27. október 2020. Sabína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Nestačí, aby zákon a právo boli na vašej strane...

Jana Poláčiková Jana Poláčiková Jana Poláčiková  2.10.2013 2.10.2013  

Tiež máte ten divný pocit, že zákon síce je na vašej strane, ale na jeho uplatnenie potrebujete nielen kvalitné penzum právnych vedomostí, trpezlivosť, čas, ale aj nemalé finančné prostriedky? Tiež máte ten divný pocit, že bojujete s veternými mlynmi ako spotrebiteľ, sused, občan, zamestnanec, podnikateľ, vodič, daňový poplatník... a prehrávate, lebo právne služby sú pre bežného občana nedostupné a drahé?

 

Úprimne povedané, ochrana občana pred svojvôľou štátnych orgánov a úradov miestnej samosprávy, pred nekalými a neetickými praktikami predajcov a poskytovateľov služieb, pred neoprávneným zásahom do výkonu jeho vlastníckych práv, je minimálna. Jedným z ukazovateľov zdravej demokratickej spoločnosti je vymáhateľnosť práva, pretože je prejavom základného občianskeho práva „Rovnosť pred zákonom“, k tradícii ktorého sa Európa hlási už od Francúzskej revolúcie.

Právna neistota občana má protipól v tzv. poistení ochrany práv podnikateľov a súkromných osôb. Dominanciu na slovenskom trhu má D. A. S., člen poisťovacej skupiny ERGO. Niektoré poisťovne ako napr. UNIQUA alebo Wüstenrot, majú tento produkt tiež vo svojom portfóliu, no právne služby a poradenstvo cez telefón 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, má okrem D. A. S. len Wüstenrot ako štandard poskytovanej služby pre:

  • Ochranu práva majiteľa vozidla,
  • Ochranu práv vodiča v cudzích vozidlách,
  • Ochranu práv osôb a rodiny,
  • Ochranu práv pri bývaní,
  • Ochranu práv v zamestnaní.

Mgr. Jiří Leibner, certifikovaný predajca D. A. S. však vidí zásadný rozdiel v konflikte záujmov v oblasti poistných sporov. Často nastáva situácia, keď jeden klient, napr. s PZP vozidla rieši poistný spor s tou istou poisťovňou, u ktorej je poistený, aj s poistením právnej ochrany majiteľa vozidla ohľadne zamietnutého plnenia prasknutého čelného skla počas prevádzky motorového vozidla. Nastane tak situácia, kedy v jednom spore poisťovňa zastupuje seba aj svojho klienta, čo sa v ich prípade nemôže stať. Mesačne otvárajú 300 – 400 poistných udalostí. Približne rovnaký počet aj likvidujú, pričom poistné krytie môže dosiahnuť výšku 12 000 alebo 17 000 eur, čo je pre bežného občana suma, ktorá by ho zruinovala, ak by ju mal hradiť z vlastných finančných zdrojov. Stretol sa aj s prípadmi, keď niektorí advokáti zatiahli svojich klientov do vopred prehratých právnych sporov s cieľom vygenerovania čo najvyšších súdnych a právnych poplatkov. Ich klienti majú záruku právnej analýzy, ktorá preferuje prioritne mimosúdnu dohodu, vypracovanie kalkulácie predpokladaných nákladov, na zastupovanie klienta v súdnom spore až po najvyššiu inštanciu – Najvyšší súd. V prípade, že odhadované náklady na súdne spory sú neprimerane vysoké a nie je reálny predpoklad úspešného riešenia na súde, poisťovňa ponúkne klientovi úhradu škody z vlastných zdrojov.

Ročné poistné Ochrany práv osôb a rodiny predstavuje sumu 66 eur. Je možné dohodnúť mesačné splátky, čím sa poistenie stáva dostupným aj pre klientov s nižšími príjmami. Porovnateľnú sumu jednorazovo zaplatíte za zimné čižmy, ktoré po dvoch týždňoch musíte reklamovať, často však neúspešne. Vaša poistka by takúto poistnú udalosť kryla. Jiří Leibner zažil vo svojej praxi aj absolútnu neznalosť práv (spotrebiteľských) svojich klientov, ktorí sa vopred vzdali možných budúcich právnych krokov, napr. zahodením pokladničného dokladu o zaplatení, nevediac, že je de iure aj de facto zmluvným vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim. Je presvedčený, že väčšine budúcich problémov sa dá predísť vhodnou kombináciou poistení, prevenciou a mimosúdnou dohodou.

V Nemecku a v USA je poistenie právnej ochrany populárne a stáva sa štandardom v takej miere ako životná poistka alebo poistenie auta, napriek fungujúcemu súdnemu systému.

Ako je to u nás?

Hodnotenie Jiřího Leibnera je prekvapujúce: „V štruktúre mojich klientov prevláda segment s vysokoškolským vzdelaním, s vyššími až nadpriemernými príjmami – teda takých, pre ktorých by financovanie nákladov na súdny spor nebol problém. Radšej však preferujú prevenciu a riešenie sporov mimosúdnou dohodou, lebo je to pre nich efektívnejšie a najmä časovo menej náročné.“ Kedy sa poistenie právnej ochrany stane štandardom pre tých, ktorí ho skutočne potrebujú z existenčných a finančných dôvodov, napriek nefungujúcemu súdnemu systému, si netrúfa odhadnúť. To však asi nikto.

  Súkromie Bývanie Zamestnanie Vozidlo Vodič
Náhrada škody          

Ak niekto spôsobí poistenej osobe škodu:

na zdraví (bolestné, výdavky na zdravotnú starostlivosť),

na veciach (oprava),

následné škody (ušlý zárobok).

zranený chodec na ceste alebo na chodníku

úraz pri športe

poškodenie alebo zničenie veci (bicykel, notebook, mobil, atď.)

poškodená nehnuteľnosť cudzou osobou

poškodený pozemok alebo jeho oplotenie
vytopený byt susedom

pracovný úraz

poškodenie osobných vecí vpráci cudzou osobou
krádež osobných vecí v práci

poškodenie vozidla pri dopravnej nehode

ujma na zdraví osôb vo vozidle

poškodenie osobných vecí

ujma na zdraví vodiča pri dopravnej nehode

poškodenie alebo zničenie osobných vecí vodiča

Trestné a priestupkové právo          
V prípade, ak je voči poistenej osobe toto konanie vedené ako trestný čin znedbanlivosti alebo ako priestupok poškodenie zdravia pri športe
chodec, cyklista zaviní dopravnú nehodu
  priestupok vsúvislosti svýkonom práce priestupky vcestnej premávke
obvinenie zublíženia na zdraví po zavinenej dopravnej nehode

priestupky v cestnej premávke

obvinenie z ublíženia na zdraví po zavinenej dopravnej nehode

Poistné spory          
Ak je neoprávnene neposkytnuté poistné plnenie, alebo je krátené a pod.

životné postenie

poistenie domácnosti
úrazové poistenie
poistenie nehnuteľnosti

poistenie zodpovednosti

úrazové poistenie

zákonné poistenie vozidla

havarijné poistenie vozidla

poistenie zodpovednosti
úrazové poistenie
Zmluvné spory          
Ak sú zmluvnou stranou porušené záväzky vyplývajúce zo zmluvy, ktorú uzatvorila poistená osoba. neakceptácia reklamácie pri kúpe tovaru
reklamácia dovolenky

neoprávnená výška účtovania spotreby energií

neuznaná reklamácia drobných opráv v byte

neoprávnená výpoveď
nevyplatenie mzdy, odstupného, cestovných výdavkov

servisná zmluva

zmluva ooprave

lízingová zmluva

kúpna zmluva
 
Vodičské preukazy          
Ak sú poistenej osobe odobraté preukazy, alebo je potrebné jej zastupovanie pri ich znovunadobudnutí.       odobratie vodičského preukazu
odobratie technického preukazu
odobratie vodičského preukazu
Vlastnícke spory k hnuteľnému majetku          
Ak niekto neoprávnene zasiahne do výkonu vlastníckych práv poistenej osoby.

znemožnenie užívania veci

neoprávnené zadržiavanie veci

       
Nájomné, vlastnícke a susedské spory          
Ak má poistená osoba problém so susedmi, alebo jej niekto zasahuje do vlastníckych práv kbytu/domu, alebo je porušená nájomná zmluva.  

posunutie pozemku

vypúšťanie odpadu

nedodržanie nájomnej zmluvy

obmedzenie užívania bytu/domu
hluk, pach...
     

Zdroj: D. A. S. skupiny

Foto: stockfresh.com

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow