28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovacie podvody lákajú čoraz viac klientov

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  19.6.2015 19.6.2015  

„Odmenou“ za poisťovací podvod môže byť 15 rokov na väzenskej strave. Napriek tomu poisťovne zaevidovali za minulý rok nie desiatky, stovky, ale tisíce podozrivých operácií a snahy realizovať podvod narastajú. Vidina ľahkého zisku mnohých láka, veď neraz ide o miliónové sumy.

 

Snaha o podvody je na vzostupe 

Najčastejšie sa podvodné konanie deje podľa evidencie poisťovní v rámci poistenia vozidiel. Nasleduje uplatňovanie si práva na poistné plnenie v neoprávnenej výške z úrazového poistenia, či trvalé následky po úraze. Mnoho podvodníkov sa snaží aj o uplatnenie dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu alebo neadekvátne a neodôvodnené predlžovanie pracovnej neschopnosti. Druhú skupinu poisťovacích podvodov tvorí uzatváranie poistných zmlúv na poistníkov bez ich vedomia. Toľko hovoria skúsenosti poisťovní. Poisťovne už mnohé triky podvodníkov poznajú a v odhaľovaní podozrivých prípadov postupujú sami aj prostredníctvom externých spoločností. Využívajú niekoľkostupňové kontrolné mechanizmy, aj tímy skúsených vyšetrovateľov, pričom na šetrenie sa využívajú rôzne moderné prostriedky a metódy. Napriek tomu rastú snahy o podvod. „Na základe štatistík poisťovne Union počet pokusov o poisťovací podvod rastie. Priemerný ročný nárast od roku 2009 do konca roka 2013 evidujeme na úrovni +33 %,“ hovorí Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union, a. s.

Vo všeobecnosti možno povedať, že s veľkou šírkou poistných krytí pribúdajú aj malí podvodníci, ktorí chcú jednorazovo oklamať poisťovňu, no súčasťou systému sú aj premyslene organizované skupiny.

Väčšina podozrení je relevantných

Každá likvidácia poistnej udalosti prebieha pod prísnym dohľadom pracovníkov poisťovne. Tí vedia objektívne na základe skúseností posúdiť, kedy aktuálna situácia nekorešponduje s tvrdeniami klienta. Takéto podozrenia posúvajú ďalej na prešetrenie. „Často trafíme klinec po hlavičke, lebo iba päť percent z podozrivých prípadov sa odvolá. Po identifikovaní podozrenia na poisťovací podvod poisťovňa zadá šetrenie detektívnej kancelárii,“ hovorí Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group. Relevantné čísla z minulého roka prezentuje Artur Šturmankin, špecialista Odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.: „Z celkového počtu 2 354 preverovaných škôd v roku 2014 preveril vyšetrovací tím v oblasti neživotného poistenia celkovo 2 144 podozrivých poistných udalostí, čím pre poisťovňu uchránil až 5 937 919 eur. Najčastejšie preverovaným druhom poistenia je poistenie motorových vozidiel. V tomto segmente bolo celkovo prešetrených 1 031 poistných udalostí. V oblasti životného poistenia bolo prešetrených 181 podozrivých poistných udalostí s uchránenou hodnotou 97 208 eur, pričom najviac prípadov bolo práve z úrazového poistenia s uchránenou sumou 57 496 eur.“  

Kšeftuje sa aj s PN-kou

Ako vyplýva z údajov poisťovní, po podvodoch s automobilmi sa čoraz viac vyskytujú aj špekulácie s vlastným zdravím. „Najčastejšie vyhodnocujeme podozrenia pri úrazovom pripoistení. Vtedy sa môžu vyskytnúť prípady pokusov o podvod v rámci pripoistenia pracovnej neschopnosti, čiže pri pripoistení určenom na kompenzáciu straty príjmu počas klientovej PN-ky,“ hovorí Daniela Guťanová, hovorkyňa NN poisťovne a dôchodkovej spoločnosti, a dodáva: „Poznáme prípady, keď klienti neúmerne predlžujú PN-ku, prípadne majú dohodnutú vysokú výšku dennej sadzby, ktorá nezodpovedá ich mesačnému príjmu.“ Súčasťou podvodov pri pripoistení dennej dávky nevyhnutného liečenia úrazu sú aj situácie, keď sa klientovi, ktorý má neúmerne vysokú dennú dávku liečenia úrazu, podozrivo rýchlo stane úraz pár dní po uzatvorení poistnej zmluvy. Poisťovne však podozrivé signály okamžite preverujú, hoci metodiku, systém odhaľovania aj komplexnú analýzu prirodzených údajov nezverejňujú. Pravdou však je, že pokiaľ chce bežný poistenec spáchať podvod, málokedy vyhrá. Skôr mu ostanú len oči pre plač.

Rozplietať organizované skupiny je ťažký oriešok

Komplikovanejšou skupinou podvodníkov sú gangy špecializujúce sa na poistenia s vyšším poistným krytím. „Skupiny zaoberajúce sa poisťovacími podvodmi sú dobre organizované. V prípade, že poisťovňa zameria pozornosť na určitý typ nehodového deja, v dôsledku ktorého dochádza k zvýšenej frekvencii s následkom vzniku škody, veľmi rýchlo sa prispôsobia a následne sa zmení ich orientácia,“ hovorí Daniela Šulcová. Aj to je dôvod, prečo sa nedarí odhaliť stopercentný podiel podvodov. Teda aspoň nie hneď. Často sú odhalené aj dodatočne. „Niekedy sa ich podarí odhaliť až po sérii poistných udalostí, prípadne podvodných pokusov. Na uvedené modusy operandi máme nasadené špeciálne prostriedky a postupy vyšetrovania, ktoré nemôžeme zverejniť,“ hovorí Artur Šturmankin.
 

Nie je však žiadne tajomstvo, že práve s cieľom odhaľovať podozrivé skupiny, páchateľov či udalosti poisťovne medzi sebou intenzívne spolupracujú a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Rovnako zdieľajú spoločnú databázu škôd a spoluprácu so spoločnosťami, ktoré sa venujú napríklad kontrolám originality vozidiel, so znaleckými organizáciami z rôznych znaleckých odvetví a podobne. Aj takýmito krokmi chcú ostať krok pred podvodníkmi, alebo im aspoň tesne dýchať na chrbát.

Neúmyselný podvod?

Neznalosť zákona neospravedlňuje a využitie príležitosti na získanie plnenia, na ktoré klient či poškodený nemá nárok, sa vzhľadom na zavedené kontrolné mechanizmy a súčasne hroziace sankcie nevypláca. Ako hovorí Arthur Šturmankin: „Poisťovací podvod nie je možné spáchať neúmyselne, vždy je za tým konkrétne konanie s cieľom vylákať poistné plnenie, tzv. špekulatívny úmysel klienta či poškodeného.“ Niekedy sa však klient môže stať súčasťou poisťovacieho podvodu aj bez toho, aby o tom vedel. Takúto situáciu približuje Mgr. Daniela Šulcová: „Ide predovšetkým o prípady, keď pochybí servis, u ktorého bolo vozidlo opravované. Niekedy sa stane, že servis deklaruje výmenu dielov a pritom iba opravil ten istý poškodený diel. Alebo servis dá nadobúdacie doklady od náhradných dielov klientovi, a pritom sa zistí, že sú falošné, prípadne zamenené. Niekedy si klient neúmyselne uplatní už raz nárokované poškodenie. Prirodzene, klient, ktorý je uvedený do omylu treťou osobou, nie je vystavený predmetu trestného stíhania. V prípade dokázania aktívnej účasti však podvod na poistnom môže poriadne zamrzieť.

Hrozí aj basa

Pri dokázaní podvodnej aktivity poisťovňa poistné plnenie nevyplatí, no zároveň zabezpečí aj konzekvencie podľa charakteru prípadu. Ak všetko nasvedčuje tomu, že bol spáchaný poisťovací podvod a sú splnené potrebné podmienky, podáva sa trestné oznámenie.  „Poisťovací podvod je v medziach zákona definovaný ako trestný čin. Za jeho spáchanie v prípade usvedčenia hrozí páchateľovi v závislosti od výšky a okolností spôsobenej škody buď finančný trest, alebo trest odňatia slobody až do 15 rokov. Vo všetkých prípadoch je však potrebné nahradiť spôsobenú škodu ako aj všetky vzniknuté trovy poškodenému, teda poisťovni,“ uzatvára výsledok odhaleného podvodu Artur Šturmankin. Netreba zabúdať ani na to, že ako podvod sa môže hodnotiť nesprávne udanie zničenia veci pri poistení domácnosti, spôsobenie škody aj uvedenie poisťovne do omylu. Negatívne účinky poistného podvádzania treba zvážiť aj s ohľadom na to, že poisťovne denne riešia desiatky takmer identických prípadov a preto odchýlky, aj zjavne dobre premyslené, ľahko udrú do očí. Prvotná snaha na malý podvod tak môže skončiť aj nepríjemným súdnym verdiktom.
 

Najčastejšie odvetvia, kde sa realizujú podvody a pokusy o ne, vymenúva Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne:

- Za vinníka si klienti vyberajú osobu, s ktorou sa poznajú a s tou spíšu zápis, pričom poškodenie im spôsobilo iné vozidlo.

- Klient má na vozidle viacero poškodení, z ktorých mnohé sú staršieho dátumu, no poškodený tvrdil, že to bolo pri jednej poistnej udalosti.

- Poškodenie je viditeľne staršieho dátumu, ako dátum nahlásenia škodovej udalosti, počas ktorej malo dôjsť k poškodeniu.

- Poškodenie bolo nahlásené v inej poisťovni pôvodným majiteľom ešte pred nahlásenou udalosťou v našej poisťovni už novým majiteľom. K odhaleniu dôjde pri preverovaní nahlásenej škody v Centrálnej evidencii poistných udalostí (CEPU), pri kontrole originality alebo v havarijnom poistení pri obhliadke pred vstupom do poistenia.

- Poškodený si na vozidlo namontuje už poškodené diely, ktorých poškodenie vzniklo na inom vozidle.

- Úmyselné poškodenie vozidla pri dopravnej nehode, ktoré má buď prekryť staršie poškodenie, alebo ktoré je na účely preplatenia poistného plnenia z havarijnej poistnej zmluvy a aj z poistenia finančnej straty (GAP).

- Falšovanie dokladov.

Judita Smatanová z poisťovne Union zo svojej praxe uviedla aj zaujímavé príbehy poisťovacích podvodov, ktoré sa skončili inak, ako boli plánované:

Majiteľ tovaru prevážaného do ČR po dohode s vodičom vozidla na území ČR vozidlo podpálil a nechal zhorieť spolu s poisteným nákladom, tovar prepravovala účelovo zakúpená stará avia. Následne si nárokoval náhradu škody na tovare vo výške viac ako 320 000 eur s tým, že vozidlo zhorelo následkom technickej poruchy. Pri šetrení sa vodič priznal a príslušné policajné pracovisko začalo trestné stíhanie pre pokus zo spáchania poisťovacieho podvodu.

Poverený dopravca naložil v SR náklad pneumatík v hodnote 150 000 eur, ktoré boli určené pre odberateľa v Lotyšsku. Ihneď po ich naložení dostal pokyn od svojho dispečera, aby odpojil naložený náves na určenom diaľničnom parkovisku. Tam náves prevzal ďalší ťahač s falošnými evidenčnými číslami a náklad sa „stratil“. Išlo o známu a čestnú dopravnú spoločnosť, ktorá však z ekonomických dôvodov tesne pred týmto prípadom zmenila majiteľa a konateľa, ktorým sa stal takzvaný biely kôň. Tento jav sa v kamiónovej doprave opakuje často.

Dvaja kamaráti z Liptova sa dohodli, že poškodený motocykel jedného z nich opravia z prostriedkov, ktoré im poskytne poisťovňa a to na základe vymyslenej udalosti, ktorá spočívala v oznámení, že pri cúvaní s motorovým vozidlom narazil do zaparkovaného motocykla, ktorý spadol a značne sa pri tom poškodil. Spôsobenie škody inému prevádzkou svojho motorového vozidla poistený riadne oznámil a uznal svoju zodpovednosť za škodu. Osobným preverovaním sa zistilo, že dej nehody je vymyslený a účastníci sa k tomu pri stretnutí s detektívmi poisťovne priznali.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow