26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistenie ako alternatíva zhodnotenia úspor

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  30.10.2015 30.10.2015  

Pri poistení sa zvyčajne pozeráme na produkt optikou, čo všetko kryje v prípade poistnej udalosti. Chyba! Poistenie môže byť nielen nástrojom na pomoc pri nečakaných životných udalostiach, ale aj cestou, ako zároveň získať ochranu aj peňažný výnos.

 

Dve muchy jednou ranou

Životné poistenie predstavuje dlhodobý nástroj krytia hlavných životných rizík, ktoré môžu človeka postretnúť. Už zo samotného konceptu poistenia vyplýva, že ide o dlhodobý plán ochrany. Odporúča sa minimálne na 10 rokov, čo je už vhodný horizont aj z pohľadu efektívneho zhodnotenia dlhodobejších investícií. Sporenie je hlavnou súčasťou kapitálového aj investičného životného poistenia. Rozdielom je však nakladanie s investovanými peniazmi. Cieľová skupina pre životné poistenie je v zásade rovnaká. Ide o ľudí, ktorí majú záujem popri krytí rizík časť peňazí aj odkladať na neskôr, napríklad na dôchodok. „Základný rozdiel v rámci potenciálnej cieľovej skupiny je vo vnímaní investičného rizika. Pri kapitálovom životnom poistení ide o klientov, ktorí majú záujem o konzervatívne uloženie peňazí s vopred stanovenou poistnou sumou a technickou úrokovou mierou, ktorou sa budú zhodnocovať rezervy. Pri investičnom životnom poistení klient nemá istotu pevne stanovenej poistnej sumy. Na druhej strane si vie nastaviť investičnú stratégiu podľa svojho rizikového profilu a preferencie a, samozrejme, počas poistnej doby ju meniť,“ hovorí Artur Šturmankin, špecialista odboru firemnej komunikácie, Allianz Slovensko. Práve tu však pre mnohých prichádza dilema. Zvoliť konzervatívne a relatívne nízke zhodnotenie, alebo sa vrhnúť v ústrety investičným stratégiám? Pri rozhodovaní treba zvažovať niekoľko hlavných odlišností.

Poistenie pre milovníkov rizika

Vzhľadom na rizikovejší charakter investovania sa investičné životné poistenie javí ako stvorené pre ľudí, ktorí majú radi výzvy a nevadí im riskovať aj vo svete financií. „Investičné životné poistenie si obľúbili klienti, ktorí majú väčší sklon k akceptácii rizika a chcú využiť vyšší potenciál výnosu, väčšinou volia investičné životné poistenie, kde majú na výber z rôznych investičných stratégií. Naopak, konzervatívni klienti preferujú kapitálové životné poistenie,“ hovorí Zuzana Eliášová z ČSOB Poisťovne. Okrem miery rizika by mal človek zvážiť aj pozornosť, ktorú chce svojej životnej poistke venovať. Kapitálové životné poistenie prináša istotu v podobe sumy, ktorú pri dožití bude mať nasporenú bez toho, aby sa o poistku desať alebo dvadsať rokov zaujímal. V investičnom životnom poistení má naopak klient možnosť voľby medzi viacerými investičnými stratégiami. „V rámci investičného životného poistenia poisťovňa na žiadosť klienta investuje finančné prostriedky, ktoré jej zveril, pričom sa zaviazal znášať riziko prípadnej straty. Na druhej strane, ak je investičná stratégia úspešná, poisťovňa pripíše na účet klienta plný zisk. Vo všeobecnosti platí, že čím je väčšie riziko, tým je väčší zisk,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová z úseku komunikácie a bankopoisťovníctva Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group. Preto možno povedať, že investičné životné poistenie je určené pre klientov, ktorí sa chcú aktívne zúčastňovať na rozhodovaní o spôsobe zhodnotenia svojich úspor a sú finančne zdatnejší. Klient sám určuje, do ktorých finančných fondov bude jeho poistné umiestnené, a tým si určuje charakter svojej investície. „V investičnom životnom poistení poisťovne negarantujú výnosy finančných fondov. Klientovi počas trvania poistenia umožňuje nielen zmeny investičnej stratégie, aj čiastočné odkupy z účtu poistníka, či prerušenie platenia poistného,“ hovorí o variabilite Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne, a. s. Produkt je však náročnejší na pochopenie. Je preto dôležité vybrať si správneho sprostredkovateľa a disponovať aj širšími znalosťami finančného trhu. Napokon je dôležité, aby sa o zhodnotenie zaujímal samotný klient.

Istota na auto aj štúdium

V prípade kapitálového životného poistenia je jednoznačnou výhodou poistné zhodnocovanie prostredníctvom technických rezerv, čo je aktuálne 1,9 % a poisťovne v závislosti od reálneho zhodnotenia zvyknú pripísať klientom ešte podiely na zisku. Samotné úročenie je vzhľadom na súčasné podmienky na sporiacich a bežných účtoch samo o sebe zaujímavé. „Kapitálové poistenie je určené predovšetkým klientovi s rodinou, ktorý chce svojich blízkych zabezpečiť v prípade smrti, invalidity či trvalých následkov živiteľa rodiny, aby poistka pokryla výdavky, na ktoré už príjem poisteného nestačí, alebo taktiež aj klientovi, ktorý si chce našetriť na dovolenku, byt či auto, prípadne zabezpečiť svoje dieťa pri vstupe na vysokú školu,“ radí Daniela Šulcová. Tomáš Ogrodník, riaditeľ poistenia osôb poisťovne UNIQA dodáva, že základným rozdielom medzi kapitálovým a investičným životným poistením je práve garancia výšky plnenia na konci poistnej doby.

Dvojaký prístup k peniazom

Pri výbere poistky je vhodné zvážiť nielen to, či sa chcete o investície aktívne zaujímať, ale aj to, ako sa môžete dostať k investovaným financiám pred vypršaním poistnej zmluvy. Práve tu sa nachádza ďalší významný rozdiel. „Pri investičnom životnom poistení má klient možnosť vybrať si financie už po prvom roku poistenia. V prípade nečakanej životnej udalosti teda môže siahnuť na svoje investované úspory skôr. Pri kapitálovom životnom poistení to všeobecne možné nie je,“ hovorí Ivo Konečný, produktový manažér NN Životnej poisťovne.  Klient už počas poistenia môže získať finančné prostriedky odpredajom časti podielov investovaných vo fondoch, pričom úkon je zvyčajne spoplatnený. „Čiastočný odkup je možné realizovať viackrát počas poistnej doby. Čiastočným odkupom nedochádza k zmene v rozsahu poistného krytia na poistnej zmluve ani k ukončeniu poistnej zmluvy,“ vysvetľuje Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne. Vzhľadom na investície nastavené na dlhodobejšie stratégie však nemusí byť výber financií v krátkom čase výhodný. Preto by takéto siahanie na úspory malo byť len krajným riešením. Ak v prípade kapitálového poistenia však existuje možnosť získať financie predčasne, no nie výhodne. „V prípade kapitálového poistenia je možné zrušiť poistku pred vypršaním poistnej doby, no klient musí počítať s tým, že odkupná hodnota je najmä v prvých rokoch trvania poistenia výrazne nižšia ako zaplatené poistné, takže určite neodporúčame klientom odkupovať kapitálové poistenie,“ hovorí Daniela Šulcová.

Ide len o peniaze

Pri zvažovaní výberu investičného a životného poistenia je potrebné zaoberať sa len peniazmi. Poistné krytie v oboch prípadoch býva prakticky bez zmeny. To potvrdzuje aj Zuzana Eliášová: „Rozdiel býva iba v krytí rizika smrti. Pri kapitálovom životnom poistení je väčšinou poistná suma rovná poistnej sume pre prípad dožitia – v závislosti od produktu sa poistenie pre prípad smrti môže pohybovať napríklad v násobkoch poistnej sumy pre prípad dožitia. Pri investičnom životnom poistení si klient môže zvoliť ľubovoľnú poistnú sumu. Ostatné riziká bývajú väčšinou totožné pri obidvoch produktoch. Zvážte preto významné plusy, výhody a predovšetkým investičné možnosti. Od tých bude závisieť suma, ktorú vám poisťovňa vyplatí pri dožití. V prípade poistnej udalosti sa rozdielnosť investičných stratégií plnenia nedotkne.

Aké poistenie si zvoliť? Spýtali sme sa odborníkov na dva modelové príklady a ich odporúčania:

Príklad 1: Aké poistenie by ste odporučili dvom mladým ľuďom bez detí, nezaťažených hypotékou vo veku okolo 30 rokov?

Artur Šturmankin (Allianz): Ide o mladých ľudí a pri dlhšej poistnej dobe má určite investičné životné poistenie vyšší potenciál zaujímavého zhodnotenia.

Daniela Šulcová (Komunálna poisťovňa): Investičné poistenie, z dôvodu, že prípadné znehodnotenie úspor dokážu znášať ľahšie ako ľudia so záväzkami. V prípade výnosov však táto forma poistenia môže byť výbornou cestou na zabezpečenie sa do budúcna.

Ivo Konečný (NN poisťovňa): Rizikové životné poistenie, ktoré je cenovo dostupné a pokrýva potreby aktívneho života mladých ľudí bez záväzkov. Pri takomto type produktu je možné sa poistiť od 10 eur s rôznymi poistnými rizikami, či už z dôvodu úrazu, choroby, alebo úmrtia.

Tomáš Ogrodník (UNIQA): Kapitálové životné poistenie ako formu sporenia do budúcnosti. Nízky vek a dlhá poistná doba vie takýmto klientom zaručiť vyššiu sumu na výplatu na konci poistenia v porovnaní s celkovým zaplateným poistným.

Daniela Vlčková (Wüstenrot poisťovňa): Pokiaľ je príjem rovnomerne rozdelený u oboch osôb a nie je tam predpoklad, že budú v blízkej budúcnosti zaťažení hypotékou, alebo by očakávali prírastok do rodiny, je vhodné zamerať sa najmä na poistenia – trvalé následky úrazu s progresiou a kritické choroby, prípadne poistenie invalidity a PN. Ak sú v dostatočnej miere pokryté tieto riziká, potom je vhodné riešiť dobu nevyhnutného liečenia (DNL), hospitalizáciu a pod. Odporučenie pre takýchto klientov by bolo napríklad rizikové životné poistenie s vrátením časti poistného. stanovenom zákonom, resp. kataster vám zaeviduje vlastnícke právo k pôde, nadobudla na dôležitosti, nakoľko už to, či sa stanete vlastníkom nezávisí len od správne vyhotovenej zmluvy, ale aj od riadne splnenej podmienky nového zákona.

Príklad 2: Aké poistenie by ste odporúčali dvom tridsiatnikom s dvoma deťmi s hypotékou?

Daniela Šulcová (Komunálna poisťovňa): Úverové poistenie z dôvodu hypotéky. V prípade úmrtia rodičov sa tak úverom nezaťažia príbuzní, ale poistením bude splatený. Prípadne ak sa rozhodnú, že chcú šetriť svojim deťom do dospelosti, bolo by vhodné uzavrieť kapitálové poistenie pre deti, kde pri dožití sa istého veku bude deťom vyplatená dohodnutá finančná suma na osamostatnenie sa.

Ivo Konečný (NN poisťovňa): Ideálne je poistenie s klesajúcou poistnou sumou na smrť, ako sa znižuje istina hypotéky. Rovnako je možné poistiť manželov a deti na jednej zmluve. To, či si rodina s deťmi zvolí krytie cez investičné, kapitálové alebo rizikové poistenie, je individuálne na základe analýzy potrieb celej rodiny.

Tomáš Ogrodník (UNIQA): Rizikové životné poistenie, ktoré by krylo celú dlžnú sumu voči banke, so zaujímavými pripoisteniami pre dospelých a tiež s pripoisteniami pre deti. Takouto skladbou krytí je možné vytvoriť zaujímavé a zmysluplné komplexné poistenie pre celú rodinu na jednej zmluve.

Daniela Vlčková (Wüstenrot poisťovňa): Závisí od rozdelenia príjmov (či zarábajú rovnomerne, alebo niektorý z nich výrazne viac) + ďalších detailov. Všeobecné odporučenie by bolo pokryť minimálne hypotéku poistením pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou, hlavne živiteľa rodiny, ideálne oboch + poistenie pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou živiteľa rodiny. Primárne je poistiť rodičov na riziká trvalých následkov úrazu, kritických chorôb, PN, invaliditu. Ak je to vo finančných možnostiach rodiny zvážiť aj ďalšie riziká ako čas nevyhnutného liečenia, hospitalizácia a podobne. Primárne je poistiť rodičov v dostatočnej miere.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow