21. október 2020. Uršuľa. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistenie za environmentálnu škodu ochráni od katastrofy aj pokuty!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  5.6.2014 5.6.2014  

Ide o relatívne nový druh poistenia, ktorý mnoho firiem akoby ešte nestihlo výraznejšie zaregistrovať. Predstavuje jednu z možností, ako si splniť v podnikaní povinnosť voči zákonu. Pre vybrané spoločnosti predstavuje poistenie životne dôležitú istotou, ktorá ich môže ochrániť od konfliktov s úradmi aj od krachu biznisu v dôsledku náhrad za ekologickú škodu. Tie totiž môžu dosahovať astronomické sumy.

 

Povinnosť určená zákonom

Prijatie zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd bolo iba dôsledkom neustále narastajúcich environmentálnych katastrof a znečistení v prírode. Obnova biotopov, záchrana riek či čistenie pôdy predstavujú nemalé náklady a preto zákon prináša povinnosť pre znečisťovateľov nahradiť spôsobenú škodu. Od 1. 7. 2012 sa týka predovšetkým spoločností vykonávajúcich činnosti:

  • nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, cezhraničný pohyb odpadov);
  • vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd;
  • vypúšťanie znečisťujúcej látky do povrchových alebo podzemných vôd alebo vykonávanie ich injektáže do podzemných vôd;
  • vykonávanie odberu vody a vzdúvania vody;
  • vyrábanie, používanie, uskladňovanie, spracúvanie, plnenie, uvoľňovanie do životného prostredia a vykonávanie vnútropodnikovej dopravy nebezpečných chemických látok, prípravkov na ochranu rastlín, biocídnych výrobkov;
  • vykonávanie prepravy nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru;
  • prevádzka veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, spaľovaním odpadov, spoluspaľovaním odpadov;
  • používanie geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch vrátane ich prepravy;
  • zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov.

Subjekty, ktoré prevádzkujú zákonom vymedzené činnosti, majú už dnes povinnosť potenciálne riziko znečistenia nielen nahradiť, ale preukázať aj pripravenosť na jeho krytie.  Nie je teda dôležité spoliehať sa na to, že k znečisteniu nedôjde, ale riziku problémov sa vystavuje každý, kto nepreukáže, že na takúto situáciu je finančne pripravený. Priamo v zákone sa uvádza, že prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách. Hoci sa neuvádzajú sankcie, aj tento bod ošetrí poistenie za environmentálnu škodu, ktoré je považované v dostatočnej miere za preukázanie krytia.

Financie alebo poistenie? Výber je na vás

V prípade škody je subjekt, ktorý poškodenie zavinil, povinný vykonať nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou škodou poškodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného stavu. Artur Šturmankin, špecialista externej komunikácie  Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s., hovorí, že poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu je len jedným zo spôsobov finančného krytia. Preto je len na klientovi, ktorý zo spôsobov definovaných v uvedenom zákone si vyberie. Poistenie za environmentálnu škodu tak nie je jediným riešením, ako naplniť literu zákona, ale predstavuje jednu z možností, ktoré sú akceptovateľné pre orgány Slovenskej republiky. Pozor však treba dať na výšku krytia. O nej hovorí Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa  Union poisťovne, a. s.: „Keďže výška predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť vrátane analýzy rizika a nákladov na nápravné opatrenia nie je zákonom stanovená, teda nie je určená ani požadovaná výška poistnej sumy, objavuje sa skôr otázka, komu sa „oplatí“ zvoliť si vyššiu poistnú sumu. Táto voľba je na klientovi. Musí zvážiť nebezpečnosť svojej prevádzky pre okolité životné prostredie zohľadňujúc bezpečnostné opatrenia, ktorými zabezpečil svoju prevádzku.“ Rozhodujúci vplyv na výšku poistenia bude mať v konečnom dôsledku aj rizikovosť prevádzky, vzdialenosť od zdrojov pitnej vody, poľnohospodárskej pôdy, chráneného územia, či vypúšťa odpadové vody, či skladuje nebezpečné látky, alebo vzdialenosť prevádzky od hladiny spodnej vody a ďalšie parametre.

Ponuky sú podobné

Keďže produkt poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu v prvom rade zohľadňuje ustanovenia príslušného zákona č. 359/2007 Z. z., produkt je vytvorený jednotne pre všetky právnické a podnikajúce fyzické osoby. Pre prevádzkovateľov činností je potrebné v prvom rade naplniť literu zákona o povinnom krytí, preto má rozsah poistenia vo väčšine poisťovní rovnaký charakter. Pri výbere treba zohľadniť výšku krytia či prípadnú spoluúčasť. „Úvodné požiadavky na informácie potrebné pre určenie podmienok poistenia sú rovnaké pre malých, stredných aj veľkých podnikateľov. Môžu si zvoliť poistné sumy od 10 000 eur do 50 000 eur v odstupoch  poistných súm 5 000 eur. V určitých prípadoch vyhovieme aj požiadavkám na vyššie poistné sumy,“ vysvetľuje Judita Smatanová a dodáva, že environmentálne poistenie sa ponúka spolu s poistením všeobecnej zodpovednosti. Ak sa rozhodnete pre poistenie za environmentálnu škodu, máte viac ako len istotu finančnej zábezpeky. Mgr. Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group hovorí, že  pri poistnej udalosti za vás poisťovňa vykoná preventívne opatrenia v prípade, že environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane, zabezpečí v prípade škody technické náklady spojené s právnymi službami, znaleckými posudkami, nápravu environmentálneho znečistenia do pôvodného stavu, vykoná opatrenia, ktoré vykompenzujú dočasné straty prírodných zdrojov alebo ich funkcií, kým sa nedosiahne ich obnova, hradí náklady na dekontamináciu pôdy, vody, na chránené druhy a biotopy, technické náklady, znalecké posudky, právnu ochranu/zastúpenie a podobne.

Rizikoví klienti sú hodnotení individuálne

V prípade poistenia za environmentálnu škodu musí poisťovňa chrániť aj samu seba a ku každému subjektu, ktorý poistenie uzatvára, pristupuje individuálne. „Na základe vyplneného dotazníka vieme určiť rizikovosť klienta. Rizikový klient sa poisťuje s vyšším poistným ako menej rizikový, samozrejme, sú typy prevádzok (činnosti), ktoré nepoisťujeme automaticky iba na základe vyplneného dotazníka ako napr. prevádzkovanie skládok odpadu, likvidáciu alebo spaľovanie odpadu, spoločnosti spadajúce pod energetický, ťažobný a chemický priemysel. Nemáme zadefinovaný žiaden typ podniku, prevádzky alebo činnosti, ktorú by sme automaticky zamietli bez individuálneho zhodnotenia, každého klienta posudzujeme na základe jeho špecifických podmienok,“ hovorí Smatanová.  

Výhodou poistenia podľa Šturmankina z poisťovne Allianz je aj fakt, že zodpovednosť za environmentálnu škodu je viazaná na konkrétnu právnickú a podnikajúcu fyzickú osobu bez ohľadu na počet zamestnancov.

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow