27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovne straší rozšírenie odvodu v neživotnom poistení, tvrdia, že je protiústavné

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  31.8.2016 31.8.2016  

Osobitný odvod časti poistného vo výške 8 % sa má podľa navrhovanej novely týkať všetkých odvetví neživotného poistenia. Tento odvod sa v súčasnosti uplatňuje v oblasti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, novela by teda mala rozšíriť jeho uplatnenie. Poisťovne doteraz pripravovanú zmenu otvorene kritizovali. Táto nevôľa vyústila do zásadných pripomienok, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania podrobne rozpísala Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO).

 

Kým v súčasnosti plynie špeciálny odvod ministerstvu vnútra, rozšírený odvod bude zdrojom aj ministerstiev zdravotníctva, životného prostredia a financií. Samotný rezort financií však hovorí o možných problémoch. „Prijatie navrhovaného zákona bude mať negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie,“ pripúšťa dôvodová správa.

To, že sa zhorší podnikateľské prostredie, je jedna z mála vecí, na ktorej sa ministerstvo financií a SLASPO zhodujú. Asociácia požaduje, aby sa návrh týkajúci sa odvodu stiahol z legislatívneho procesu.

Ministerstvo očakáva, že návrh bude pôsobiť preventívne. „Zámerom je podpora preventívnych opatrení smerujúcich k predchádzaniu vzniku škôd a zmierneniu následkov už vzniknutých škôd prostredníctvom rozšírenia odvodovej povinnosti z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia,“ uvádza sa v analýze vplyvov.

Množstvo výhrad

SLASPO návrh označuje za protiústavný, pretože podľa SLASPO ústava nepozná žiadne odvody, ktoré by boli súčasťou príjmov rozpočtu. Úprava je podľa SLASPO tiež proti princípom spravodlivého zdaňovania, keďže zdaňuje výnosy bez zohľadnenia oprávnených nákladov. Zároveň má byť podľa SLASPO neživotné poistenie predmetom dvojitého zdanenia a diskriminácie. Tá má spočívať v tom, že nie je preukázaná existencia relevantných negatívnych javov, ktoré by spôsoboval sektor neživotného poistenia.

Navyše SLASPO ďalej uvádza, že novela je neefektívna, keďže zníži daňové príjmy štátu. Okrem toho má znamenať zníženie transparentnosti a taktiež problém s kontrolou, pretože podľa SLASPO sa majú dostať k prostriedkom ďalšie ministerstvá bez toho, aby sa kontrolovalo použitie prostriedkov. 

SLASPO situáciu vidí naozaj v čiernych farbách a hovorí o hrozbách pre celé podnikanie v oblasti neživotného poistenia. „Niektoré segmenty neživotného poistenia, najmä poistenie motorových vozidiel, sa už teraz pohybujú na hranici udržateľnosti pri dodržaní všetkých pravidiel podľa regulácie Solventnosť II, takže zavedenie dodatočného odvodu môže viesť k rozkladu trhového prostredia,“ uvádza SLASPO vo svojich pripomienkach. Dodáva, že nový odvod by spôsobil stratu v celom odvetví neživotného poistenia, čo by následne malo negatívny vplyv v širších súvislostiach. „Takáto situácia by v prostredí Solventnosť II predstavovala kritické riziko a vyžadovala by navýšenie poistného vo všetkých odvetviach,“ informuje  SLASPO.

To všetko napokon podľa asociácie povedie k vyšším cenám poistného. „Vzhľadom na to, že poisťovne pracujú aktuálne s nižšou maržou, ako je navrhovaný odvod, tak by museli okamžite reagovať na zavedenie odvodu zvyšovaním poistného, aby neupadli do straty,“ varuje SLASPO. Zároveň sa dá očakávať, že sa na Slovensku uzatvorí menej poistných zmlúv. „Skupina cenovo senzitívnych osôb na Slovensku je signifikantná, a už teraz zaostávame v poistiteľnosti v rámci  krajín strednej a východnej Európy oproti vyspelým západoeurópskym trhom,“ hovorí SLASPO.

Obávajú sa podnikatelia a na riziká upozorňuje aj ministerstvo

Výhrady podnikateľského sektora formuluje aj Klub 500. „Citeľné odčerpanie finančných prostriedkov z prostredia poistného trhu tiež bude vytvárať tlak na hľadanie vnútorných rezerv, predpokladáme snahu zatvárať niektoré pobočky poisťovní a s tým súvisiaci nárast nezamestnanosti a zmenšenej dostupnosti poskytovaných služieb, či už zo strany podnikateľských subjektov, alebo aj spotrebiteľov,“ uvádza Klub 500 vo svojom stanovisku. Zároveň očakáva, že sa zvýši cena poistného a obmedzí ponuka.

O skrytej hrozbe zdaňovania hovorí napríklad Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Kritika návrhu však prichádza aj z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „Rozšírenie odvodu na odvetvia neživotného poistenia v oblasti poľnohospodárstva môže priniesť negatívne dôsledky, keď jednotlivé subjekty nebudú, v dôsledku zvýšenia poistného, schopné financovať poistenie napríklad plodín, zvierat a podobne. V dôsledku toho prestanú využívať tieto nástroje ekonomickej stability subjektov, čo v konečnom dôsledku môže viesť k ukončeniu ich poľnohospodárskej výroby, prípadne k požiadavkám subjektov v prípadoch závažných prírodných katastrof na kompenzácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,“ uvádza ministerstvo. 

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow