27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistiť sa dá proti rozmanitým zdravotným rizikám

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  19.1.2016 19.1.2016  

Keď do života človeka vstúpi ochorenie či úraz, finančné záležitosti idú bokom. Ak však v dôsledku práceneschopnosti nastane napríklad výraznejší výpadok príjmu a prípadná finančná tieseň, poistenie môže pomôcť. Ponúka sa viacero možností.

 

Zabezpečovať zdravotnú starostlivosť občanom je primárnou úlohou systému zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne kryjú, prípadne sa podieľajú na krytí nákladov spojených s liečbou. Rozsah poistného krytia je stanovený zákonom. Povinné poistenie v rámci systému verejného zdravotníctva sa týka tých, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo sú zamestnaní  u zamestnávateľa so sídlom na Slovensku. Kryť zdravotné riziká môžu aj ďalšie poisťovne.

Nadštandardná zdravotná starostlivosť

„Nad rámec zákona je možné si pripoistiť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, napríklad pobyt  v nadštandardnej nemocničnej izbe, alebo výkony, ktoré nie sú hradené z verejného poistenia, napríklad niektoré výkony jednodňovej chirurgie a podobne. Poistiť si tiež možno doplatky za lieky  či zdravotnícke pomôcky, ktoré si pacienti hradia sami,“ hovorí Judita Smatanová, hovorkyňa Union poisťovne.

Súbor krytia rôznych rizík v súvislosti so zhoršeným zdravotným stavom je možné dojednať v rámci individuálneho zdravotného poistenia. V rámci tohto poistenia je možné poistiť napríklad riziko výskytu kritických chorôb, poistiť je možné chirurgický zákrok, taktiež pobyt v nemocnici v z dôvodu choroby. „Poistenému je vyplatená suma podľa počtu dní trvania poistnej udalosti vynásobených poistnou sumou,“ hovorí Helena Kanderková, hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne s tým, že za každú polnoc strávenú na jednotke intenzívnej starostlivosti poisťovňa zaplatí vyššiu sumu.

Ďalším krytým rizikom v rámci individuálneho zdravotného poistenia je napríklad denné odškodné počas obdobia nevyhnutného liečenia následkov úrazu. V rámci tohto druhu poistenia je možné poistiť aj ďalšie riziká.

„ Zdravotnú starostlivosť hradí predovšetkým povinné verejné zdravotné poistenie, nepovinne sa dá pripoistiť nadstavba.“

Práceneschopnosť

Dôležitou súčasťou krytých poistných rizík v rámci poistných produktov týkajúcich sa choroby je poistenie pre prípad práceneschopnosti. „Pri pripoistení pre prípad pracovnej neschopnosti vypláca poisťovňa dennú dávku od 29. dňa „péenky“ až po maximálne 52. týždeň liečenia,“ hovorí Daniela Guťanová, tlačová hovorkyňa NN Životnej poisťovne. „Prakticky sa toto plnenie správa ako náhrada platu, keďže poisťovňa zasiela vyplatenú dávku raz mesačne. Poistné plnenie vo výške 7 až 80 eur denne je odvodené od skutočnej výšky strateného príjmu,“ dopĺňa.

„Poistné plnenie možno tiež vyplácať aj v podobe renty v prípade priznania invalidného dôchodku, respektíve lekárskeho posudku, ktorý konštatuje pokles pracovnej schopnosti o viac ako 70 percent,“ hovorí ďalej Guťanová.

„ Poistenie môže zabezpečiť lekára na telefóne či ďalšiu konzultáciu diagnózy.“

Práceneschopní klient poisťovne sa však nevyhne „papierovačkám“. Musí totiž predložiť množstvo potvrdení. „V prípade dočasnej práceneschopnosti je poistený povinný predložiť poisťovni potvrdenie ošetrujúceho lekára o pracovnej neschopnosti a jej trvaní na tlačive poisťovne, potvrdenie o poberaní nemocenských dávok počas práceneschopnosti, výpis z účtu poistenca zo zdravotnej poisťovne a potvrdenie od zamestnávateľa, že bol zamestnaný v čase práceneschopnosti,“ poznamenala hovorkyňa Komunálnej poisťovne Daniela Šulcová.

Na trhu sú aj produkty, ktoré v rámci poistenia práceneschopnosti rozlišujú zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby. Ako pri každom poistnom produkte, aj tentoraz platí, že je potrebné dobre poznať všeobecné poistné podmienky pre konkrétnu uzatvorenú zmluvu.

„ Poisťovne môžu nahrádzať príjem počas práceneschopnosti, vyplatená suma závisí od jeho výšky.“

Lekárske služby

Poistenie však môže reálne prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu. V rámci svojej poistky môže mať klient k dispozícii napríklad telefonickú konzultáciu zdravotného stavu, ktorá je dostupná nonstop. „Z tohto poistenia  má  poistený možnosť konzultovať otázky týkajúce sa zdravia nonstop  telefonicky s lekárom. Ide najmä o otázky ohľadom symptómov alebo zdravotných ťažkostí, vedľajšie účinky liekov, ale tiež je to vhodné napríklad pre mladé mamičky, ktoré majú prvé dieťa a nie sú si isté, prečo bábätko tak vytrvalo plače,“ hovorí Smatanová.

Ďalšou diagnostickou službou je poskytnutie druhého lekárskeho názoru. Ak teda klient poisťovne už má svoju diagnózu, môže požiadať poisťovňu, aby zabezpečila stanovisko ďalšieho lekára. S touto službou sú však spojené podmienky. Okrem iného je totiž dôležitý časový rámec. Prvá návšteva lekára sa musí uskutočniť už počas trvania poistenia. V tomto období musí ochorenie aj vzniknúť. Rovnako môže mať poisťovňa určené čakacie lehoty pre poistenie a druhý názor poskytuje až vtedy, keď stanovené lehoty uplynú.

„V prípade, že dôjde k asistenčnej udalosti, asistenčná spoločnosť zorganizuje a uhradí odovzdanie všetkých relevantných dát, ktoré sa týkajú asistenčnej udalosti, poskytovateľovi služieb, ktorý na základe dodaných dát posúdi diagnózu alebo liečbu poisteného odporučenou jeho ošetrujúcim lekárom,“ hovorí Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot poisťovne. „Asistenčná spoločnosť tiež zorganizuje a uhradí odovzdanie tohto posudku poistenému, vrátane všetkej lekárskej dokumentácie, ktorú poistený asistenčnej službe poskytol,“ dopĺňa.

Poistenie invalidity

Ďalšou z radu zdravotných komplikácií, ktorú je možné poistiť, je invalidita. „Poistnou udalosťou poistenia pre prípad invalidity je vznik invalidity na základe rozhodnutia sociálnej poisťovne o priznaní alebo nepriznaní invalidného dôchodku, ak miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou je podľa tohto rozhodnutia vyššia ako stanovené percento,“ hovorí Daniela Vlčková s tým, že konkrétne percento stanovujú poistné podmienky. „Samozrejme, každá poisťovňa si vyhradzuje právo na osobitné preskúmanie zdravotného stavu a určenie poklesu pracovnej schopnosti,“ hovorí Daniela Guťanová.

´

Poistenie kritických chorôb:

Toto poistenie môže zahŕňať závažné ochorenia aj operácie. Medzi kritické ochorenia patrí napríklad: srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda (mŕtvica), rakovina, chronické zlyhanie obličiek, slepota, úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín, skleróza multiplex, kliešťová, bakteriálna alebo vírusová encefalitída, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, HIV infekcia – získaná počas výkonu povolania, HIV infekcia – získaná transfúziou krvi alebo krvných derivátov, konečné štádium pľúcneho ochorenia, kóma, bakteriálna alebo vírusová meningitída, kardiomyopatia, apalický syndróm, primárna pľúcna hypertenzia, anémia následkom postihnutia kostnej drene (aplastická anémia), hluchota oboch uší (strata sluchu), strata reči, diabetes mellitus 1. typu. Medzi kryté operačné zákroky patrí napríklad: nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov, operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdca, operácia aorty, operácia srdcových chlopní, strata končatín.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow