31. október 2020. Aurélia. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťovne vstupujú aj do detského sveta

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  20.8.2014 20.8.2014  

Každá poistná udalosť so sebou nesie isté problémy. Zakaždým je to viac či menej nepríjemná skúsenosť, je však obrovský rozdiel v tom, či ide o pokrčené plechy karosérie, alebo o ľudské zdravie. Platí to o to viac, ak ide o zdravie dieťaťa. Poisťovne na slovenskom trhu však rátajú aj s takouto situáciou a ponúkajú poistenie pre deti.

 

Poistenie detí môže mať dvojakú podobu. Niektoré poisťovne ponúkajú životné aj neživotné poistenie. „Z produktov životného poistenia pre deti môžu klienti využiť kapitálové alebo investičné životné poistenie. Z produktov neživotného poistenia je možné deťom dojednať individuálne alebo hromadné úrazové poistenie, alebo individuálne zdravotné poistenie,“ uviedla Judita Smatanová zo spoločnosti Union. Pripomína, že klienti môžu siahnuť po poistení, „ktoré ponúka popri vytváraní úspor pre dieťa aj širokú škálu pripoistení. Zahŕňa poistenie dieťaťa pre prípad kritických chorôb, ľahších aj ťažších úrazov, chirurgického zákroku a hospitalizácie a ponúka tiež poistenie rodiča pre prípad trvalých následkov úrazu alebo úmrtia a oslobodenie od platenia v prípade invalidity alebo úmrtia rodiča“.

Riziká

V rámci detského poistenia sú teda malé ratolesti chránené voči viacerým rizikám od trvalých následkov po úraze, cez poistenie invalidity, hospitalizácie vážnych chorôb až po stratu jedného či oboch rodičov. Mnohé s týchto okolností sú vyslovene katastrofou, peniaze od poisťovne však môžu riešiť niektoré praktické záležitosti, prípadne pokryť náklady na liečenie.

Zahrnutie rodičov do poistenia je skutočne dôležitou okolnosťou, pretože netreba zabúdať na to, kto je živiteľom rodiny. Aj starostlivo poistené dieťa totiž bude mať problémy, ak sa do ťažkostí dostane povedzme nepoistený rodič. Niektoré poistné produkty pre deti tak počítajú aj s poistením rodičov. Rodič tak v rámci detského poistenia môže mať poistené napríklad riziko smrti následkom úrazu, poistenie môže zahŕňať trvalé následky, odškodné spojené s chirurgickým zákrokom. Napríklad spoločnosť Generali ponúka produkt, v rámci ktorého je možné poistiť viacero osôb.

Situácia môže byť však aj obrátená a dieťa môže byť poistené v rámci poistenia rodičov. „V rámci produktov životného a úrazového poistenia je možné pripoistiť aj deti, pre ktoré je možné dojednať úrazové pripoistenie,“ uviedla Smatanová. Túto možnosť však neponúkajú všetky poisťovne.

Detské poistenie okrem zdravia či života môže chrániť aj majetok v rámci poistenia zodpovednosti za škodu. „Typickým príkladom na poistenie zodpovednosti za škodu je, že malé dieťa u susedov rozbije okno, a v tomto prípade náhrada škody ide z poistky dieťaťa,“ povedal Artur Šturmankin zo spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa. Aj poistenie zodpovednosti za škodu ale myslí na škody spôsobené na zdraví. „Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným inému na zdraví či na veci. Poistenie sa vzťahuje aj na ušlý zisk vyplývajúci zo škôd na zdraví alebo zo škôd na veci,“ doplnil.

Výluky

Poisťovne tak kryjú rôzne situácie, do ktorých sa deti môžu dostať. Poistné princípy sú však rovnako nekompromisné, hoci ide o deti. Aj v rámci detského poistenia tak existuje množstvo výluk. „Do úrazového poistenia nie je možné prijať deti, ktoré sú odkázané na opateru inej osoby, trpia psychickými poruchami alebo epilepsiou. Individuálne zdravotné poistenie nie je možné uzavrieť s osobou, ktorá trpí epilepsiou, je infikovaná vírusom HIV, závislá od drog či alkoholu,“ uviedla Smatanová. „Poisťovateľ nie je povinný plniť poistnú udalosť, ktorá nebola spôsobená výlučne úrazom, v čase od dohodnutého začiatku poistenia do vydania poistky,“ povedala Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne. Zároveň doplnila, že výlukou môžu byť výnimočné stavy ako sú vojny či vzbury.

Sporiaca zložka

Detské poistenie okrem ochrany proti rizikám ponúka taktiež možnosť sporiť. „V rámci životného poistenia je časť poistného určená na vytváranie úspor a časť poistného sa spotrebuje na krytie dojednaných rizík,“ povedala Judita Smatanová. V podstate ide o poistenie pre prípad dožitia. „V prípade dožitia sa poistenému vyplatí suma, a to v dvoch alebo v troch splátkach, podľa voľby klienta, a to vo výročný deň poistenia, v ktorom dieťa dovŕši jedenásť, pätnásť a devätnásť rokov, teda v dôležitých rokoch v živote dieťaťa, keď začína navštevovať druhý stupeň základnej školy, strednú školu a stojí pred štartom štúdia na vysokej škole,“ uviedla Šulcová.

Aj sporiace produkty v rámci poistenia majú viacero možností. Klienti si v určitých prípadoch môžu otestovať svoju odvahu a zvoliť si investičný model sporenia. Okrem toho je k dispozícii kapitálový model. „Rodičia rozhodujú vo výbere medzi investičným životným poistením a kapitálovým životným poistením. V prípade voľby investičného životného poistenia sa poistné umiestňuje do fondov formou nákupu podielových jednotiek jednotlivých fondov podľa zvolenej investičnej stratégie, v prípade voľby kapitálového životného poistenia je poistné zhodnocované výškou technickej úrokovej miery (TÚM) a taktiež podielmi na výnosoch,“ povedal Artur Šturmankin. „Ak poistený v poistnom roku, v ktorom dosiahne vek minimálne 18 rokov, požiada o zrušenie poistnej zmluvy, bude mu vyplatená aktuálna hodnota poistenia. Predčasný výber je možný aj pri prijatí dieťaťa na vysokú školu, pri jeho vstupe do manželstva alebo pri založení vlastnej firmy. Poisťovňa vo všetkých troch prípadoch vyplatí poistenému plnenie vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistky. Na konci poistenia, v 25. roku života, dostane dieťa vyplatenú celú poistnú sumu a môže s ňou naložiť podľa vlastného uváženia,“ doplnil.

Poplatky

Možností ako nakonfigurovať sporenie je teda viacero, keďže poisťovne o klienta bojujú. To sa prejavuje aj v oblasti poplatkov. Poisťovne sa zhodujú v tom, že viacero poplatkov je zahrnutých v cene poistného, poplatky sa však spájajú s investičnou časťou poistenia. „Poplatky sú väčšinou naviazané na investičnú časť poistenia, takže ak si klient uzavrie čisto rizikové poistenie, budú sa ho týkať poplatky za administratívne úkony, napríklad žiadosť o technickú zmenu, druhopis poistky a podobne. V investičnej časti sa poplatky delia na počiatočné, ktoré sa strhávajú prvé tri až štyri roky, a bežné, ktoré súvisia so správou fondov a vedením účtu a sú strhávané počas celej doby trvania investičného poistenia,“ uviedla Lucia Makayová zo spoločnosti Generali.

Poistenie pre deti má teda viacero úloh. Okrem krytia rizík do úvahy ideálne pripadá aj určité zhodnotenie v rámci sporiacich nástrojov. To, do akej miery je sporenie úspešné, samozrejme, závisí od viacerých okolností. Poistné produkty dnes už svojou rôznorodosťou pripomínajú švajčiarsky nožík a to platí aj pre poistenie detí. 

Technická úroková miera:

Technická úroková miera je percentuálny výnos z investovania rezerv garantovaný poistiteľom. Ak je výnos z investovaných rezerv nižší ako technická úroková miera, rozdiel dopláca poisťovateľ.

Zákon o poisťovníctve č. 8/2008 § 2 ods. 21:

Technická úroková miera je úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne používa na výpočet poistného a technickej rezervy na životné poistenie pomocou poistno-matematických metód. Technická úroková miera je súčasťou poistnej sadzby a predstavuje takú mieru zhodnotenia finančných prostriedkov, pri ktorej sa hodnota budúcich záväzkov vyplývajúcich z poistenia vypočítaná poistno-matematickými metódami rovná hodnote budúceho poistného.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow