19. január 2021. Drahomíra. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Slovenské poisťovne sú pred katastrofami zaistené

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  1.6.2015 1.6.2015  

Epidémia, vojna, klimatické poruchy, záplavy. Udalosti, ktorých sa nebojí len jednotlivec, ale strach pred nimi majú aj poisťovne. Nápor poistných udalostí je totiž ozvenou každej katastrofy. Slovenské poisťovne našťastie stoja na zdravých základoch a pri odškodňovaní klientov kolaps nehrozí. Dobre zaistené sú aj pre tie najhoršie apokalyptické scenáre.

 

Majetok aj život sú v ohrození – zodpovednosť nie

Pri katastrofách a nešťastiach väčšieho rozsahu hrozí extrémny nápor nielen na krytie poistenia na nehnuteľnostiach, ale často aj z úrazov či životných poistiek. Ide o rozsiahle sumy pre značný počet poistencov. Poisťovne sa už zdráhajú poisťovať klientov v oblastiach so zvýšeným rizikom napríklad povodní, a tým sa chránia pred takmer istou poistnou udalosťou. Niektoré veci sa však predpokladať nedajú. Môže sa cítiť klient v bezpečí, aj keď bude, ako sa hovorí, svet hore nohami? „Štáty sveta regulujú poisťovníctvo rôzne. U nás na Slovensku a v EÚ je riziko minimalizované a pod kontrolou, fungujú národní a európski regulátori a finančné dozory, ktoré dohliadajú na finančný trh vrátane poisťovní,“ ubezpečuje klientov Artur Šturmankin, špecialista odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Na finančné zdravie poisťovne dohliada aj najvyšší kontrolný orgán – Národná banka Slovenska. Krytie rizika poisťovne patrí pod systém kontroly orgánov dohľadu, či už miestnych, alebo európskych a sektor poistenia je jedným z najviac regulovaných a kontrolovaných trhov. „Podmienky pre začatie podnikania alebo následné podnikanie sú neustále monitorované, rovnako aj momentálna situácia v poisťovniach. Taktiež investovanie technických rezerv poisťovní sa riadi skôr konzervatívnymi podmienkami, aby sa poisťovne nevystavovali väčšiemu investičnému riziku. Riziko, že poisťovňa nebude schopná plniť svoje záväzky, je tak veľmi nízke,“ hovorí Ing. Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne. Hoci je poisťovníctvo pod drobnohľadom, aj tu sa môže vyskytnúť prípadný problém. Ani v tom prípade by klienti neostali bez nároku na plnenie. „V prípade neschopnosti poisťovne plniť záväzky sa postupuje podľa zákona 39/2015 Z. z. – ak  poisťovňa významne nedodržiava kapitálovú požiadavku na solventnosť, je povinná zaviesť ozdravný plán. V prípade, ak NBS zamietla ozdravný plán, respektíve, ak ho poisťovňa neplní, môže NBS zaviesť nútenú správu,“ vysvetľuje Mgr. Eva Kuchárková, PR konzultant UNIQA poisťovňa, a. s. To je však krajný prípad, ktorý je aj vzhľadom na systém zaistenia poisťovní viac-menej len teoretický.

„ S krízovou situáciou a zvýšeným náporom na poistné krytie počíta každá poisťovňa a pred vlastnými rizikami sa istí v zaisťovniach.“

Bezpečie za hranicami

S krízovou situáciou a zvýšeným náporom na poistné krytie počíta každá poisťovňa a pred vlastnými rizikami sa istí v zaisťovniach. V skratke povedané, ide o poisťovne poisťovní pre rizikové situácie. Väčšina našich poisťovní využíva najmä zahraničné zaisťovne, keďže väčšina zaisťovní sú veľké zahraničné spoločnosti. V praxi poznáme fakultatívne zaistenie, ktoré sa používa pri požiadavkách na nezvyčajné poistné krytie. Štandardom je obligatórne zaistenie. V tomto prípade sa zvyčajne dohaduje zmluva, v rámci ktorej nekryje všetky poistenia poisťovňa, ale časť zaisťovňa. Pomer je individuálny. Daniela Vlčková hovorí, že vo všeobecnosti sa za najväčšie riziko považuje katastrofické riziko v majetkovom poistení a poistenie zodpovednosti za škodu.

„Pri zaistení vlastného portfólia poistných zmlúv využíva UNIQA poisťovňa najmä výhody, ktoré poskytuje koncernový zaisťovateľ. V rámci obligatórneho zaisteného programu umiestneného práve v zaisťovni UNIQA RE, sú využívané tak proporčné ako aj neproporčné typy zaistenia, čo UNIQA poisťovni poskytuje dostatočnú ochranu. Následnou retrocesiou je riziko rozdeľované medzi významné svetové zaisťovacie domy. Zároveň UNIQA poisťovňa využíva aj fakultatívny spôsob zaistenia, pričom spolupracuje s viacerými zahraničnými zaisťovňami, ale aj partnermi pôsobiacimi na domácom trhu. Úzku spoluprácu so zahraničnými poisťovňami rozvíja UNIQA poisťovňa aj v oblasti medzinárodných poistných programov, využívajúc tak špecifický typ zaistenia, takzvaný fronting,“ vysvetľuje systém zaistenia Mgr. Eva Kuchárková. Poisťovne si však podrobnejšie informácie nechávajú pod pečiatkou obchodného tajomstva. Garantujú však stopercentnú spoľahlivosť zaistenia.

„ Krytie rizika poisťovne patrí pod systém kontroly orgánov dohľadu, či už miestnych, alebo európskych a sektor poistenia je jedným z najviac regulovaných a kontrolovaných trhov.“

Dobre fungujúce partnerstvá

Systém zaisťovní nie je koordinovaný, zaisťovne sú nezávislé finančné organizácie, z ktorých si poisťovne vyberajú partnerov pre zaistenie podľa svojich vlastných kritérií. Poisťovne svojich zaisťujúcich partnerov nezverejňujú. Sú však viac ako len „anjeli strážni“. „S najväčšou francúzskou poisťovňou máme uzavretý kontrakt. Financing reinsurance je spoločnosť, ktorá NOVIS Poisťovni, a. s., poskytuje kompletnú formu zaistenia. Spolupráca je založená na tom, že okrem poistného krytia zahŕňa aj celý finančný tok ohľadom poistných zmlúv. Čiže spolu zdieľame poistné riziká i finančný tok,“ vysvetľuje pravidlá fungovania so zaisťovňou Mgr. Martina Bégerová, PhD., marketingová špecialistka NOVIS, a. s. Hoci spoločnosti neuvádzajú konkrétne podrobnosti zo zmluvných podmienok zaistenia, tvrdia, že slovenský poistenec sa nemusí báť zlyhania ani v prípade najväčších katastrof. „Zmluva, ktorú máme so zaisťovňou uzavretú, ju zaväzuje k plneniu voči NOVIS poisťovni

aj v prípadoch vojny či pandémie. To znamená, že NOVIS poisťovňa by bola schopná plniť záväzky aj v extrémnych situáciách,“ hovorí Mgr. Martina Bégerová, PhD. Podobné klauzuly však kryjú všetky poisťovne.

Rozloženie rizika sa zlepší

Ešte intenzívnejšie rozloženie rizika a zaistenia má priniesť projekt Solventnosť II,  vylepšenie z pôvodne platného systému ochrany Solventnosť I. „Zámerom projektu Solventnosť II je zaviesť nový harmonizovaný rizikovo-orientovaný režim dohľadu a kapitálových požiadaviek pre poisťovne a zaisťovne pôsobiace v členských krajinách Európskej únie a rekodifikovať 13 existujúcich smerníc upravujúcich činnosť poisťovní a zaisťovní,“ vysvetľuje Ing. Hana Masaryková z Národnej banky Slovenska. Hlavným cieľom je poskytnúť väčšiu ochranu poisteným a príjemcom poistného plnenia za súčasnej podpory stability trhu a to vyššou kvalitou ohodnocovania rizík a efektívnou alokáciu kapitálu. Solventnosť II sa bude jednotne aplikovať na poistný sektor v celej Európskej únii, čo by malo prispieť k vytvoreniu skutočne jednotného trhu poistných služieb.

„Solventnosť II sa bude jednotne aplikovať na poistný sektor v celej Európskej únii, čo by malo prispieť k vytvoreniu skutočne jednotného trhu poistných služieb.“

„Štruktúra projektu Solventnosti II je založená na troch pilieroch. Prvý pilier stanovuje kapitálové požiadavky poisťovní a zaisťovní vzhľadom na riziká ako poistné, kreditné, trhové a operačné, ktorým sú poisťovne a zaisťovne vystavené. Druhý pilier stanovuje požiadavky na vedenie („governance“) poisťovne a zaisťovne a metódy dohľadu. Tretí pilier definuje požiadavky na výkazníctvo a zverejňovanie informácií,“ hovorí Masaryková. Pravidlá Solventnosti I neodrážali všetky riziká, ktorým je poisťovňa už dnes vystavená, napríklad trhové riziko/ALM, kreditné riziko, operačné riziko, teda ignorovali  modernú teóriu rizika. Solventnosť II smeruje k harmonizácii finančných trhov a ohodnocuje všetky kvantifikovateľné riziká v Pilieri I, teda navyše k bankovým rizikám ešte ALM, poistné riziko životného, neživotného a zdravotného poistenia. Je založená na reálnom ocenení aktív a záväzkov poisťovne a zahŕňa vplyv diverzifikácie rizík. Solventnosť II umožňuje vytvorenie kompletného interného rizikového modelu poisťovne. Aj vďaka týmto princípom sa môžu poistenci cítiť vo svojich poisťovniach naozaj bezpečne.  

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow