21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Majetok pred zlodejmi chránia aj poisťovne

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  5.3.2014 5.3.2014  

Poisťovne na slovenskom trhu chránia majetok v prípade viacerých poistných udalostí a ponúkajú možnosť poistiť sa aj proti rizikám vyplývajúcim z majetkovej trestnej činnosti. Ide predovšetkým o poistenie proti krádeži a vlámaniu. Poistiť je možné nielen domácnosť, ale aj automobil či osobné veci.

 

Poistenie automobilu

Podľa Rastislava Nemečeka zo spoločnosti ČSOB je štandardne možné poistiť sa proti krádeži v rámci poistenia domácnosti, ale toto poistenie môže byť súčasťou poistenia automobilov KASKO, hoci poistiť sa dá aj v rámci cestovného poistenia. Upozorňuje však na to, že KASKO je komerčné poistenie rizika, ktorého krytie určuje samotná poisťovňa. Podľa jeho slov je bežné, že z poistenia sú vylúčené predmety, ktoré sú v automobile. Poistiť sa teda nedajú mobilné telefóny, peňaženky, prípadne cennosti. Ak sú ale tieto predmety poistené, na toto krytie existuje limit. Tieto predmety totiž zvyšujú riziko krádeže, keďže vozidlá, v ktorých sú hodnotné predmety, sú pre zlodejov lákavejšie. Tieto veci by tiež nemali byť viditeľné a mali by byť aspoň v kufri.

Krádež a lúpež

Klienti majú vo všeobecnosti možnosť poistiť sa proti krádeži a proti lúpeži. Tieto dva pojmy definujú paragrafy Trestného poriadku, teda zákona č. 301/2005. Podľa § 212 sa za krádež považuje prisvojenie si cudzej veci páchateľom. Poisťovne rozlišujú dva rôzne druhy krádeže, ktoré sú ochotné poistiť.

Prvým z nich je krádež vlámaním. Podľa trestného poriadku je to vniknutie páchateľa do miesta poistenia, no otvoriť si musí „nástrojom, ktorý nie je určený na riadne otvorenie“ alebo aj „iným preukázateľne násilným spôsobom“. Treťou možnosťou je situácia, keď si páchateľ otvorí „kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, no tohto kľúča sa zmocnil krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia“.

Druhým druhom krádeže je takzvaná krádež prekonaním prekážky. Táto situácia vzniká, keď páchateľ preukázateľne prekoná prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred krádežou. Takáto krádež vzniká aj vtedy, keď sa páchateľ ukryje v mieste poistenia a zanechá stopy, ktoré dokazujú, že jeho prítomnosť v mieste poistenia bola nepovolená. Príkladom prekonania prekážky môže byť poistenie predmetov v pivniciach, ktoré v starších panelových domoch samy o sebe nespĺňajú bezpečnostné štandardy, no nemusia byť vylúčené z poistenia v prípade, že skupina pivníc je chránená prekážkou, ktorá štandardy bezpečnosti spĺňa. Poistné zmluvy chrániace proti lúpeži a krádeži často obsahujú zoznam prvkov, akými musí byť poistený objekt chránený.

Ďalšou špecifickou situáciou, ktorú sú poisťovne ochotné poistiť, je vlámanie. Podľa § 188 Trestného poriadku je páchateľ lúpeže ten, „kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci“. Jedna z členských poisťovní Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) pripúšťa dve situácie, ktoré sa vzhľadom na poistnú zmluvu považujú za lúpež. Ide o zmocnenie sa poistenej veci páchateľom „použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému alebo proti osobe nachádzajúcej sa v mieste poistenia so súhlasom poisteného“. Druhou možnosťou je taktiež zmocnenie sa poistenej veci páchateľom, ale „využitím zníženého odporu poisteného v dôsledku jeho fyzického oslabenia po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný“. Tento stav však nesmie vzniknúť vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov.

Výluky

Je ale samozrejmé, že poisťovne svojim klientom neuhrádzajú každú krádež či lúpež, a aby vznikol nárok na poistné plnenie, klienti sa musia vyhýbať rizikovému správaniu. Tieto výluky sa v zásade veľmi nelíšia od výluk, ktoré prichádzajú do úvahy pri iných typoch poistenia. Podľa Evy Jackovej zo SLASPO existuje niekoľko možných výluk z poistenia. Poisťovňa podľa jej slov môže odmietnuť úhradu škody, ak poistený konal úmyselne alebo vedome nedbalo. Taktiež ide o výluku z poistenia, ak sa ukáže, že poistenec uviedol nepravdivé údaje, prípadne ak zanedbal svoju povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, alebo aby sa jej rozsah nezväčšil. Taktiež poisťovňa odmieta uhradiť škodu, ak poistený porušil platné právne predpisy. Do úvahy prichádzajú aj iné výluky ako napríklad nepokoje, štrajky, vojnové udalosti alebo terorizmus.

Poisťovne však upozorňujú na to, že dôvodom na výluku je aj takzvaná „prostá krádež“, teda krádež bez prekážok. „Jednoznačne najčastejšou výlukou z poistenia voči odcudzeniu krádežou alebo lúpežou je skutočnosť, že k odcudzeniu príde bez prekonania prekážky tým spôsobom, že odcudzenie bolo vykonané z neuzamknutého priestoru, odcudzením nezabezpečenej veci z voľného priestranstva,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Union Judita Smatanová.

Postup pri poistnej udalosti

Ak sa už poistenec stal obeťou lúpeže či krádeže, je dôležité, aby postupoval v takejto situácii správne. Čo treba robiť objasňuje Branislav Buštík zo spoločnosti Aegon. „Základnou povinnosťou poisteného je po zistení, že došlo ku krádeži vlámaním či lúpeži, ohlásiť to Policajnému zboru Slovenskej republiky a doručiť nám doklad o oznámení,“ hovorí Buštík s tým, že klient môže meniť stav poškodeného majetku počas piatich dní od ohlásenia. Poistený je podľa jeho slov taktiež povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť. Poisťovňa si môže od klienta vyžiadať Uznesenie o ukončení, prípadne o prerušení vyšetrovania. Toto uznesenie policajný zbor vystavuje najskôr 30 dní od začiatku vyšetrovania. Klient má taktiež právo požiadať o zálohu na poistné plnenie. Jej výšku určuje poisťovňa.

Poistené môžu byť aj osobné veci

Proti lúpeži a krádeži sú poistené aj osobné veci ako napríklad doklady v rámci poistenia domácnosti. V rámci tohto poistenia však osobné veci mimo poisteného zabezpečeného priestoru poistené nie sú. Neplatí to však úplne stopercentne. „Výnimku tvorí poistné krytie určených osobných dokladov, teda občianskeho preukazu, vodičského preukazu a pasu,“ hovorí Buštík. Podobne takto striktne toto pravidlo nedodržiava ani Komunálna poisťovňa. „V rámci poistenia domácnosti sa ochrana vzťahuje aj na osobné veci, ktoré má poistený na sebe či pri sebe v čase, keď sa nachádza mimo poisteného bytu či domu, napríklad v reštaurácii, v škole alebo na pracovisku,“ hovorí Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne.

Univerzálne poistenie nie je

Poistné produkty kryjú za určitých okolnosti krádež a lúpež v podstate čohokoľvek, nie je však obvyklé, aby sa klienti poisťovali proti protiprávnemu konaniu svojho okolia, keďže sa poisťujú konkrétne predmety. Preto krádež či lúpež v byte alebo dome je krytá v poistení domácnosti, lúpež z auta je poistená v rámci poistenia automobilov a napríklad krádež cestovných dokladov je poistená v rámci cestovného poistenia. To potvrdzuje aj Eva Jacková zo SLASPO. „Poistná zmluva sa vždy viaže k istému predmetu poistenia, preto situácia, že napríklad občan má v jednej poistke poistené auto voči krádeži, veci v dome či byte voči krádeži, veci ako majiteľ firmy v kancelárii voči krádeži, veci z chalupy voči krádeži, notebook v aute voči krádeži atď. je vylúčená,“ uvádza Jacková. „Poistenie pre všetky druhy krádeže v súčasnosti neexistuje,“ dopĺňa Naďa Urbanová, hovorkyňa Poisťovne Poštovej banky.

Treba si dávať pozor

Poisťovacie produkty proti krádeži a lúpeži sú relatívne zložité, preto poisťovne odporúčajú svojim klientom, aby sa dobre oboznámili s podmienkami poistnej zmluvy, ktorú uzatvárajú, aby dobre vedeli, za akých okolností ich poistný vzťah chráni a na čo všetko majú nárok a na čo nárok nemajú. „Klienti by mali klásť dostatočné otázky ohľadom predmetu poistenia a jeho zabezpečenia. Mali by sa zaujímať aj o prípadné limity plnenia a možnosť pripoistenia,“ hovorí Rastislav Nemeček z ČSOB. Na limity poistenia upozorňujú aj ďalšie spoločnosti. „Treba venovať pozornosť limitom poistného plnenia, jeho dostatočnej výške, aby sa zabránilo zníženiu poistného plnenia podhodnotením majetku s cieľom zníženia poistného. Treba si dať pozor, či je v poistnej ochrane zahrnutý aj neznámy páchateľ, keďže objasnenosť trestnej činnosti je na Slovensku pomerne nízka,“ vraví Miroslav Chovan zo spoločnosti Genertel.  

V súvislosti s limitmi poistenia by mali klienti skutočne myslieť na to, že majetok chránený poistkou môže byť podpoistený. „Pre pomer podpoistenia je rozhodujúci pomer medzi poistnou sumou a skutočnou hodnotou majetku. Ak teda 40 000 eur je hodnota majetku a poistná suma je 20 000 eur, pomer podpoistenia je 0,5. Týmto pomerom sa potom kráti vzniknutá škoda aj v prípade, že je menšia ako 20 000 eur,“ upozorňuje Rastislav Nemeček. Pri voľbe poistnej sumy tak treba dbať na skutočnú hodnotu majetku. Nemeček taktiež zdôrazňuje, že existujú limity pre poistenie určitých predmetov. Ak sa v domácnosti nachádzajú napríklad šperky vysokej hodnoty, poisťovne sú ochotné ich poistiť s prípadnou náhradou škody do určitej maximálnej výšky. Tieto parametre sú súčasťou poistnej zmluvy, ktorú by mal klient dobre poznať.

Aby klientovi vznikol nárok na poistné plnenie, musí sa sám klient správať rozumne. „Pri poistení sa počíta so skutočnosťou, že si človek svoj majetok chráni primeraným spôsobom a nenecháva ho voľne napospas alebo bez dohľadu. Ak sa človek správa k svojim veciam zodpovedne a napriek tomu dôjde ku krádeži alebo lúpeži, vtedy nastupuje poistenie a pri správne dohodnutom poistení by vzniknutú ujmu mala poisťovňa nahradiť,“ uvádza Judita Smatanová.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow