16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Podľa čoho vyberať poistku na firemné auto?

NextFuture NextFuture NextFuture  25.11.2014 25.11.2014  

Či auto vlastníte, alebo si ho ako firma prenajímate na operatívny lízing, vždy by ste mali mať možnosť si vybrať povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie či pripoistenie z ponúk viacerých poisťovní. Ako však potvrdzujú aktuálne údaje, firmy na Slovensku sa stále rozhodujú hlavne podľa ceny. Nižšia cena poistky ale často znamená menší rozsah služieb, pomalšiu likvidáciu, či horšie asistenčné služby. „Najmä ak firma auto využíva na služobné cesty do zahraničia, je rýchla reakcia na vzniknutú situáciu zo strany poisťovne veľmi dôležitá,“ hovorí Peter Kundlák, technický riaditeľ spoločnosti Business Lease Slovakia. Čo teda zvažovať?

  1. Ako si vybrať PZP

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, teda povinné zmluvné poistenie, musia dnes zo zákona uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách. V prípade operatívneho lízingu má túto povinnosť lízingová spoločnosť ako majiteľ vozidla. No nájomcovi necháva možnosť vybrať si z viacerých ponúk poisťovní, s ktorými má uzavretú zmluvu. Účelom PZP je chrániť poisteného, aby nemusel hradiť škody spôsobené prevádzkou svojho vozidla, ale aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale uplatnil si ju v poisťovni. Rozsah krytia je tak všade rovnaký, daný zákonom. „Napriek rovnakému rozsahu krytia je dôležité prihliadať aj na kvalitu služieb poisťovne, pretože ak poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ spresňuje Peter Kundlák. Ojedinelé nie sú ani súdne spory, kedy poškodený žiada náhradu priamo od škodcu, lebo nebol podľa jeho názoru dostatočne odškodnený z poistenia vinníka nehody.

  1. Po Európe zvyčajne s  vyšším krytím

Minimálne krytie pri PZP, ktoré každé vozidlo musí mať, je 1 milión eur za škody na majetku a 5 miliónov eur za škody na zdraví. Práve firmy, ktorých zamestnanci často cestujú do zahraničia, by však mali voliť povinné zmluvné poistenie s vyšším krytím. „Z našej skúsenosti takéto firmy zväčša volia krytie 2 milióny eur za škody na majetku a 5 miliónov eur za škody na zdraví a živote. Dôvodom sú možné vyššie náklady v zahraničí spojené s odstránením škôd na majetku ako aj rozdielna legislatíva náhrady škody v zahraničí. Platí totiž pravidlo, že vzniknutá škoda sa vždy likviduje podľa legislatívy krajiny v ktorej škoda nastala.“ vysvetľuje.

  1. Lobujte za správnu nižšiu cenu

V poisťovni treba lobovať za lepšiu cenu, no nie na úkor horšieho krytia poistenia, vyššej spoluúčasti či nižších asistenčných služieb. Výhodu majú firmy dohadujúce veľký objem poistenia, teda pre viac áut. Pre firmy s malým vozidlovým parkom môže byť riešením operatívny lízing, kde výhodnejšiu cenu dohaduje lízingová spoločnosť. „Výhodnejšia cena vychádza z toho, že sú v nej už zahrnuté dostupné zľavy a bonusy, ako aj veľký objem poistenia, ktoré lízingová spoločnosť umiestňuje v jednotlivých poisťovniach. Napríklad Business Lease spravuje viac ako 3600 vozidiel,“ konštatuje Kundlák. Výhodou je aj administratíva. Lízingová spoločnosť vybaví celú poistnú udalosť. Klient jej iba ohlási škodu (s výnimkou, keď zo zákona treba volať políciu) a pristaví vozidlo do zmluvného servisu.

  1. Havarijné poistenie? Do koša ho nehádžte, ak...

Havarijné poistenie je síce nepovinné, no zvážiť by ste ho mali, ak sa vám pričasto stávajú „parkovacie“ nehody, máte skúsenosti s častým rozbitím čelného skla, vandalizmom a podobne. „Podľa našich štatistík by ho tiež mali zvážiť firmy, ktoré využívajú auto permanentne a teda je tam častejšie riziko škôd. Ide o firmy z obchodu, distribúcie a farmaceutického priemyslu, ako aj firmy pôsobiace v regióne s významným dopravným zaťažením,“ spresňuje Peter Kundlák. Havarijné poistenie kryje náklady na odstránenie škôd na vašom vozidle spôsobené stretom s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom, škôd spôsobeným vandalizmom, krádežou vozidla a lebo jeho častí a tiež živelnými udalosťami (hlavne požiar, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, pád stromov a iných predmetov, a iné). Typ podnikania nateraz vplyv na cenu poistky nemá.

  1. Aká spoluúčasť sa oplatí

Hoci majitelia vozidiel vítajú, ak havarijná poistka kryje celú škodu a teda výška spoluúčasti je nulová, obvykle to znamená vyššiu cenu poistky a v prípade firiem slabú zainteresovanosť vodičov na šetrnú jazdu. „Spoluúčasť 0 % má kontraproduktívny charakter. Je najdrahšia a zamestnancov nemotivuje k opatrnosti pri jazde. Z dlhodobého hľadiska speje k výpovedi, či zrušeniu poistného zo strany poisťovne, respektíve k zvýšeniu poistných sadzieb,“ vysvetľuje Kundlák. V prípade operatívneho lízingu je zo štatistík Business Lease najčastejšie využívanou medzi firmami spoluúčasť  5 percent, teda minimálne 166 eur. Najlacnejšie poistenie je so spoluúčasťou 10 %, teda minimálne 330 eur.

  1. Preverte si ochotu poisťovne

Pri výbere havarijného poistenia je dôležitá aj kvalita asistenčných služieb poisťovne. Teda, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečí jeho odtiahnutie, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne.

  1. Strašiak amortizácia

Kým havarijné poistenie definitívne zavrhnete, pretože si myslíte, že ste dobrý vodič, je potrebné si uvedomiť, že havarijné poistenie kryje množstvo škôd, ktoré nemôžete ovplyvniť. Typickým príkladom sú živelné udalosti, krádež alebo poškodenia na parkovisku inou osobou. Súčasne ak máte vozidlo staršie ako tri roky, pri likvidácii škody z PZP vinníka môže poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda  poisťovňa nemusí preplatiť celé náklady na opravu. Môže si odpočítať „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov. Amortizáciu si však neodpočíta, ak sa škoda likviduje z vášho havarijného poistenia.

  1. Ako sa počíta poistné plnenie

Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Táto suma je aj hornou hranicou plnenia poisťovne. Pri totálnej škode vozidla - krádež alebo havária, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Klient poisťovne tak znáša rozdiel.  „Môže ísť o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ hovorí Kundlák.

  1. Oplatí sa pripoistenie?

Havarijné poistenie napríklad kryje rozbitie čelného skla, no pripoistenie znižuje spoluúčasť na nulu. Pripoistiť sa dá aj batožina, právna pomoc, úraz posádky počas jazdy vo vozidle a podobne.  „Zriedkavo, ale predsa, sa niekedy stretávame s firmami, ktoré nevyužívajú ani havarijné poistenie. Najčastejšie majú na to dva dôvody. Buď je ich vozidlový park natoľko veľký, že je pre nich výhodnejšie opravovať si prípadné škody z vlastných zdrojov. Druhým motívom býva, že firma má dlhodobo nízky počet poistných udalostí a preto sa havarijné poistenie javí ako ekonomicky nerentabilné.“ podotýka Kundlák.

  1. Meníte auto či majiteľa?

Každou zmenou auta či majiteľa súčasné poistenie zaniká a je potreba dohodnúť nové. Napríklad aj cena poistného pri operatívnom lízingu je fixovaná na dobu prenájmu vozidla.  „V prípade, že firma má autá vo vlastníctve a tie sa rozhodne majetkovo previesť  na lízingovú spoločnosť, jej existujúce poistenie podľa zákona zaniká. Lízingová spoločnosť ponúkne firme ňou dojednané podmienky s poisťovňou,“ hovorí. Ak ide o správu vozidlového parku, kde vozidlá ostávajú majetkom firmy, dojednané PZP a havarijné poistenie sa dá zrušiť až k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. Následne je na firme, či si vozidlá bude poisťovať sama alebo využije podmienky lízingovky. Ak má dojednané PZP a havarijné poistenie, dokáže lízingová spoločnosť podmienky prevziať a spravovať agendu poistenia za firmu.

Zdroj: TS Business Lease Slovakia

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow