19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Na cestách povinné a užitočné zároveň

NextFuture NextFuture NextFuture  19.10.2015 19.10.2015  

Zákonnú povinnosť uzavrieť PZP má každý držiteľ motorového vozidla. Vďaka pripoisteniam, ktoré umožňuje dojednať k PZP Wüstenrot poisťovňa, klienti výhodne získajú širšie poistné krytie. Zatiaľ čo v minulosti bolo Povinné zmluvné poistenie viazané na kalendárny rok, dnes prevažuje technický rok.

 

Wüstenrot poisťovňa, a.s. spustila od 15.10.2015 kampaň, ktorou pripomína vodičom povinnosť uzavretia PZP a do pozornosti dáva aktuálne výhodné podmienky. Wüstenrot má jednoduchý a prehľadný sadzobník, v ktorom sú ceny Povinného zmluvného poistenia stanovené iba na základe výkonu motora (kW) a veku držiteľa motorového vozidla (≤ 25 rokov alebo viac). Výšku poistného si klienti môžu ešte znížiť vďaka vernostnej zľave vo výške 10 %, 15 % alebo až 20 % (podľa počtu uzavretých zmlúv v poisťovni a v stavebnej sporiteľni) a bonusu za bezškodový priebeh poistenia vo výške 5 % nad rámec uplatňovaných zliav.

V minulosti bol zaužívaný spôsob uzatvárania poistenia na kalendárny rok. V súčasnosti je PZP častejšie uzatvárané na technický rok, teda kedykoľvek v priebehu roka (s rovnako 6-týždňovou výpovednou lehotou, ak má klient záujem o zmenu poisťovne). Navyše, od apríla 2015 majiteľ motorového vozidla už nemá povinnosť uzavrieť novú zmluvu v rovnakej poisťovni, ak mu zanikla pre neplatenie poistného.   

Výsledky Wüstenrot poisťovne za ¾ roka 2015 potvrdzujú medziročný nárast nových zmlúv PZP, tendenciu uzatvárať zmluvy priebežne počas celého roka a výrazný nárast záujmu o uzatvorenie zákonného poistenia online.

Záujem o uzavretie poistenia online, kedykoľvek z pohodlia domova, v tomto roku stúpa. Túto možnosť na stránke www.wuestenrot.sk za ¾ roka 2015 využilo až 6-násobne viac klientov ako v rovnakom období minulého roka. Za uplynulé obdobie, január až september 2015, stúpol Wüstenrot poisťovni aj celkový počet nových zmlúv PZP, medziročne až o 80 %. Celkový stav zmlúv PZP (k 09/2015) stúpol medziročne o 9 %. Wüstenrot poisťovňa poskytuje v rámci PZP vysoké limity poistného plnenia a nadštandardné asistenčné služby.

 

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje zákon 381/2001 Z.z., podľa ktorého je ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou vozidla, zodpovedný za všetky spôsobené škody a ich náhradu poškodeným. Uzatvorením PZP tak poistený vlastne prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd na poisťovňu. Mať uzavreté PZP je preto nielen povinné, ale najmä užitočné. V prípade dopravnej nehody zabráni nemalým finančným stratám poisteného. Z tohto hľadiska sú veľmi výhodné aj možnosti pripoistenia k PZP, ktoré má v ponuke Wüstenrot poisťovňa. Sú cenovo výhodnejšie ako samostatné produkty. Dojednať si k PZP je možné:

ÚRAZOVÉ PRIPOISTENIE – AUTO pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom, a to pre všetky osoby prepravované poisteným vozidlom v čase vzniku poistnej udalosti alebo pre všetky osoby prepravované vozidlom, ktorého vodičom je v čase vzniku poistnej udalosti poistená osoba uvedená v zmluve.

PRIPOISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY – AUTO a VODIČ, kde je predmetom ochrana oprávnených právnych záujmov poisteného. Zabezpečí poistenej osobe: a) telefonickú službu právnych informácií, b) poradenskú službu za účelom prevencie vzniku sporu alebo vyriešenia poistnej udalosti mimosúdnou dohodou, c) právnu asistenčnú službu za účelom vyriešenia poistnej udalosti v mimosúdnom, súdnom a exekučnom konaní.

PRIPOISTENIE SKIEL MOTOROVÝCH VOZIDIEL – čelné, bočné a zadné sklo poisteného motorového vozidla uvedeného v zmluve.

Wüstenrot poisťovňa realizuje kampaň „Dajte prednosť výhodnejšiemu PZP“ od 15.10.2015 – do 30.11.2015 prostredníctvom billboardov, rozhlasových spotov, facebookovej stránky FB Wüstenrot Slovensko, vybraných web stránok, letákov a plagátov s využitím nasledovných vizuálov:

Zdroje a foto: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow