29. september 2020. Michal, Michaela. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Poisťujú sa žiaci, študenti aj samotné školy

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  25.8.2016 25.8.2016  

Pri množstve rôznych detí v školských zariadeniach nie je možné vylúčiť drobné či väčšie zranenia. Fackou od reality môžu byť napríklad aj krádeže. Náklady spojené s nepríjemnosťami môže kryť poistenie. Chránené poistením bývajú dokonca aj samotné školy.

 

Zranenia hrozia deťom doma, na športoviskách aj v školách. Liečebné náklady a prípadné odškodné môže hradiť plnenie z poistenia. Súčasťou poistenia býva navyše aj ochrana príjmu rodiča, ktorý musel zostať so zraneným potomkom doma, a teda nepracuje. Poisťovne teda môžu nahradiť ušlú mzdu.

Životné poistenie pre deti a mládež myslí na komplikované situácie, poisťuje sa prípad dožitia aj úmrtia, rovnako klienti môžu získať nárok na poistné plnenie, ak nastanú zdravotné komplikácie, ktoré prinesú trvalé následky. Poistné plnenie vzniká aj v čase, ktorý je nevyhnutný na liečenie.

Ak sa stane úraz na hodinách telesnej výchovy, poistený študent získa odškodné od poisťovne. Ak sa stane napríklad počas vyučovania krádež, tiež môže poistený študent získať náhradu škôd zo strany poisťovne. Predpokladom je, že polícia nedokáže identifikovať páchateľa. „Ukradnuté alebo zničené veci prešetrované políciou, kde páchateľ nebol zistený, sa považujú za dôvod vyplatenia poistného plnenia,“ upozorňuje Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne. V tomto prípade existujú viaceré výluky. Nevzťahuje sa napríklad na stratu poistených vecí, vylúčená z poistenia môže byť napríklad krádež počas prepravy na školskú akciu, rovnako krádež, ktorá sa stane na školskom internáte. Vylúčené z poistenia môžu byť taktiež rôzne cenné predmety či umelecké diela.

Ďalšou skupinou krytých rizík je zodpovednosť za škodu. Ak počas vyučovania v škole žiak neúmyselne poškodí zariadenie školy, náklady na opravu, ktoré by padli na plecia rodičov, prevezme na seba poisťovňa. Rovnako to bude v prípade, ak poistený školák spôsobí škodu inému spolužiakovi.

Poistenie sa vzťahuje aj na ďalšie školské akcie, môže v sebe obsahovať aj cestovné poistenie, ktoré  chráni žiaka na školských výletoch. „Detské poistenie väčšinou obsahuje aj cestovné poistenie, ktoré kryje liečebné náklady v zahraničí s maximálnou dobou poistenia do osemnásteho roku veku dieťaťa. V prípade školského výletu tak nemusíte uzatvárať ďalšiu poistku,“ hovorí Šulcová.

Poisťujú sa aj školy

Poistiť sa môžu samotné školy. Poistenie určené školám sa sústreďuje predovšetkým na úrazy, možné je však skupinovo poistiť aj proti riziku krádeže. „Ide o skupinové poistenie a študenti sú ním krytí aj pri praktickom vyučovaní, rôznych exkurziách, školských výletoch, pobytoch v škole v prírode, lyžiarskych výcvikoch a iných akciách organizovaných školou, a to nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Okrem úrazového poistenia sú všetci poistení krytí voči škode spôsobenej krádežou a poškodením alebo zničením poistených vecí pri pokuse o krádež, alebo lúpež,“ uvádza Allianz – Slovenská poisťovňa. Poistenie tak nemusí nevyhnutne byť viazané na čas vymedzený pre vyučovanie a na areál školy.

Proti krádeži sú chránené veci, ktoré deti, žiaci a študenti potrebujú. „Poistenie chráni šatstvo, dáždniky, obuv, tašky či aktovky, peračník, učebnice, rysovacie a písacie potreby, kalkulačky a iné pomôcky, vrátane športových a zdravotných. V detských jasliach a materských školách sa poistenie vzťahuje aj na detské kočíky a sánky umiestnené v priestoroch na to určených,“ uvádza poisťovňa Allianz. Zároveň dopĺňa, že eviduje aj pomerne bizarné prípady krádeže, keď sa korisťou zlodeja stali kompenzačné pomôcky, napríklad načúvací prístroj. Odcudzené sú často aj dioptrické okuliare.

Poistenie je určené všetkým druhom škôl. „Miestom, na ktoré sa poistenie vzťahuje, je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených osôb,“ uvádza poisťovňa Allianz. Poisťovňa zároveň upozorňuje, že poistná ochrana nezahŕňa objekty internátov a ďalších študentských ubytovní. Poistenie sa okrem študentov vzťahuje aj na zamestnancov školy.

Pre školy je poistenie skutočne dobrým dôvodom na uvažovanie. Školy totiž nesú za študentov zodpovednosť. „Zo zákona má škola danú aj svoju všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú žiakovi alebo iným osobám. A najmä, má danú osobitnú zodpovednosť za škodu spôsobenú žiakmi do osemnásť rokov. Škola totiž vykonáva nad žiakmi dohľad a môže tak zodpovedať aj za vzniknutú škodu,“ dopĺňa spoločnosť Allianz.

Zároveň spoločnosť Generali upozorňuje na svojom webe, že skupinové poistenie platí aj počas školských prázdnin. Ak školská akcia presahuje aj do školských prázdnin či víkendov, poistenie stále platí. Aj v tomto prípade však platia výluky z poistenia. Ak študent napríklad na školskej akcii, či počas vyučovania, spôsobí škodu a zároveň poruší školský poriadok, nárok na poistné plnenie zaniká. Poistenie taktiež nekryje škody vzniknuté pri extrémnych športoch, ale aj pri vnútroštátnych nepokojoch, vojnových udalostiach či terorizme.

Ako vždy aj v tomto prípade platí, že pri uzatváraní poistnej zmluvy je potrebné starostlivo zmluvu čítať, to platí aj pre konkrétne výluky, ktoré sú v nej uvedené.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow