26. november 2020. Kornel. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistením kybernetických rizík chránite viac než dáta

Martin Karlík Martin Karlík Martin Karlík  23.5.2016 23.5.2016  

Problematika kybernetických rizík a ich poistenie, sa dostáva do popredia záujmu čoraz väčšieho počtu firiem. Súvisí to s vývojom moderných technológií ako sú výkonné servery, úložiská dát či mobilné telefóny a tablety. Čo všetko si firma môže poistiť a na čo by nemal zamestnávateľ zabúdať?

 

Poznáte to. Čím lepšiu technológiu vlastníte, tým viac možností jej poškodenia existuje. Rovnako je to aj so softvérom nových počítačov, tabletov či smartfónov. I keď sa samostatne tieto zariadenia dokážu chrániť viacerými či už zabudovanými, alebo dodatočne nainštalovanými antivírusmi, opatrnosť a ochrana dát nikdy nie je prehnaná. Zamestnanci poprednej firmy Eset, ktorá poskytuje kvalitné antivírusové služby, sa pred časom vyjadrili, že hekeri sú často o krok pred antivírusovými výrobcami. Tí už len reagujú na nové počítačové vírusy vo forme trojských koní či programov vytvorených na blokovanie počítača.

Je to každodenná hrozba pre fungovanie prakticky všetkých spoločností, no najviac sa hrozba kyberútoku týka firiem, ktoré zhromažďujú dáta a pracujú s veľkým objemom údajov o svojich klientoch.

Kto by sa mal chrániť?

„Ide najmä o e-shopy, spoločnosti z oblasti IT, médiá, sieťových dodávateľov, finančné inštitúcie atď. Medzi možné riziká patrí strata informácií z jedného počítača alebo mobilného telefónu, obmedzenie alebo zamedzenie prístupu k firemným informačným systémom, neoprávnený zásah či prerušenie webových služieb alebo hrozby spojené so stratou dát pri využívaní cloudových služieb,“ povedal pre NEXT FUTURE Michal Pilecký, produktový manažér poisťovacej a maklérskej spoločnosti RENOMIA.

Kyberútoku často nemožno zabrániť, len ho môžete obmedziť. Dôležité je sa proti týmto rizikám poistiť.

Poistenie proti útokom

„Samotné  poistenie kybernetických rizík je kombináciou majetkového poistenia, z ktorého je poskytované poistné plnenie za škody spôsobené poistenému a poistenia zodpovednosti za škody, z ktorého sú uhradené škody spôsobené tretím osobám, za ktoré poistený právne zodpovedá,“ vysvetlil Pilecký.

Poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad úniku osobných údajov, dát a informácií z informačného systému alebo počítača spoločnosti, ktorý bol spôsobený či už náhodou, alebo z nedbanlivosti. Taktiež sa týka cieleného napadnutia informačného systému tretími osobami alebo zamestnancami spoločnosti s cieľom získania prístupu k dátam spoločnosti a spôsobenie škody,“ ozrejmil Pilecký.

Výška poistného sa odvíja od množstva faktorov. „Dôležitý je odbor činnosti a objem dát a údajov, s ktorými záujemca o poistenie pracuje a ktoré zhromažďuje. Úlohu zohráva spôsob ochrany dát v spoločnosti, rozsah outsourcingu služieb a v neposlednom rade aj požadované krytie a limit poistného plnenia,“ vysvetlil Pilecký.

Kde je možné sa poistiť?

V súčasnosti ponúka na slovenskom trhu poistenia rizík spojených s únikom dát len veľmi málo poisťovní.

Na Slovensku sa poistením proti kybernetickým rizikám dlhodobo zaoberá poisťovňa Allianz – SP. „V rámci poistenia proti kybernetickým rizikám poskytujeme poistenie ochrany dát. Ide o zodpovednostné poistenie, to znamená, že kryje škodu a nemajetkovú ujmu spôsobenú našim poisteným tretej osobe v prípade, že elektronické dáta, ktoré náš poistený spracúva v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, nášmu poistenému uniknú a budú zverejnené alebo určitým spôsobom zneužité,“ povedala Lucia Muthová, hovorkyňa Allianz – SP.

Krytie sa podľa jej slov vzťahuje aj na únik dát, ktorý bol spôsobený kybernetickým útokom. „Súčasťou poistného krytia sú aj náklady na opatrenia, ktoré poistený v súvislosti s únikom dát musí vykonať, napríklad pokuty uložené regulátorom v súvislosti s únikom dát a tiež PR náklady, ktoré môžu v súvislosti s takouto udalosťou vzniknúť s cieľom zmiernenia vplyvov negatívnej publicity v dôsledku takejto udalosti,“ dodala Muthová.

„Ochranu pred rizikami na internete priniesla ako prvá spoločnosť AXA Assistance. Poisťovňa vstúpila na český a slovenský s poistením Cyber risk. Produkt našej poisťovne, vo svojom portfóliu dokonca ponúkajú aj iné slovenské poisťovne.“ , hovorí pán Ján Kusý, Riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení ČR/SR, AXA poisťovňa. 

„Poistenie klienta chráni pred kybernetickými útokmi na internete. Teda pri poškodení dobrého mena, zneužití online identity, platobných prostriedkov, pri nákupoch v e-shopoch. Koncovým zákazníkom ponúka ochranu vybraných rizík poisťovňa AXA už celý rok vo forme pripoistenia SAFE ONLINE k svojmu produktu pripoistenie domácnosti.

„Ako jedna z mála spoločností sme sa rozhodli ponúknuť ochranu pred rizikami na internete. Klientom teda poskytujeme službu, ktorá im v daných prípadoch pomôže. Riešiť tieto problémy bez odbornej asistencie totiž môže byť pre jednotlivcov veľmi zložité,“ povedal Petr Hošek, Bussines Development Director z AXA Assistance.

Kybernetické riziká si môže ktokoľvek poistiť aj v poisťovni Uniqua. „Dajú sa pripoistiť v rámci poistenia domácnosti, respektíve produktu Domov & Šťastie. Klient sa tak pripoistením chráni pred útokom v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena, či rizika nákupu cez internet. Ako bonus má poistený občan k dispozícii právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov,“ vysvetlila Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua.

Ako ďalej upozornila, v princípe platí, že ide o poistenie právnej ochrany, teda prioritne sa vždy poisťovňa snaží riešiť takýto prípad pomocou právnych nástrojov. „Náklady na právne zastúpenie a znalecké posudky hradíme až do výšky 12 000 eur na každú poistnú udalosť. Skutočne vzniknutú škodu uhradí Uniqua až do výšky 2 000 eur na každú poistnú udalosť.

Konečná suma pripoistenia kybernetických rizík závisí od poskytnutej obchodnej zľavy, cross-sellovej zľavy. Vzhľadom na rozsah poistného krytia však nie je výška poistného za toto pripoistenie vysoká,“ dodala Lipšicová.

Ochrana pred kyberkriminalitou

Medzinárodný poistný trh sa na rozdiel od slovenského viac zameriava na ochranu firiem poistením elektronickej a počítačovej kriminality. „Toto krytie má za úlohu poskytnúť poistnú ochranu spoločnostiam, najmä finančným inštitúciám, pre prípad zneužitia informačného systému spoločnosti tretími osobami alebo tiež zamestnancami spoločnosti v dôsledku spôsobenia škody alebo osobného obohatenia. Tento druh poistenia na Slovensku zatiaľ žiadna poisťovňa samostatne neponúka a záujemcovia o toto poistenie sa môžu obrátiť na maklérske spoločnosti, ktoré spolupracujú so zahraničnými makléri aj poisťovateľovi,“ povedal Pilecký.

Ako ďalej vysvetlil, dôvodom pomerne obmedzenej ponuky poistenia kybernetických rizík ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, je podľa neho predovšetkým náročnosť a špecifickosť tohto produktu, ktorý si vyžaduje značnú expertízu a znalosti IT prostredia.

„Poisťovne preto spolupracujú s IT spoločnosťami nielen pri tvorbe samotného poistného produktu, ale tiež pri riešení škodových udalostí. Aj napriek tejto značnej náročnosti však očakávame, že v tomto roku sa slovenský trh rozšíri o ďalšiu ponuku tohto, v budúcnosti určite veľmi dopytovaného a žiadaného poistného produktu,“ dodal.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow