2. apríl 2020. Zita. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Kapitálové životné poistenie znamená opatrnosť v živote aj v sporení

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  9.2.2015 9.2.2015  

Kapitálové životné poistenie je produkt, ktorý spája poistenie, teda ochranu proti rizikám s tvorbou kapitálu, teda sporením. Klient je v rámci tohto poistenia chránený voči vybraným dohodnutým rizikám a zároveň si sporí prostriedky, ktoré mu poisťovňa zhodnocuje. Toto zhodnotenie je však pomerne nízke.

 

Kapitálové životné poistenie zostáva napriek kapitálovej zložke predovšetkým poistením. Nie je to sporiaci účet, na ktorý je možné posielať prostriedky podľa aktuálnych možností, ale pri uzavretí zmluvy sa klient zaviaže, že bude dohodnutým spôsobom platiť poistné. S touto sumou poisťovňa hospodári tak, že ju rozkladá na viacero zložiek. Časť poistného použije poisťovňa na krytie rizík súvisiacich s poistením, časť prostriedkov je určených na poplatky a réžiu, a zvyšok vstupuje do technických rezerv poisťovne, z ktorých sa vypláca garantovaný výnos na základe takzvanej technickej úrokovej miery (TÚM). Tento garantovaný výnos pri kapitálovom životnom poistení určuje Národná banka Slovenska a TÚM je pre poisťovne záväzný. „V produktoch s garantovanou poistnou sumou pre prípad dožitia zabezpečuje TÚM garantované zhodnotenie počas celého obdobia trvania poistenia, teda počas trvania zmluvného vzťahu nemôže dôjsť k zmene TÚM,“ uvádza Daniela Vlčková zo spoločnosti Wüstenrot. Aktuálne je TÚM vo výške 1,9 %.

Kapitálové životné poistenie je zmluvný vzťah, ktorý trvá dlhodobo. Napríklad spoločnosť Generali na svojej stránke uvádza, že kapitálové životné poistenie je možné uzatvoriť na obdobie minimálne desiatich rokov, najviac na obdobie päťdesiatich rokov, maximálne však do veku 75 rokov. Preto ak klient v roku 2014 uzavrel na tridsať rokov kapitálové životné poistenie, nahromadené rezervy sa mu budú 30 rokov úročiť garantovanou sadzbou vo výške necelých dvoch percent. Z tohto pohľadu vyznieva rozhodnutie zhodnocovať svoje prostriedky týmto spôsobom ako konzervatívny krok. Keďže je tento výnos za každých okolností garantovaný, je logicky relatívne nižší.

„Ak sa klient rozhodne pre kapitálové životné poistenie, mal by uprednostniť viac ochrannú zložku pred sporiacou, predovšetkým z dôvodu nižších výnosov než ponúka napríklad investičné životné poistenie,“ uvádza hovorkyňa Komunálnej poisťovne Daniela Šulcová. „Kapitálové životné poistenie chráni pred nepredvídateľnými ťažkými životnými situáciami. V takom prípade poistenie dokáže výrazne pomôcť a preklenúť ťažké obdobie života, prípadne zabezpečiť pozostalých v prípade smrti poisteného,“ hovorí ďalej. „Ochrannú zložku by mal určite uprednostniť živiteľ rodiny, ktorý má rodinu, zamestnanie, a sporiacu by sme odporučili mladým ľuďom ešte bez záväzkov, ktorí dlhší čas nebudú nútení vložené peniaze vyberať, a tak ich poisťovňa môže zhodnocovať,“ dodáva Šulcová.

Je však samozrejmé, že prostriedky, ktoré poisťovňa získa, nenechá len tak a investuje ich. Preto klienti za priaznivých okolností získavajú k TÚM aj kapitálové výnosy. „Poisťovne štandardne prideľujú klientom na takýchto poisteniach aj zhodnotenie nad rámec TÚM,“ hovorí Daniela Vlčková.

Poisťovne však musia uvažovať nad tým, ako investovať peniaze od klientov bezpečne. „V dôsledku zákona o poisťovníctve, ktorý kladie dôraz na bezpečnosť vložených finančných prostriedkov, prinášajú tieto vklady relatívne nízke výnosy, keďže poisťovne investujú do finančne stabilných produktov ako terminované vklady či dlhopisy, ktoré sú menej výnosné než napríklad akcie,“ hovorí Šulcová.

Pritom je pravda, že kapitálové výnosy sú pre reálne zhodnotenie investovaných prostriedkov v podstate až nevyhnutnosťou. Na výnosy z kapitálového životného poistenia vplýva totiž vývoj reálnej ekonomiky napríklad v podobe inflácie.

V zmluvách o kapitálovom životnom poistení uzavretých v tomto roku je TÚM vo výške spomínaných 1,9 %, pričom táto miera bude pre konkrétneho klienta aktuálna aj desiatky rokov, keďže sa počas celého obdobia trvania poistného vzťahu nezmení. V októbri tohto roku sa miera inflácie v eurozóne podľa údajov štatistického úradu Eurostat pohybovala na úrovni 0,4 %. Aktuálne teda klient, ktorý teoreticky získava ako výnos iba TÚM, z tohto pohľadu skutočne získava. Nedá sa však rátať s tým, že tento stav sa napríklad ďalších tridsať rokov nezmení. Autoritou v cenovej oblasti v eurozóne je Európska centrálna banka (ECB) a tá stanovila svoj inflačný cieľ na úroveň tesne pod hranicou dvoch percent. Je samozrejmé, že ECB sa snaží tento cieľ dosiahnuť a v súčasnosti robí, čo môže, aby sa rast cenovej hladiny zvýšil. Ak by bol vývoj cien v eurozóne želaný, teda v súlade s cieľom ECB, znamenalo by to, že sa inflácia v podstate vyrovná TÚM. Práve preto je pre reálne zhodnotenie prostriedkov vložených do kapitálového poistenia potrebný aj investičný výnos.

Garancie pri poistení sa tak dajú považovať na jednej strane za výhodu, na druhej strane za nevýhodu. „Výhody (kapitálového životného poistenia) sú garancia sumy na dožitie závislej od technickej úrokovej miery a široké spektrum pripoistení,“ hovorí Artur Šturmankin z Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. „Nevýhodou je menšia flexibilita pri zmene poistných súm, pri čiastočných odkupoch, ďalej zhodnotenie je závislé od výšky technickej úrokovej miery, aj keď je garantované,“ dopĺňa.

Poisťovne taktiež zdôrazňujú, že konkrétna podoba kapitálového životného poistenia sa líši v závislosti od preferencií klientov. Je napokon na rozhodnutí klienta poisťovne, koľko chce vlastne sporiť, či a pred čím všetkým ho má poistenie chrániť. „Ide o niekoľko okolností, ktoré by mal klient zvážiť, napríklad či poistením kryje len riziká týkajúce sa jeho osoby, alebo zabezpečuje poistením aj rodinu, deti, či už má dojednané nejaké životné poistenie, či potrebuje poistením zabezpečiť napríklad aj úver a podobne,“ uvádza Vlčková.

Zároveň je potrebné vhodne určiť podiel medzi sporiacou a poistnou zložkou. Opäť sa ukazuje, že by sa na sporenie mali viac sústrediť mladší klienti. „Z hľadiska výhodnosti je lepšia vyššia sporivá zložka v prípade mladých ľudí, pretože tu vstupuje do určenia výšky poistného nižšia úmrtnosť z úmrtnostných tabuliek, a tým sa v podstate poistenie stáva ,lacnejším‘,“ upozorňuje Šulcová. Poisťovne umožňujú aj mimoriadne vklady do sporiacej zložky poistenia.

Kapitálové životné poistenie je produkt, ktorý nie je odtrhnutý od ekonomickej reality a vývoj v ekonomike sa prejaví. Ak sa aktuálne v ekonomike objavia nízke úrokové sadzby, v rámci poistenia to klienti pocítia predovšetkým pri kapitálových výnosoch. „Nižšie úrokové sadzby sa v garantovanom životnom poistení prejavujú najmä pri podieloch na zisku. Tieto podiely poisťovňa prerozdeľuje iba v tom prípade, ak zhodnotí finančné prostriedky vybraté na poistnom nad rámec úrokovej miery,“ dopĺňa Šulcová. Klient, samozrejme, pocíti, ak sa poisťovni nepodarí výraznejšie kapitálové prostriedky zhodnotiť. „Vývoj na trhu môže mať vplyv na zhodnotenie prostriedkov poisťovne, čo môže následne ovplyvniť výšku dodatočných výnosov prideľovaných na zmluvy životného poistenia s garantovaným zhodnotením,“ upozorňuje Daniela Vlčková.

Pri pohľade na kapitálové životné poistenie ako na investíciu, ide určite o konzervatívny krok. Je to, samozrejme, lepšie ako nechať peniaze iba tak ležať, pretože v takom prípade ich napríklad proti inflácii nechráni nič. Život navyše prináša rôzne životné situácie a mať životnú poistku je za nepriaznivých životných okolností výhodou v porovnaní s inou formou investície. Môže sa totiž stať, že peniaze, ktoré, hoci sa niekde relatívne rýchlo zhodnocujú, budú pre náhlu práceneschopnosť v istom okamihu zrazu chýbať. Práve tieto situácie pomáha riešiť poistná zložka kapitálového životného poistenia.

Technická úroková miera (TÚM):

TÚM vyjadruje mieru zhodnotenia technických rezerv, ktorú poisťovňa garantuje. Do roku 2004 si túto mieru určovali jednotlivé poisťovne. Vyhláška MF SR č. 50/2004 Z. z. následne určila, že od 1. 3. 2004 do 31. 3. 2008 bola TÚM vo výške 4 %. To sa opäť zmenilo opatrením Národnej banky Slovenska z 15. 2. 2008. Od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2013 bola TÚM vo výške 2,5 %. Od 1. 1. 2014 je táto miera vo výške 1,9 %.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow