21. január 2021. Vincent. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

PZP a náhrada nemajetkovej ujmy

NextFuture NextFuture NextFuture  1.10.2015 1.10.2015  

Je poisťovňa povinná nahradiť nemajetkovú ujmu pozostalým, ak osoba zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má uzatvorenú poistnú zmluvu? Z činnosti advokátskej kancelárie sú nám známe prípady týkajúce sa náhrady nemajetkovej ujmy súvisiacej s prevádzkou motorového vozidla. Keďže nejde o prípady v praxi ojedinelé, a vzhľadom na slovenské vnútroštátne právne normy upravujúce poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je otázka položená v úvode tohto článku stále aktuálna.

 

Pre priblíženie problematiky možno zhrnúť okolnosti prípadu: Vlastník motorového vozidla s poisťovateľom uzatvoril zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Tento vlastník motorového vozidla spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k úmrtiu vodiča druhého motorového vozidla a tiež k poškodeniu zdravia spolucestujúcich, ktorí sú zároveň pozostalými zomrelého vodiča. Poisťovateľ z poistenia zodpovednosti poškodeným nahradil škodu na zdraví (bolestné) ako aj účelné náklady spojené s liečením a náhradu škody na veci (motorovom vozidle). Pozostalí si však uplatnili aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, pretože v priamej príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou došlo v ich živote k závažnému zásahu do práva na ochranu osobnosti, konkrétne práva na ochranu súkromného a rodinného života. Súd návrhu pozostalých vyhovel a vlastníka motorového vozidla zaviazal na náhradu nemajetkovej ujmy v značnej výške. Tento vlastník sa po právoplatnosti rozsudku obrátil na poisťovateľa, s ktorým mal uzatvorenú poistnú zmluvu, s výzvou na náhradu nemajetkovej ujmy, ale poisťovateľ odmietol toto plnenie poskytnúť.

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozsah poistného krytia upravuje v ust. § 4 ods. 2 a 3, podľa ktorých má poistený z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení a
  • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, a
  • ušlého zisku, a
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní uvedených nárokov, ak poisťovateľ nesplnil povinnosti spojené s prešetrením potrebným na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie, a
  • príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.

Argumentácia poisťovateľa odmietajúceho nahradenie nemajetkovej ujmy je založená na doslovnom výklade slovenského zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, podľa ktorého povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla nepokrýva všetky nároky poškodeného, ale (len) tie, ktoré sú výslovne uvedené v ustanoveniach tohto zákona.

Právne posudzovanie predmetnej otázky výlučne podľa ustanovení slovenského zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla však nepostačuje, ale je nevyhnutné zistiť, či základom slovenského zákona je alebo nie je normatíva Európskej únie. Smernice Európskej únie sú totižto členské štáty povinné zaviesť do svojich národných právnych poriadkov. Členské štáty si pri transpozícii smernice zachovávajú určitú mieru právomoci a v zjednodušenom vyjadrení sú viazané iba cieľom preberanej smernice a nie prostriedkami na jeho dosiahnutie. Môže preto nastať situácia, že členský štát smernicu netransponuje do právneho poriadku, respektíve to urobí nesprávne alebo neúplne. Pre ochranu práv upravených v smernici sa preto dáva aj jednotlivcovi do rúk (limitovaný) nástroj, keď sa za splnenia určitých podmienok môže domáhať svojich práv priamo zo smernice a to tým spôsobom, že:

  • každý súd alebo iný orgán verejnej moci musí vykladať vnútroštátne právo (zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) v súlade s ustanoveniami a cieľmi smernice a
  • každá fyzická alebo právnická osoba sa môže domáhať práv obsiahnutých v smernici.

Európska únia prijala niekoľko smerníc týkajúcich sa povinného zmluvného poistenia a práve na ich základe bol v Slovenskej republike prijatý zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Európska normotvorba ukladá členským štátom prijať také opatrenia, na základe ktorých poistná zmluva pokrýva akúkoľvek škodu, ktorá je spôsobená na území týchto štátov.

S prihliadnutím na uvedené je smerodajná otázka výkladu pojmu škoda, ktorou sa v súkromnoprávnom ponímaní v Slovenskej republike rozumie majetková ujma (skutočná škoda a ušlý zisk) a nie ujma nemajetkovej povahy. Súdny dvor EÚ tieto interpretačné rozdiely prekonal, keď uviedol, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má pokrývať aj náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode.

Vzhľadom na rôzne právne názory a nejednotnú prax poisťovateľov a súdov existujúcu napriek jednoznačnému výkladu podanému Súdnym dvorom EÚ a taktiež vzhľadom na názory odbornej verejnosti vzťahujúce sa k tejto otázke, je v záujme právnej istoty všetkých viac ako vhodné, aby sa poistné krytie aj na náhradu nemajetkovej ujmy pozostalým výslovne upravilo v zákone o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Foto: Stockfresh

Foto: archív autora

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow