23. október 2020. Alojzia. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Priznať zdravotný stav je pri životnom poistení rozhodujúce!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  27.3.2014 27.3.2014  

Zdravie a život sú pre každého to najdôležitejšie. Pred ochorením či operáciou nás neochráni žiadna poistka. V prípade nepriazne osudu však vie podať pomocnú ruku, zabezpečiť príjem či náklady na liečbu. To všetko platí v prípade, že nielen poisťovňa, ale aj klient hrajú fér!

 

Na lekársku prehliadku ešte pred podpisom zmluvy

Správne nastavená životná poistka je základom spokojnosti a zodpovednej ochrany. Tá musí byť nielen na strane klienta, ale aj samotnej poisťovne. Preto klientovo zdravie posudzuje oceňovateľ zdravotného rizika takzvaný underwriter. „Vyhodnocovanie sa robí na základe odpovedí zo zdravotného dotazníka, ktorý je súčasťou poistného návrhu. Takisto sa posudzuje i samotná zdravotná dokumentácia, ktorú predkladá klient, respektíve si ju vyžiada poisťovňa,“ hovorí Ján Ďurech z marketingového oddelenia spoločnosti AEGON. Podobný princíp zachovávajú v každej poisťovni, no Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životná poisťovňa, a. s., dodáva, že to niekedy nestačí: „V prípade výnimočnej poistnej sumy, ktorá má byť na základe poistnej udalosti vyplatená klientovi, posielame poistného do zmluvného zdravotníckeho zariadenia.“ Spoznať skutočný zdravotný stav klienta je pre poisťovňu prvoradé aj vo vzťahu k cene poistného. „Rozsah oceňovania sa zameriava na zdravotné, ale aj finančné riziko poistenej osoby ako napríklad zdravotný stav poistenej osoby, vysoká škodovosť v predchádzajúcich poisteniach, dlžné poistné a iné. V roku 2013 vstúpilo do procesu oceňovania 22 % produkcie, pričom riziková prirážka bola prijatá na 4 % a výluka z oceňovania na 5 % produkcie,“ vysvetľuje Rastislav Nemeček, PhD., riaditeľ Divízie zákazníckych služieb ČSOB Poisťovne, a. s.

Nezatajiť skutočnosť znamená byť poistený

Poisťovňa nepreveruje u každého klienta komplexný zdravotný záznam. Netreba sa však spoliehať, že v poisťovni dostanete lacnejšie poistenie, prípadne bez výluk, ak neprezradíte ochorenia. „Pri uzatváraní návrhu poistnej zmluvy vypĺňa zdravotný dotazník klient, ktorý sa zároveň čestným prehlásením písomne zaviazal, že ním poskytnuté informácie o jeho zdravotnom stave sú pravdivé,“ hovorí Mgr. Daniela Šulcová, špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group. Uzavrieť poistku s vedomím tajomstva je pasca, ktorá môže neskôr zamrzieť. Pri likvidácii poistnej udalosti sa neskúma len dátum vzniku náhodnej udalosti, ale aj prvé príznaky a diagnostikovanie ochorenia, v dôsledku ktorého si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie. Preto je nevyhnutné, aby klient pri uzatváraní poistenia odpovedal pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa jeho zdravotného stavu. V opačnom prípade je možné, že si poistku platí zbytočne. Nie sú to však len choroby, ktoré treba priznať, ale aj aktuálny životný štýl. Ak fajčíte, holdujete alkoholu alebo trpíte nadváhou, aj tieto informácie sa musia stať súčasťou priznania. „Samozrejme, v zdravotnom stave klienta zohľadňujeme aj tieto riziká, ktoré negatívne vplývajú na zdravotný stav klienta a často sa stávajú podnetom pre výskyt chorôb. Výsledkom je navýšenie zrážok za poistné krytie,“ hovorí Oto Lanc, riaditeľ marketingu a komunikácie NOVIS Poisťovne, a. s.

Istota napriek ochoreniu

Chronickými chorobami ako cukrovka, vysoký krvný tlak, astma a podobne trpí stále viac a viac ľudí. Sú preto pacienti zbavení možnosti uzavrieť poistku? Odpovedá Jana Tarčáková Janičová, PR & Communication AXA poisťovne, a. s.: „Tieto ochorenia väčšinou  bývajú vylúčené z poistnej ochrany formou písomnej úpravy poistnej zmluvy v závislosti od druhu poistného krytia a výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Ak klient s úpravou poistnej zmluvy súhlasí, svoj súhlas vyjadrí podpisom. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu príslušného pripoistenia.“ V životnom poistení sa choroby zvyčajne ocenia prirážkou k poistnému. „Najčastejšie oceňovaným ochorením v poistení vážnych chorôb je vysoký krvný tlak. V tomto prípade pristupujeme zväčša k výlukám pre infarkt myokardu, cievnej mozgovej príhody a operácii vencovitých tepien s prihliadaním na poistnú dobu a ďalšie rizikové faktory – štádium hypertenzie, nadváha, fajčenie, laboratórne parametre,“ komentuje Rastislav Nemeček. Čo však v prípade, ak bol klientovi diagnostikovaný napríklad vysoký tlak v minulosti, no v ďalších rokoch nebol liečený a tlak sa mu upravil? „Zdravotný stav klienta je posudzovaný na základe aktuálnej zdravotnej dokumentácie. V prípade vysokého krvného tlaku, ak lekár klientovi potvrdí, že dané ochorenie už nemá, nemá následky, nelieči sa, je možné klienta prijať do poistenia s normálnym rizikom,“ vysvetľuje Ing. Daniela Vlčková z oddelenia komunikácie a PR Wüstenrot poisťovne, a. s. V tomto prípade sa však netreba spoliehať na svoje uváženie, ale skutočné lekárske závery.

Poistiť sa dá aj pred rakovinou

Srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina. Diagnózy, pri ktorých sa každému razom zmení celý život. Ako hovorí Daniela Šulcová, žijeme v dobe civilizačných ochorení. Životné poistenie klienta týchto chorôb nezbaví, ale pomôže prekonať ich následky a preklenúť najmä ťažké obdobie liečby. Ku kritickým chorobám možno zahrnúť až do stovky diagnóz a na ich zoznam sa treba aktuálne informovať vo svojej poisťovni. Plnenie sa začína okamžite po diagnostikovaní a potvrdení. Proces plnenia sa snažia poisťovne urýchliť, no má svoje pravidlá. „V prípade, že si klient uplatní nárok na poistné plnenie, poisťovateľ je povinný došetriť dátum vzniku ochorenia, v dôsledku ktorého kritická choroba vznikla, respektíve v dôsledku ktorej bola podstúpená operácia. Došetrenie prebieha v zmysle oslovenia praktického alebo odborného lekára, ktorý výpisom zo zdravotnej dokumentácie klienta zodpovie doplňujúce otázky týkajúce sa zdravotného stavu klienta a prvého diagnostikovania predmetného ochorenia. Podľa druhu kritického ochorenia si poisťovateľ vyžiada aj ďalšie doklady potrebné k určeniu nároku na poistné plnenie, ako kópia histologického nálezu, kópia prepúšťacej správy z hospitalizácie, kópie kardiologických, neurologických nálezov, kópie správ z doplnkových vyšetrení,“ vysvetľuje Judita Smatanová.

Ak klient spĺňa definíciu kritickej choroby podľa dojednaných poistných podmienok, poisťovňa pristúpi k výplate poistného plnenia vo výške dojednanej poistnej sumy. Pripoistenie kritickej choroby dňom vzniku poistnej udalosti zaniká. Niektoré menej závažné diagnózy ponúkajú čiastkové plnenie vo výške určitého percenta z poistnej sumy. „Po čiastkovom plnení ostáva pripoistenie naďalej platné a v prípade ďalšieho kritického ochorenia v budúcnosti môže byť opäť vyplatené plnenie vo výške rozdielu medzi poistnou sumou a v minulosti vyplateným plnením. Po druhom plnení pripoistenie zaniká,“ uzatvára Jana Tarčáková Janičová.

Čo hrozí klientovi v prípade nepriznaných diagnóz ozrejmuje Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Union poisťovne, a. s.

V prípade, že klient pri dojednaní poistnej zmluvy nepravdivo odpovie na otázky v zdravotnom dotazníku, poruší § 793 Občianskeho zákonníka. Ak sa poisťovateľ pri poistnej udalosti dozvie z predloženej zdravotnej dokumentácie o ochoreniach, resp. úrazoch, ktoré neboli v zdravotnom dotazníku uvedené, zváži podľa závažnosti zamlčaných skutočností, aký by mali tieto ochorenia, resp. úrazy, vplyv na uzavretie poistnej zmluvy. Ak ide o ochorenia, pri ktorých by poisťovateľ danú poistnú zmluvu s klientom neuzavrel, poisťovateľ si uplatní právo v súlade s § 802 ods. 1 a od poistnej zmluvy odstúpi od začiatku poistenia, ako keby zmluva nevznikla. Pri menej závažných ochoreniach a úrazoch, ktoré klient utrpel pred uzatvorením poistenia, môže poisťovateľ dodatkom k poistnej zmluve vylúčiť úrazy alebo ochorenia týkajúce sa orgánu alebo končatiny, ktorá bola pred vstupom do poistenia poškodená. Poisťovateľ môže tiež odmietnuť poistné plnenie podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka so zánikom celej poistnej zmluvy, prípadne so zánikom konkrétneho pripoistenia na poistnej zmluve. Pri ochoreniach, ktoré klient v poistnej zmluve neuviedol a tieto by mali vplyv na výšku poistného, môže poisťovateľ podľa vypočítaného koeficientu poistné plnenie krátiť.

Foto: Shutterstock

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow