianskeho zákonníka je samotné členenie. Občiansky zákonník naďalej používa už prekonané základné delenie poistení na poistenie osôb, majetku a poistenie zodpovednosti za škody. Komunitárne právo pritom zavádza delenie na životné a neživotné poistenie.

Aj vzťah národnej a európskej právnej úpravy nie je bezproblémový. „EÚ neprikazuje svojim členom, aby mali jednotnú úpravu poistnej zmluvy. Už ale prebehlo niekoľko pokusov o zavedenie takzvaného 28. režimu. Členské štáty by mohli na báze dobrovoľnosti používať právny predpis „o európskej poistnej zmluve“. Tieto tendencie neboli zatiaľ dotiahnuté do konca, ale neboli ani definitívne zavrhnuté,“ upozorňuje Jozefína Žáková.

Náprava sa pripravuje

Oblasť poistnej zmluvy nie je jedinou oblasťou, v ktorej sa objavujú problémy. Úpravu potrebuje aj vzťah Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka, rovnako aj väzba na Zákonník práce či zákon o rodine. Občiansky zákonník tak dostal nálepku „V rekonštrukcii“. V prípade poistnej zmluvy experti v tejto oblasti však nezačali úplne od začiatku, niektoré ustanovenia zachovajú a pri tvorbe legislatívnych zmien sa inšpirujú zahraničnými normami. „Okrem smerníc EÚ osnova Občianskeho zákonníka vychádza z obdobných úprav prijatých nedávno v Holandsku a v kanadskej provincii Quebec. Taktiež je inšpirovaný navrhovanou právnou úpravou poistnej zmluvy v českom občianskom kódexe a v pripravovanom zákone o poistnej zmluve v Nemecku. Napokon berie ohľad aj na výsledky prác pracovnej skupiny pri Komisii EÚ, ktorá sa usiluje o harmonizáciu práva poistnej zmluvy na celoeurópskej úrovni,“ uvádza legislatívny zámer.

Právna úprava bude, ako doteraz, nadväzovať na všeobecnú časť záväzkového práva, ktorá bude obsahovať úpravu spotrebiteľskej zmluvy a upraví moderné formy uzatvárania zmlúv, ktoré sa týkajú aj poistnej zmluvy. „Nová úprava zachová doterajší systém právnej úpravy poistnej zmluvy, pokiaľ ide o členenie úpravy na všeobecné ustanovenia o poistnej zmluve a osobitné ustanovenia, ktoré sa týkajú jednotlivých druhov a typov poistenia. Okrem obmedzeného okruhu kogentných (donucovacích, pozn. red.) noriem, ktoré sledujú ochranu záujmov poistených ako slabších účastníkov poistného vzťahu, bude právna úprava dostatočne pružná, čo umožní istú redukciu počtu ustanovení,“ hovorí legislatívny zámer.

Naplniť tento zámer je úloha pre Komisiu pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka. Na ťahu je práve táto komisia, ktorá pripravuje potrebné dokumenty. „V súčasnosti jednotlivé pracovné skupiny Rekodifikačnej komisie MS SR pripravujú návrhy paragrafovaných znení jednotlivých právnych inštitútov. Návrhy sú následne pripomienkované a diskutované na zasadnutiach rozšírených pracovných skupín či pléna v závislosti od problematiky. Pripomienky sa vyhodnocujú a poverení vedúci skupín tieto zapracujú nanovo do návrhu paragrafovaného znenia jednotlivých častí. Tento proces sa niekoľkokrát opakuje,“ uviedol Anton Dulak, predseda Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka.

Ukazuje sa však, že je to beh na dlhé trate. „Podľa Legislatívneho plánu úloh vlády SR, Rekodifikačná komisia predloží Ministerstvu spravodlivosti SR návrh paragrafovaného znenia Občianskeho zákonníka k 1. 9. 2015,“ doplnil Dulak. Upozorňuje však na to, že toto nie je koniec cesty k novému Občianskemu zákonníku. „Predpokladá sa, že potom sa začne pripomienkovacie konanie a ďalšie úkony legislatívneho procesu. Ďalší osud nového OZ však ďalej závisí od politických rozhodnutí, zväčša mimo pôsobnosti odbornej komisie,“ doplnil Anton Dulak.

Stav, ktorý je dnes, teda so sebou prináša istú mieru neistoty. „Zatiaľ nie je známe, ako uvažuje rekodifikačná komisia v oblasti poistných zmlúv, pretože nebola zverejnená žiadna, ani pracovná verzia nového OZ,“ povedala šéfka SLASPO Jozefína Žáková. Od novej podoby zákonníka bude závisieť aj to, aké ďalšie zmeny budú nasledovať. „Všetko závisí od toho, do akej hĺbky pôjde nový OZ. Od toho sa budú odvíjať ďalšie úvahy,“ doplnila Žáková. 

Poisťovníctvo na Slovensku teda pomerne netrpezlivo očakáva nový Občiansky zákonník. Ten nebude všeliekom, ale ak sa naplnia očakávania, bude to významný krok smerom k aktuálnym potrebám moderného poisťovníctva.

Podpoistenie

Je to podhodnotenie poisteného majetku ako predmetu poistenia v uzavretej poistnej zmluve. Poistná suma je v tomto prípade podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy k poistnej hodnote. Pri podpoistení sú znevýhodnené obidve zmluvné strany. Poisťovňa preto, že získava menšie poistné. Klient zase pri poistnej udalosti získa znížené poistné plnenie.

Nadpoistenie

Je to stav, keď poistná suma, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, prevyšuje poistnú hodnotu poisteného majetku.

Odbytné

Je to suma, ktorá sa vypláca žiadateľom o predčasné zrušenie poistného vzťahu. Využíva sa pri dôchodkovom a životnom poistení.

Oprávnená osoba

Je to subjekt, ktorý môže mať právo na poistné plnenie napríklad v prípade smrti poisteného. Okolnosti nároku na poistné plnenie však môžu byť rôzne.

Spolupoistenie

Ide o rozloženie rizika medzi dvoch a viacerých poisťovateľov na základe uzatvorenej dohody o spolupoistení. Každý z účastníkov tejto dohody na seba preberá alikvotnú časť rizika.

Názor mesiaca

Otázka: Aké zmeny by ste uvítali v platnej poistnej legislatíve a prečo?

Rastislav Nemeček

Riaditeľ divízie, Divízia zákazníckych služieb, ČSOB Poisťovňa, a. s.

Z nášho pohľadu by bolo prínosom, aby bol schválený už pripravený zákon o poistnej zmluve, ktorý reflektuje vývoj poistného trhu a biznisu a nahradil by tak už zastarané úpravy v Občianskom zákonníku. Aj keď sa podľa všetkého pripravuje novela Občianskeho zákonníka, ktorá by zrejme mala vyriešiť aj prispôsobenie legislatívy súčasnosti, zákon o poistnej zmluve by aj na obdobie niekoľkých rokov bol prínosný a zároveň by bolo možné v praxi overiť fungovanie niektorých jeho formulácií a ustanovení, čo by sa mohlo premietnuť do nového Občianskeho zákonníka.

Ján Kusý

Riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení ČR/SR, AXA pojišťovna, a. s.

Určite treba zákonom podporiť vzdelávacie aktivity finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre sektor poistenia (kontinuálne vzdelávacie aktivity), veľmi dobrá cesta na trhu sú aktivity niektorých asociácií.

Taktiež by bolo potrebné znížiť prebytočnú papierovú povinnosť voči klientovi. Ide napríklad o formulár § 37 zákona  o poisťovníctve.

Rovnako je dôležité nediskriminovať žiadnu z distribučných ciest voči ostatným. Napríklad samostatní finanční agenti majú viac povinností ako napríklad cestovné kancelárie pri cestovnom poistení, či prenajímatelia vozidiel alebo samostatní finanční agenti verzus riadni zamestnanci poisťovne. Klient by mal teda vedieť porovnať ceny poistného pri samostatnom finančnom agentovi, pri ceste priamo cez vlastného zamestnanca poisťovne, prípadne cez internet.

(pozn. red.: Zákon č. 8/2008 o poisťovníctve, § 37 odsek 3: Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov.)

Miroslav Chovan

Riaditeľ spoločnosti Genertel

V odborných kruhoch je známe, že už pred niekoľkými rokmi bol vypracovaný návrh zákona, ktorý upravoval komplexne problematiku poistnej zmluvy, poistných podmienok a tiež zjednocoval výklad niektorých odborných pojmov, ako aj niekedy problematickú výplatu poistného plnenia oprávnenej osobe (tzv. obmyslenej osobe). Niektorí odborníci postupujú v súlade s týmto návrhom už dnes, lebo im umožňuje riešiť otázky, ktoré súčasný Obchodný zákonník pokrýva neúplne.

Nešťastná je úprava ohľadne veľkosti písma na zmluvných dokumentoch, ktorá v princípe nerieši problém toho, že zmluvné dokumenty patria všeobecne k neobľúbenému čítaniu. Pochopiteľne ústne podanie zostáva naďalej najobľúbenejším spôsobom odovzdávania informácií a ešte viac získava na význame. Veľké množstvo textu z popularity týchto dokumentov iba uberá a rozsahom a nákladmi na produkciu prispieva k zvýšeniu ceny služieb.

Okrem poistnej zmluvy ostáva úprava elektronickej komunikácie. Súčasný Obchodný zákonník už reaguje niektorými úpravami na trendy elektronickej komunikácie, ale mnohé otázky zostávajú stále čiastočne riešené iba v kontexte iných právnych noriem, alebo nie sú riešené vôbec.

Marek Jankovič

Prezident Allianz - SP

Privítali by sme stabilitu a komplexnosť úpravy poisťovníctva. V tejto chvíli nás totiž čaká prísna úprava pravidiel pre podnikanie v poisťovníctve, ktoré budú podľa pripravovaného zákona o poisťovníctve platiť už od 1.1.2016  a budú plne v súlade s európskou smernicou Solvency II . Na druhej strane s tým nekorešponduje právna úprava poistnej zmluvy a iných ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré sa poistenia priamo alebo nepriamo dotýkajú a ktoré sú v tomto zákonníku obsiahnuté. Pripomínam, že tento zákon je z roku 1964 a tomu zodpovedá aj jeho obsah a používaná terminológia. Takýto stav vedie k tomu, že v prípade súdneho sporu majú sudcovia tendenciu vo svojich rozhodnutiach nahrádzať neexistujúce alebo nedostatočné predpisy vlastnou úvahou a tak sa na Slovensku čoraz viac vyskytuje tzv. sudcovské právo, teda právo, ktoré nevzniká v parlamente, ale na súde. Pre poisťovne to znamená nepredvídateľnosť rozhodnutí a tým aj neistotu pri tvorbe produktov, ktorá môže mať významný vplyv na hospodárenie poisťovne. Ako príklad posledných mesiacov možno  uviesť  snahu niektorých súdov presadiť, aby súdom stanovené  vysoké náhrady za nemajetkovú ujmu boli automaticky kryté povinným zmluvným poistením (PZP) a to aj nad rámec zákona o PZP aj poistnej zmluvy.

Ďalším príkladom môžu byť pripravované predpisy na ochranu spotrebiteľa, ktoré predpokladajú vysoké sankcie za nedodržovanie spotrebiteľských práv, ale samotné spotrebiteľské práva nie sú primerané a exaktne zákonom definované tak, aby boli jednoznačné.

Roman Juráš

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Generali Poisťovňa, a. s.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je momentálne úplne nový zákon o poisťovníctve, ktorý transponuje do slovenskej legislatívy požiadavky takzvanej direktívy o Solventnosti II. Pre tento nový zákon by sme uvítali, aby sa výrazne zjednodušil, prípadne rozdelil na viaceré samostatné zákony. Súčasná verzia zákona sa totiž pokúša o zhrnutie viacerých EÚ direktív naraz.

Európske inštitúcie už majú na stole revízie direktív o sprostredkovaní v poisťovníctve (tzv. IMD2) a  o finančných trhoch (tzv. MIFID 2), ktoré prinesú veľa zmien najmä do predaja produktov takzvaného investičného životného poistenia. Obávame sa, že klientov tak zahltíme obrovským množstvom informácií, v ktorých sa môžu stratiť.

Vo všeobecnosti by sme uvítali aktívne reagovanie zákonodarcu aj na právne názory vyjadrované Súdnym dvorom EÚ a snahu zapracovať ich do legislatívy, čím by sa predišlo zbytočným sporom.

Ak považujeme za súčasť platnej poistnej legislatívy aj takzvanú anuitnú novelu ohľadom vyplácania dôchodkov z druhého piliera, tu by sme uvítali isté garancie stability, pokiaľ ide o celý systém dôchodkového starobného sporenia, vrátane výplatnej fázy.

Z našej strany evidujeme aj potrebu aktuálnejšej legislatívnej úpravy poistnej zmluvy ako jedného zo zmluvných typov upravených v Občianskom zákonníku. Pôvodná úprava, s minimálnymi zmenami, totiž nekorešponduje s aktuálnou situáciou na trhu, pretože vychádza z predpokladu, že klient si jednou poistnou zmluvou dojedná poistné krytie pre jedno poistné riziko. Pritom minimálne v životnom poistení sa v súčasnosti predávajú produkty, ktoré v sebe kombinujú viaceré poistné riziká, a to spôsobuje mnohé výkladové problémy.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow