27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nemajetková ujma, čo všetko sa pod ňou skrýva?

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  8.9.2014 8.9.2014  

Zničené auto, rozbité okno aj zlomenú ruku dnes vieme vyčísliť podľa poistných tabuliek a noriem. Nemajetková ujma je však fiktívna, subjektívna a často prináša dotknutým stranám vysoké riziká. Čo sa dá považovať za nemajetkovú ujmu a je možné sa pred zodpovednosťou za nemajetkovú ujmu poistiť?

 

O cene „pocitu“ rozhodne súd

Spôsobiť niekomu ujmu vo všeobecnosti znamená poškodiť jeho zdravie alebo majetok. Nemajetková ujma sa však definuje omnoho zložitejšie, keďže pod tento fenomén môže spadať všetko od neposkytnutia tovaru až po sklamanie v láske. Nemajetková ujma je zvyčajne spor dvoch subjektívnych videní sveta, o ktorom musí nakoniec rozhodnúť súd. „Nemajetková ujma je riešenie zodpovednosti za škodu, keď nedovolený zásah nesmeruje proti majetku a neznamená priamu stratu na majetku, ale sa spravidla prejavuje vo sfére osobnostných práv. Náhradu za takto utrpenú nemajetkovú ujmu riešia vo svojich ustanoveniach viaceré právne normy, ktorých základ je spravidla daný ochranou osobnosti podľa občianskeho práva, napríklad zverejnenie nepravdivých údajov a informácií v médiách, nemajetková ujma na zdraví, ujma spôsobená orgánom štátu nezákonným rozhodnutím a podobne,“ vysvetľuje podstatu nemajetkovej ujmy JUDr. Ing. Petra Štofková, advokátka z Advokátskej spoločnosti, s. r. o. K nemajetkovej ujme tak možno prirátať ušlý zisk, ale aj dlhodobé následky spôsobené istým konaním. Pritom predstavuje tie najkurióznejšie súdne prípady, keďže ujmu na cti, alebo ušlý zisk si každá strana môže vysvetľovať inak. Artur Šturmankin, špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., vysvetľuje, že v našich končinách sa absurdné súdne spory príliš neodohrávajú a žalované sumy sú stále podstatne nižšie ako v zahraničí, no trend má stúpajúci charakter. Už dnes je  vcelku bežné vysúdenie odškodného za zámenu novorodencov v pôrodnici, či za trvalé poškodenie zdravia v prípade štandardnej operácie nosovej priehradky a podobne. Tak isto je častým problémom vymáhanie nemajetkovej ujmy v súvislosti s automobilovými nehodami.

Ako postupovať pri vymáhaní nemajetkovej ujmy radí JUDr. Ing. Petra Štofková, advokáta z Advokátskej spoločnosti, s. r. o.:

Od začiatku je potrebné snažiť sa získať alebo zachovať dôkazy, ktoré budú usvedčovať odporcu z toho, že neoprávnene zasiahol do mojich práv a že mi zároveň ujmu spôsobil. Dôkazná situácia a dostatok dôkazov je najdôležitejším predpokladom pre úspech v konaní. Následne si poškodený musí premyslieť, či si chce uplatniť zadosťučinenie vo forme morálnej – teda či chce napríklad, aby sa mu niekto ospravedlnil, či už listom, v médiách alebo podobne, alebo či chce uplatnenie náhrady v peniazoch. Snažíme sa klientov usmerniť tak, aby nimi požadovaná výška náhrady približne zodpovedala aktuálnej rozhodovacej praxi a aby nimi uplatňované nároky neboli prehnané, aby teda boli reálne a zároveň aby mohli aspoň čiastočne zmierniť krivdy, ktoré pociťujú vo svojej osobnostnej sfére. Vždy zvolíme v prvom rade pokus o mimosúdne doriešenie veci a tak, ako je uvedené vyššie, pokiaľ naša snaha nevedie k želateľnému výsledku, je potrebné obrátiť sa žalobou na súd.

Krytie z povinného zmluvného poistenia nie je jednotné

Strata blízkej osoby je ujma, ktorá každého žijúceho zasiahne nesmierne hlboko. Preto sa na Slovensku medzi najčastejšie kompenzácie dostáva práve tento typ odškodnenia. „Prevláda názor, že nemajetkovú ujmu možno nahradiť v peniazoch tam, kde samotné morálne zadosťučinenie nie je postačujúce vzhľadom na závažnosť vzniknutej ujmy. Za veľmi intenzívny zásah do súkromia sa považuje práve ujma, ktorú pociťujú pozostalí po smrti blízkej osoby, za ktorú niekto zodpovedá, či už napríklad v dôsledku násilného trestného činu, dopravnej nehody, inej prevádzkovej havárie, pri medicínskom zákroku zdravotnícke zariadenie a podobne,“ hovorí Petra Štofková. Poisťovne aj advokátska prax ukazujú, že  problematika náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená pozostalým po obetiach dopravných nehôd, je nesmierne horúcou témou. Dnes totiž nie je isté, či takáto položka má, alebo nemá byť predmetom krytia z PZP. K problematickosti súdnych sporov taktiež prispieva aj fakt, že legislatívne úpravy nie sú jednotné. „Náhrada nemajetkovej ujmy za zásah do osobnostných práv nie je škodou na zdraví v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení, a teda nie je krytá povinným zmluvným poistením. Pozostalí môžu aj podľa súčasnej úpravy žalovať pôvodcu zásahu do ich súkromia v dôsledku smrti blízkej osoby. Takéto ujmy však povinné zmluvné poistenie nekryje. Súčasná úprava nie je v Európe ojedinelá. Ani v Rakúsku či v Nemecku nemajú pozostalí priamo nárok na náhradu nemajetkovej ujmy,“ tvrdí Artur Šturmankin. Tento problém sa však už dostal pred Európsky súd a ten uznal oprávnenosť nároku na plnenie nemajetkovej ujmy z PZP. Petra Štofková vysvetľuje: „Pokiaľ ide o samotné poistenie zodpovednosti za nemajetkovú ujmu, je v právnických kruhoch prelomovým Rozsudok Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-22/12 a C-277/12 Katarína Haasová a spol., v zmysle ktorého by náhrada nemajetkovej ujmy mala byť krytá povinným poistením motorového vozidla. Hoci do našej právnej úpravy sa zatiaľ tento rozsudok, resp. príslušné smernice EÚ nezapracovali, domnievame sa, že judikatúra EÚ je v tomto smere pre naše súdy záväzná a že je teda len otázkou času, kedy sa táto zmena v ponímaní rozsahu poistného krytia z povinného poistenia do zákona dostane tak, aby toto poistenie krylo aj nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne v súvislosti s prevádzkou dopravných prostriedkov.“ Je teda možné predpokladať, že časom sa v rámci PZP bude politika nemajetkovej ujmy zjednocovať a poisťovne budú musieť PZP rozšíriť aj o krytie nemajetkovej ujmy. Zatiaľ však nemajetková ujma a jej plnenie ostávajú na pleciach vinníka.

Poistenie zodpovednosti za škodu má aj výluky

S poistením zodpovednosti za škodu sa stretávame v každom type poistenia. No vždy si treba prečítať aj jeho rozsah. Isté formy nemajetkovej ujmy byť kryté môžu, iné treba pripoistiť zvlášť. „V rámci všeobecnej zodpovednosti za škodu sa v našej poisťovni už základné poistné krytie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú ušlým ziskom (takzvanou následnou finančnou škodou). Ušlý zisk vyplýva zo škody na zdraví alebo veci. Zároveň dokážeme do sublimitu pripoistiť aj čisté finančné škody, čím myslíme majetkovú ujmu vyjadriteľnú v peniazoch,“ vysvetľuje Juraj Soviar, PR manažér Poisťovne Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.

Medzi najvážnejšie zásahy a žaloby v rámci inštitútu nemajetkovej ujmy určite patrí porušenie práva na život, súkromie, rodinné zázemie, zdravie a podobne. Tieto porušenia so sebou nesú aj najvyššie sumy uplatňovaných finančných náhrad. „Nemajetková ujma (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia) sa špeciálne nepripoisťuje, odškodňuje sa už v rámci základného krytia. No v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možné pripoistiť aj škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti, pričom ide najmä o zásah do práva na život a zdravie, osobnú a občiansku česť, ľudskú dôstojnosť, súkromie, rodinný život, meno, dobrú povesť a prejavy osobnej povahy. Výška prípadného odškodnenia záleží na posúdení a rozhodnutí príslušného súdu,“ vysvetľuje Artur Šturmankin. Na pripoistenie by preto mali myslieť najmä ľudia, ktorí pracujú v oblastiach, kde je možné aj malou nedbanlivosťou spôsobiť ujmu mimo rámca hmotnej škody.

Nemajetková ujma – šokujúce prípady súdnych sporov

Číňan Jian Feng zažaloval svoju ženu za pôrod extra škaredého dieťaťa. Obvinil ju, že nie je možné, aby bolo dieťa jeho. Testy otcovstva však ukázali, že je skutočným otcom. Nakoniec bola jeho žena nútená priznať, že podstúpila niekoľko desiatok plastických operácií, kým začala vyzerať k svetu. Takže nasledoval ďalší súd, v ktorom ju obvinil, že ho zmanipulovala a od svojej už bývalej ženy vysúdil 120-tisíc dolárov.

V roku 2012 nastal prípad, keď muž na Novom Zélande zažaloval prostitútku, keďže mu odmietla poskytnúť sexuálne služby, za ktoré zaplatil. Žiadal kompenzáciu viac než 50 000 eur za to, že sa obohatila a porušila jeho spotrebiteľské práva. Súd žiadosti nevyhovel.

Donald Trump si potrpí na svoju povesť a preto neváhal novinárovi Timothy O’Brienovi zavesiť na krk žalobu za to, že ho nenazval miliardárom, ale iba milionárom. Žiadal ako odškodné astronomickú čiastku, no súd nakoniec žiadosti samoľúbeho blondiaka nevyhovel.

Spevák Eminem sa stal terčom súdneho sporu od vlastnej mamy. V textoch posielal mamu umývať záchod a adresoval jej nelichotivé posolstvá. Na základe toho žalovala vlastného syna na sumu 10 miliónov dolárov. Uviedla, že jej spôsobil psychickú traumu a celoživotné následky. Súd jej nakoniec priklepol 25-tisíc.

Stelly Liebeck je pomyslenou autorkou textu „pozor horúce“ na pohároch s kávou u McDonald´s. Celé sa to začalo, keď si kúpila kávu v plastovom pohári. Obliala sa a spôsobila si popáleniny tretieho stupňa. Žiadala odškodné vo výške 20-tisíc dolárov. Spoločnosť odmietla zaplatiť a Stella dala prípad na súd. Nakoniec musel McDonald’s žene vyplatiť bolestné a súdne trovy, ktoré spolu presiahli 3 milióny dolárov. Od tohto sporu spoločnosť uvádza na plastových pohároch s teplými nápojmi upozornenie: „Pozor, horúce!“

Izraelský šoumen Uri Geller žaloval spoločnosť Nintendo za pokémona menom Kabadra, ktorého charakter aj vizáž mali byť postavené na základe jeho osobitých talentov a vlastností. Uri bol slávny tým, že predvádzal ohýbanie lyžíc vlastnou mysľou. Práve tieto vlastnosti mal pokémon, ktorého v japonskej verzii navyše nazvali Un-Geller. Žiadal 100-tisíc dolárov. Na súde s požiadavkou neuspel, no Nintendo od roku 2003 sporného pokémona jednoducho prestalo používať.

Amber Carson vysúdil od reštaurácie viac než 100-tisíc dolárov za pošmyknutie sa na mokrej dlážke. Paradoxom je, že vodu sám rozlial, keď ju pár minút predtým vylial v hádke do tváre inému hosťovi.

Merv Grazinski si na diaľnici v plnej rýchlosti začal v karavanovom aute variť kávu. Havaroval a zažaloval výrobcu vozidiel na sumu 1 750 000 a nové obytné auto za to, že nebolo vo výstrahe povedané, že niečo také sa v aute za jazdy nesmie. Spoločnosť okrem sankcií upravila aj návod na použitie karavanu.

Michelle Knepper zažalovala telefónnu spoločnosť. V telefónnom zozname si vybrala lekára na liposukciu. Problém bol v tom, že to nebol dermatológ ani plastický chirurg. Doktor so zákrokom súhlasil, no po komplikáciách Michelle vyhlásila, že by si nikdy nevybrala lekára, ktorý nemá na liposukciu certifikát, ak by nebol v telefónnom zozname lekárov vhodných na liposukciu. Vysúdila viac ako milión libier.

Barnard Lorenca Stuart z Floridy zažaloval vlastnú banku. Podarilo sa mu prečerpať účet a keď mu banka naúčtovala za tento krok servisný poplatok, okamžite ju zažaloval, že mu to spôsobilo psychickú traumu v zložitej životnej situácii, nespavosť, psychické problémy. Žiadal dva milióny, ale v tomto prípade mali banky lepších právnikov.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow