21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poistná výbava do školy

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  11.9.2015 11.9.2015  

Popri písacích potrebách, zošitoch a učebniciach netreba zabudnúť ani na poistné istenie školákov. Do veľkej miery je krytie zverencov na pleciach školy, no v niektorých prípadoch je dobré zvážiť aj rôzne formy školského pripoistenia.

 

Hmotné veci. Ktoré áno, ktoré nie?

Najčastejšie uzatváraný typ školského poistenia sa viaže na prípady odcudzenia poistených vecí krádežou alebo lúpežou. „Poistenie je možné uzavrieť pre žiakov, študentov a zamestnancov škôl,“ hovorí Artur Šturmankin, špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz  ̶  Slovenská poisťovňa, a. s.
Pod školou v tomto prípade rozumieme všetky vzdelávacie inštitúcie, a tak rodičia môžu byť pokojní aj keď dieťa umiestnia do jaslí či škôl, od materskej až po vysokú, bez ohľadu na právnu formu ich zakladateľa. Rozdielny však býva obsah krytia poistených vecí. Školy by preto mali žiakov upozorniť, čo do školy nepatrí. Nielen preto, že by mohli narúšať vyučovací proces, ale aj z dôvodu nepoistenia. Artur Šturmankin hovorí, že poistenie sa vzťahuje zvyčajne na šatstvo, dáždniky, obuv, tašky peračník, učebnice, rysovacie a písacie potreby, kalkulačky, športové potreby, hudobné nástroje, slúchadlá, ktoré slúžia žiakom s poruchou sluchu, dioptrické okuliare, hodinky.“ Do poistenia spadajú aj ostatné zdravotné pomôcky, ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci zdravotnej starostlivosti o chorých, napríklad glukomer, inzulínové pero a podobne. V detských jasliach a materských školách sa poistenie vzťahuje napríklad na detské kočíky a sánky umiestnené v priestoroch na to určených.  

Miestom poistenia je vždy budova školy, ale aj všetky miestnosti a priestranstvá na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov. Tento typ poistenia sa uzatvára hromadne a rodičia teda nemusia v rámci základného poistenia pripoisťovať žiaka zvlášť.  Poistenie vecí učňov či študentov totiž na našom slovenskom poistnom trhu nie je zvyčajne ponúkané samostatne. Je však vhodné, ak sa rodič pri zápise dieťaťa do školy oboznámi aj s poistnými podmienkami a krytím tej-ktorej školy. „Záujemcovia o poistenie vecí študentov by si mali pri uzatvorení poistenia dôkladne pozrieť, či poistenie vecí je kryté len v priestoroch školy, alebo aj v priestoroch internátu. Takéto poistenie uzatvára škola pre svojich žiakov,“ dodáva Zuzana Eliášová z ČSOB Poisťovne.

Práve internáty bývajú veľmi často pridružené ku konkrétnym školám a škola si v rámci poistenia zodpovednosti môže pripoistiť aj krádeže odložených a vnesených vecí žiakov v škole či v internáte. „Aj v prípade, že je internát samostatný subjekt, môže si škola poistiť zodpovednosť za škodu a pripoistiť odložené a vnesené veci študentov,“ hovorí Beata Lipšicová, PR konzultant UNIQA poisťovne.

„ Ak študentská prax prebieha v zahraničí, určite odporúčame uzavrieť cestovné poistenie.“

Poistenie pre prechodnú adresu

Nedostatočné poistné krytie vecí najmä na internátoch však nebude dôvodom, pre ktorý by študent nenastúpil do školy. Internáty navyše skladujú aj drahšie cennosti či elektroniku, ktoré na vyučovaní nie sú kryté. V takom prípade je vhodné poistenie domácnosti pre dve adresy rizika.  Ing. Miriam Fuňová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA, vysvetľuje: „Poistenie sa uzatvára pre adresu trvalého bydliska, ale aj pre adresu prechodného bydliska (napr. internát, ubytovňa, prenájom). Znamená to, že ak má klient poistenú domácnosť a dieťa v internáte, má automaticky poistené veci v domácnosti, nepotrebuje kupovať žiaden ďalší dodatočný produkt.“ Tak sú veci študenta kryté rovnako, akoby ich mal doma vo svojej izbe.

Úrazy počas praxe

Na vysokých, ale aj stredných školách je súčasťou odborného vzdelávania aj povinná účasť na študentskej praxi. Počas nej sú žiaci a študenti automaticky poistení cez systém verejného poistenia. „Napriek tomu odporúčame aj v tomto prípade pre školu poistenie zodpovednosti. V prípade, že sa počas študentskej praxe v rámci školy alebo vlastnej školskej dielne stane úraz, krádež alebo iná udalosť, škoda sa hradí z poistenia zodpovednosti školy. Ak sa študentská alebo učňovská prax vykonáva napr. v nejakej firme a učňovi sa stane úraz, tento je kvalifikovaný ako pracovný úraz a je hradený z verejného poistenia,“ hovorí  Beata Lipšicová. Na brigády a študentskú prax je možné dohodnúť aj samostatné úrazové poistenie platné len počas obdobia vykonávania praxe. Ide o krátkodobé úrazové poistenie, čo znamená, že si ho študent môže uzavrieť na dobu trvania študentskej praxe a môže si zvoliť výšku poistnej sumy a úrazové riziká, proti ktorým chce byť poistený. „Napríklad pri riziku smrti následkom úrazu si klient môže nastaviť poistnú sumu od 1 000 eur do 350 000 eur, trvalé následky úrazu a trvalé následky s progresívnym poistným plnením v rovnakom rozpätí, hospitalizáciu následkom úrazu od 1 eura do 100 eur, čas nevyhnutného liečenia od 300 eur do 50 000 eur a podobne. Pričom výška poistného závisí od zvolenej poistnej sumy konkrétneho rizika, ktoré si klient vyberie,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne.

„ V prípade, že sa počas študentskej praxe v rámci školy alebo vlastnej školskej dielne stane úraz, krádež alebo iná udalosť, škoda sa hradí z poistenia zodpovednosti školy.“

Ako poistiť prax a štúdium v zahraničí?

Štúdium sa už dnes len ťažko zaobíde bez zahraničných stáží a výmen. Bežnou súčasťou je aj prax v zahraničí. Tu už, samozrejme, bežné krytie nestačí a je vhodné ohliadnuť sa aj po ďalších alternatívach, keďže v zahraničí sa študenti pohybujú aj mimo školy či vyhradeného pracoviska. „Ak študentská prax prebieha v zahraničí, určite odporúčame uzavrieť cestovné poistenie. Pri študentskej praxi zároveň odporúčame úrazové poistenie, ako sú trvalé následky úrazu a denné odškodné za liečbu úrazu, denné odškodné za hospitalizáciu následkom úrazu,“ vymenúva odporúčania Zuzana Eliášová z ČSOB. S týmto krytím bude študent plne chránený a poistenie sa dá dohodnúť na niekoľko týždňov aj roky.

Pravidlá výberu poistenia pre štatutárov škôl

O rizikách sa poraďte
Ing. Miriam Fuňová, hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA, odporúča štatutárom škôl aspoň jeden dôkladný rozhovor s poisťovacím poradcom, pretože pri sumarizácii požiadaviek na poistenie môžu ušetriť zaujímavé sumy oproti poisťovaniu ad hoc pri jednotlivých situáciách/aktivitách, ktoré si poistenie vyžadujú.

Na výlety pripoistenie netreba
Ak má škola kvalitné poistenie, nie je potrebné individuálne žiakov poisťovať, ani samostatne poisťovať riziko krádeže vecí žiakov. Aj keď žiaci idú organizovane zo školy na výlet, je súčasťou vyučovacieho procesu, preto je náhrada krytá z rovnakej poistky. V prípade, že sú veci odcudzené v stravovacom zariadení počas výletu alebo v múzeu, plnenie bude z poistky zariadenia, kde sa poistná udalosť stala. Zástupcom školy pred uzatvorením zmluvy o poistení Ing. Miriam Fuňová odporúča:

  1. spísať si škody, voči ktorým má byť škola poistená – žiaci, zamestnanci, verejnosť
  2.  zosumarizovať existujúce poistenia (aj súvisiace s prípadnými úvermi)
  3.  prerokovať požiadavky na poistenie so zriaďovateľom (v prípade základnej školy s mestským úradom), ak má v pôsobnosti viac škôl alebo organizácií, môžu mať špecifické skúsenosti so škodami v regióne, informovať sa o poistných podmienkach, ktoré majú iné organizácie
  4.  dohodnúť si stretnutie so zástupcami viacerých poisťovní (aj na základe odporúčania z bodu 2) a nechať si vypracovať ponuku na mieru
  5. vybrať si najvhodnejšiu ponuku

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow