24. november 2020. Emília. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Hromadné zásielky poistíte jednoducho, pozor však na výluky

Martin Karlík Martin Karlík Martin Karlík  23.6.2016 23.6.2016  

Poisťovne ponúkajú podnikateľom, ale i fyzickým osobám, veľa možností na poistenie dopravovaného tovaru. Rozlišujú pri tom množstvo zásielok, typ dopravy a špecifikáciu ochrany tovaru. Ceniny alebo zbrane však poistenie nekryje.

 

Počas prepravy zásielok sa neraz stáva, že tovar síce príde na miesto určenia, no často v znehodnotenom stave. Dokázať vinu prepravcovi je pritom veľmi ťažké, a tak je pre podnikateľa, ale aj bežného občana, osožnejšie si zásielku alebo súbor viacerých tovarov poistiť.

Poistenie zásielok

„Tovar alebo iný majetok počas prepravy sa dá v UNIQA poisťovni poistiť v rámci produktu Poistenie prepravy zásielok. Vieme poistiť hnuteľnú vec alebo súhrn hnuteľných vecí určených na prepravu, ktoré sa prepravujú z miesta odoslania do miesta určenia, s určenými dopravnými prostriedkami a s určitou územnou platnosťou prepravy,“ povedala Beáta Lipšicová z poisťovne UNIQA.

Poisťovňa pritom rozlišuje tri základné druhy krytia. Poistenie proti všetkým rizikám, proti vymenovaným rizikám a proti najzávažnejším rizikám. Ak prepravujete tovar do zahraničia, zistite si najprv, na ktoré krajiny sa vzťahuje poistné krytie v danej poisťovni.

„Čo sa týka územnej platnosti poistenia, tá je určená v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území či trase prepravy dohodnutej v poistnej zmluve. Inak povedané, vieme poistiť prepravu na celom svete okrem krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie zo strany OSN a krajín, na ktoré je uvalené embargo OSN alebo vlády SR. Taktiež nepoisťujeme prepravu zásielok cez vojnové, resp. konfliktné územia,“ vysvetlila Lipšicová.

Územná platnosť poistenia

Komunálna poisťovňa naproti tomu poisťuje zásielky predovšetkým na území Slovenska. „V prípade záujmu o poistenie prepravy v zahraničí je možné si dohodnúť rozšírenie poistného krytia aj na územie štátov Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a Česká republika, štátov EÚ,“ povedala Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne.

Poisťovne ponúkajú aj poistenie zodpovednosti dopravcov v rámci vnútroštátnej i medzinárodnej prepravy. „Poistenie zodpovednosti medzinárodného a vnútroštátneho cestného dopravcu sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na zásielke. Škoda musela vzniknúť počas medzinárodnej, respektíve vnútroštátnej prepravy tovaru, ktorú vykonáva poistený vozidlami uvedenými v poistnej zmluve. Pri medzinárodnej preprave poistený dopravca zodpovedá za škodu podľa prepravných zmlúv, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave,“ povedala Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

Možnosti dopravy tovaru

Pri poistení sa berie do úvahy predovšetkým spôsob dopravy. „Teda či sú zásielky prepravované cestnou, železničnou, leteckou, resp. lodnou dopravou, alebo či sú prepravované kombinovanou dopravou. Najskôr motorovým vozidlom a potom vlakom alebo loďou,“ povedala Lipšicová. Podľa jej slov je najrizikovejší spôsob pre zásielky lodná a riečna preprava.

Podmienky poistenia sú v niektorých poisťovniach rovnaké pre fyzické aj právnické osoby. Niektoré sa špecializujú na poistenia právnických osôb. Pri poisťovaní zásielky ako druhu majetkového poistenia je dôležitá samotná zásielka.

Čo sa nedá poistiť?

Niektoré druhy zásielok vám však nepoistí žiadna poisťovňa a nezáleží na tom, či ste právnická alebo fyzická osoba. „Poistiť sa nedajú také zásielky a tovary akými sú zbrane, strelivo, výbušniny, telesné pozostatky, sťahované zvršky, preprava peňazí, cenných papierov, listín, spisov, platobných kariet a batožina. Batožina sa však dá poistiť cez cestovné poistenie,“ vysvetlila Lipšicová.

Pri uzatváraní poistenia prepravy tovaru je nutné si overiť, na čo konkrétne sa u danej poisťovni vzťahuje poistné krytie. „Poistenie chráni prepravovaný tovar proti poškodeniu, zničeniu živelnou udalosťou, teda povodňou, krupobitím, požiarom, zničeniu haváriou i lúpeži. V poistení prepravy tovaru a vecí je možné dojednať aj poistenie pre prípad krádeže prepravovaného tovaru,“ vysvetlila Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne.

Dĺžka prepravy a spoluúčasť

Komunálna poisťovňa ponúka aj možnosť poistenia prepravy tovaru podľa dĺžky jeho trvania. „Ide o jednorazovú a dlhodobú prepravu, ktorá môže byť pravidelná alebo opakujúca sa,“ povedala Šulcová. V neposlednom rade je nutné si pri uzatváraní poistnej zmluvy na prepravu tovaru overiť aj výšku spoluúčasti, ktorú daná poisťovňa ponúka.

„Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa spoluúčasťou vo výške 10 percent, minimálne 165,97 eura z výšky vzniknutej škody. Spoluúčasť je možné v prípade záujmu poisteného aj zvýšiť, čo má vplyv na zníženie poistného,“ dodala Šulcová.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow