27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Podnikatelia si môžu poistiť majetok aj zodpovednosť

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  11.3.2016 11.3.2016  

S podnikaním sa spája mnoho rizík a zrejme to nikdy inak nebude. Žiadna poisťovňa podnikateľa či spoločnosť nezbaví rizika prípadného neúspechu. Sú však aj nástrahy, proti ktorým sa v rámci podnikania dá poistiť v poisťovni.

 

Poistiť je možné pomerne veľa aspektov súvisiacich s podnikaním. Poisťuje sa majetok, procesy aj zodpovednosť za škodu. Taktiež aj rôzne náhodné škodové udalosti, ktoré by mohli ohroziť chod firmy.

Spoločnosti majú podľa skúseností poisťovní obavy z okolností, ktoré nemôžu ovplyvniť, a taktiež o stavby. „V poistení majetku sa najčastejšie dojednáva poistenie stavieb, hnuteľných vecí, teda prevádzkových zariadení a zásob pre prípad poškodenia poistenej veci živelnými nebezpečenstvami,“ hovorí Milan Janásik, hovorca spoločnosti Generali. 

Prírodné faktory však hrajú v poistení pre podnikateľov prvé husle. „Záujem podnikateľov o poistenie konkrétnych rizík ovplyvňuje niekoľko faktorov. Za najrozhodujúcejší z faktorov je možné považovať prebiehajúce klimatické zmeny a následne vzniknuté prírodné katastrofy. Z toho vyplýva najčastejšie využitie poistenia živelných rizík, ako sú povodeň, záplava a víchrica v poistení majetku,“ hovorí hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. Svoje miesto má však aj poistenie proti krádeži.

Druhou často sa objavujúcou kategóriou je poistenie, ktoré sa neviaže na majetok, ale na zodpovednosť za spôsobenú škodu. „V poistení zodpovednosti za škodu si podnikatelia poisťujú škody spôsobené svojou podnikateľskou činnosťou na zdraví a majetku iných osôb a zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva nehnuteľnosti, prípadne špecifické riziká profesií a odvetví, v ktorých podnikajú,“ hovorí Janásik.

Poistenie zodpovednosti

Poistení zodpovednosti za škodu je viacero druhov a naozaj závisí od vykonávanej profesie, prípadne od poskytovanej služby. Napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú zákonnú povinnosť uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie kryje zodpovednosť lekárov a zdravotníckych pracovníkov za škodu na zdraví alebo za škodu na veci pri liečení pacientov. Poistenie kryje aj náklady nevyhnutné k právnej ochrane.

Ďalší poistný produkt tohto druhu sa týka vybraných profesií. Do tejto kategórie spadajú advokáti, účtovníci, audítori, tlmočníci, znalci či napríklad vydavateľstvá. Poistenie zodpovednosti je však určené aj finančným sprostredkovateľom či architektom. 

Ďalšou kategóriou je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobuje zamestnanec zamestnávateľovi. „Keďže každý zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu zamestnávateľovi, odporúčame toto poistenie všetkým zamestnancom. Zamestnávateľ môže žiadať náhradu škody až do štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca,“ hovorí Janásik. Predsa  sa však objavujú povolania, pre ktoré sú škody spôsobené zamestnávateľovi častejšie ako v iných profesiách. „V poistení zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi sa najčastejšie stretávame so škodami na motorových vozidlách a potom nasleduje poškodenie tovaru – buď pri preprave, alebo pri manipulácii s tovarom v skladoch,“ uvádza hovorkyňa Komunánej poisťovne Daniela Šulcová. „Dôležité však je vedieť, že poistenie pri výkone povolania spravidla nekryje škodu zo zodpovednosti zamestnanca za zverenú hotovosť, tovar, ceniny, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, ak tieto prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti,“ dopĺňa. Z poistenia je tak vylúčené napríklad manko pokladníčky. Poistením je krytá zodpovednosť poisteného za škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností pri výkone povolania. Je dôležité povedať, že poistka kryje škodu, ktorú zamestnanec spôsobil neúmyselne pri výkone svojho povolania,“ dodáva Šulcová.

Poistenie hnuteľných vecí

Štandardne sa hnuteľné veci poisťujú opäť proti živelným katastrofám, ale taktiež proti vandalizmu, vlámaniu, odcudzeniu stavebných častí, ale aj zrúteniu lietadla napríklad s nákladom. K tomuto poisteniu sa viaže aj poistenie rizika zastavenia prevádzky. „Ak si poistník dojedná v poistnej zmluve poistenie hnuteľných vecí, prevádzkových zariadení pre prípad poškodenia poistenej veci živelnými nebezpečenstvami, má možnosť si ako nadstavbu poistiť prerušenie prevádzky z dôvodu vecnej škody,“ hovorí Janásik. „Predmetom poistenia je ušlý zisk a stále náklady alebo zvýšené náklady,“ dopĺňa.

Väzba na majetok je v prípade poistenia prerušenia prevádzky rozhodujúca. „Poistením je možné pokryť len prerušenie prevádzky, ktoré je spôsobené majetkovým poškodením, pričom táto škoda musí byť krytá majetkovým poistením. Jednoducho povedané, prerušenie prevádzky je kryté len ako následok majetkovej škody,“ hovorí Lucia Muthová.

Budovy

Aj poistenie budov kryje množstvo živelných katastrof. Požiare, povodne, zásahy bleskom, krupobitie či silnejšie zemetrasenie sú niektoré z okolností, proti ktorým sa dá budova poistiť. Taktiež poisťovňa poisťuje napríklad riziko kolízie s dopravným prostriedkom, vandalizmus či  odcudzenie stavebných častí. „Taktiež pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci vodou z vodovodných zariadení,“ hovorí Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne.

Environmentálne škody

Podnikatelia sa taktiež povinne musia zabezpečiť pred vznikom environmentálnych škôd, keďže túto povinnosť stanovuje zákon (359/2007 Z. z.). „Účelom je zabezpečiť finančné krytie nákladov na odstránenie prípadných environmentálnych škôd spôsobených prevádzkovou činnosťou na chránených druhoch a chránených biotopoch, na vode alebo pôde,“ hovorí Muthová.

Pri práci s nebezpečnými látkami tak je potrebné mať zadné dvierka. „Použitie tohto poistenia je vhodné pre každý podnikateľský subjekt, ktorý nakladá s potenciálne nebezpečnými látkami. Primárne pre spoločnosti podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva, narábania s nebezpečným odpadom, chemického priemyslu, prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia a podobne,“ hovorí Milan Janásik.

Finančné krytie tohto druhu však podnikateľský subjekt nemusí riešiť prostredníctvom poistenia. Rozhodnúť sa môže napríklad aj pre depozit v banke alebo bankovú záruku.

Výluky

Súčasťou každej poistnej zmluvy sú okolnosti, ktoré sú dôvodom na to, aby poisťovňa nevyplatila poistné plnenie. Je preto dôležité dôkladne poznať podmienky zmluvy. Konanie nikdy nesmie byť úmyselné, poistenie nie je účinné napríklad pre škody vzniknuté zamorením, pri teroristických útokoch, revolúciách či vojne. Každý druh poistenia má v zmluve stanovené to, aké okolnosti poistné plnenie vylučuje.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow