14. august 2020. Mojmír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovne môžu počas choroby pomôcť aspoň finančne

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  3.3.2015 3.3.2015  

Ak nejde o život, nejde o nič. Ak je v stávke zdravie, či samotný život, všetko ostatné ide bokom. Ak človek čelí vážnejšiemu zdravotnému problému, a musí sa venovať liečbe, často stráca schopnosť pracovať. K starostiam s liečením môže pribudnúť výpadok príjmu. Vzniknutá situácia je náročná fyzicky, psychicky aj ekonomicky. S finančnými ťažkosťami však môžu pomôcť poisťovne.

 

Pomoc pri závažných ochoreniach

Poistenie pre prípad chorôb pomôže klientovi v situácii, keď čelí závažnej, teda kritickej chorobe. Do zoznamu diagnóz, pri ktorých pripadá do úvahy poistné plnenie, patrí množstvo chronických chorôb, infarkt myokardu, cievna príhoda, taktiež poruchy zmyslového vnímania, teda napríklad strata zraku či sluchu. Rovnako do poistného krytia spadajú napríklad Alzheimerova či Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, ochrnutie a iné. Na peniaze z poistky má klient nárok aj v prípade závažných úrazov, ktoré vedú napríklad k strate končatiny. Poistenie pomôže aj ľuďom, ktorí prekonali transplantačný zákrok životne dôležitých orgánov. Poisťovne zoznam krytých chorôb zverejňujú vo všeobecných poistných podmienkach, samozrejme, je dobré tieto podmienky pred uzavretím zmluvy poznať.

Pri niektorých diagnózach pritom záleží na ďalších okolnostiach. Vyplatenie poistného plnenia je možné napríklad aj v prípade infekcie vírusom HIV. Platí to však v prípade, že k infikovaniu prišlo pri transfúzii krvi, či pri výkone povolania. Okrem chorôb sa poistenie týka aj viacerých operačných zákrokov.

Prostriedky, ktoré klient získa, je možné použiť na uhradenie akýchkoľvek výdavkov. „Klient môže využiť poistné plnenie podľa vlastného uváženia, poisťovňa ich použitie nijako účelovo neviaže. Závisí to zväčša od ochorenia klienta a jeho zdravotného stavu. Prostriedky je možné využiť napríklad na úhradu nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, kúpu zdravotných pomôcok, uhradenie nákladov spojených s rekonvalescenciou,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne.

Plnenie skôr jednorazové, renta možná

Štandardom pri vyplácaní prostriedkov z poistky je vyplatenie jednorazovej sumy. „Vyplatené poistné plnenie z poistenia závažných ochorení je jednorazové plnenie,“ hovorí Lucia Makayová, hovorkyňa spoločnosti Generali. Pri takomto nastavení však býva k dispozícii možnosť pripoistenia práceneschopnosti. „Výpadok príjmu si klient môže vykryť pripoistením rizika práceneschopnosti, respektíve inými dennými dávkami, ako napríklad dennými dávkami pri hospitalizácii,“ dopĺňa Makayová.

Odlišná situácia môže nastať v prípade, že následkom zdravotných komplikácií je invalidita. „Pokiaľ je ochorenie natoľko závažné, že klient po jeho prekonaní ostane invalidný a zároveň má dojednané poistenie invalidity, poisťovňa bude klientovi pravidelne vyplácať mesačný dôchodok v dohodnutej výške počas trvania jeho invalidity,“ hovorí Vlčková. „Dôležitý je preto správny výber kombinácie poistení a stanovenie optimálnych poistných súm, ktoré spĺňajú individuálne požiadavky klienta s ohľadom na výšku jeho príjmu a výšku jeho záväzkov,“ dopĺňa.

Takýto dôchodok z poisťovne je však dočasný. „Rentu je možné v našej spoločnosti dohodnúť pre prípad, že by sa klient stal z dôvodu choroby, prípadne aj úrazu, invalidným a je mu priznaný invalidný dôchodok prostredníctvom pripoistenia dočasného dôchodku v prípade invalidity,“ hovorí Artur Šturmankin zo spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa. Konkrétna podoba poistného vzťahu však, samozrejme, závisí od konkrétneho zmluvného vzťahu.

Výluky

Pre poistenie kritických chorôb, rovnako ako pre iné druhy poistení platí, že plnenie poistenia nie je zaručené za každých okolností. Aj v tomto prípade sa v poistných zmluvách vyskytujú výluky. „Poistné plnenie nebude vyplatené, ak bola kritická choroba alebo diagnostikovaná skutočnosť zapríčinená nadmerným užívaním alkoholu, drog a podobne, zámerným privodením si choroby alebo samoublížením, úmyselným trestným činom poisteného; účasťou na vojenských konfliktoch alebo teroristickej akcii; epidémiou či pandémiou,“ hovorí Vlčková. Takýchto okolností je však viac. „Ak boli na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede stanovené nesprávne technické parametre poistenia, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie primerane znížiť,“ hovorí Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne. Tiež je neprípustné zneužitie liekov. Do poistenia taktiež, pochopiteľne, nespadajú ochorenia, ktorými klient trpel pred uzavretím poistenia.

Zhrnuté a podčiarknuté, pri uzatváraní tohto typu poistenia by mal byť budúci klient jednoducho fit. „Nie je možné poistiť osoby, ktoré sú v čase dojednávania poistenia práceneschopné, invalidné alebo trpia niektorou z vybraných chorôb, napríklad ischemickou chorobou srdca,“ hovorí Judita Smatanová, hovorkyňa spoločnosti Union.

Zisťovanie zdravotného stavu

Poistenie kritických chorôb patrí medzi životné poistky, záujemcovia o toto poistenie tak musia rátať s tým, že poisťovňa bude preverovať ich zdravotný stav. Súčasťou dokumentov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poistení býva dotazník týkajúci sa aktuálneho zdravotného stavu. „Pri uzatváraní tohto pripoistenia skúma poisťovateľ na účel stanovenia poistného rizika a výšky poistného zdravotný stav poisteného. Zisťovanie zdravotného stavu sa uskutočňuje predovšetkým na základe dotazníka o zdravotnom stave, ktorý je poistený pri uzatváraní tohto pripoistenia povinný pravdivo a úplne vyplniť, prípadne tiež na základe zdravotnej dokumentácie a správ vyžiadaných poisťovateľom od ošetrujúceho lekára či lekára špecialistu,“ hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ spoločnosti ING Životná poisťovňa.

Poisťovňa však môže žiadať dôkladnejšie prešetrenie zdravotného stavu, prípadne môže na základe zdravotnej dokumentácie poistenie zamietnuť. „V odôvodnených prípadoch je poisťovateľ oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného lekárom, ktorého určí poisťovateľ. Na základe týchto zistení poisťovateľ potvrdí uzatvorenie tohto pripoistenia bez zmeny, alebo navrhne jeho zmenu, prípadne zamietne uzatvorenie,“ dopĺňa Čapek.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow