28. september 2020. Václav. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Svoje podnikanie si môžu poistiť aj poľnohospodári

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  2.10.2014 2.10.2014  

Zemetrasenia, povodne, požiare, zosuvy pôdy, jednoducho živelné katastrofy. To všetko ohrozuje ľudí, ich životy, zdravie, majetky či podnikanie. Ľudia doposiaľ týmto nežiaducim vplyvom nedokážu zabrániť a občas, niekde častejšie, inde zriedkavejšie, sa stane, že živel človeka premôže. Vznikajú tak škody a k slovu sa dostávajú poisťovne, ktoré svojim klientom podľa zmluvy škody kompenzujú. V prípade poľnohospodárov však aktuálne prírodné podmienky môžu spôsobiť škodu aj v prípade, že sa nenachádzajú uprostred zúriaceho živlu. Poľnohospodári vnímajú vplyvy prírody omnoho citlivejšie, preto existujú poistné produkty určené práve im.

 

Je všeobecne známe, že agronómovia sú na počasie omnoho citlivejší. Dlhšie suchá, ale aj  prízemné mrazy sú hrozbou pre rastlinnú výrobu. Navyše aj choroby, ktoré nepostihujú len ľudí, ale aj zvieratá či rastlinstvo. Práve jednou z možností, ako tieto riziká zmierňovať, je poistenie.

Ochrana zvierat

Celkom logicky sa poisťovacie spoločnosti orientujú na dve základné skupiny poľnohospodárskej činnosti, teda na rastlinnú a živočíšnu výrobu. V prípade živočíšnej výroby je možné poistiť napríklad hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydinu či králiky. V prípade zvierat poistenie hromadných škôd zahŕňa napríklad nákazu, prenosné infekčné ochorenie, otravu alebo živel. Napríklad spoločnosť Generali ponúka aj pripoistenie, ktoré kryje riziko prehriatia králikov a hydiny. Spoločnosť tiež ponúka pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy pripoistenie jednotlivých škôd. Toto pripoistenie zahŕňa nebezpečenstvo akútnej neinfekčnej choroby, úrazu a pôrodnej škody. „Poisťovateľ odškodní pri poistení zvierat škody, pri ktorých nastane úbytok v poistenom chove za predpokladu, že takáto skutočnosť nastala z poistných nebezpečenstiev dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie sa dojednáva so spoluúčasťou. Poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie vo forme finančnej náhrady,“ uvádza Lucia Makayová zo spoločnosti Generali.

Podobne vyzerá poistenie aj inde. „Zvieratá je možné  štandardne poistiť proti nákazám, hromadným infekčným chorobám, živelným udalostiam vrátane straty a krádeže v súvislosti s živelnou udalosťou, otravám, úhynom v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo v dôsledku jeho prerušenia,“ hovorí Artur Šturmankin zo spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa. „Plemenné zvieratá a reprodukčné zvieratá možno okrem toho poistiť aj proti všetkým ostatným chorobám, úrazom, úhynom pri pôrodoch a potratoch. Je možné poistiť aj prepravu  zvierat pre prípad úhynu pri dopravnej nehode, prípadne krádeži. Individuálne dojednávame aj iné riziká,“ dopĺňa.

Aj pri tomto druhu poistenia však musia poistení poľnohospodári myslieť na to, že existujú výluky z tohto poistenia. „Výluky z poistenia určujú príslušné poistné podmienky a zmluvné dojednania. Okrem všeobecných výluk, ako sú napríklad škody spôsobené jadrovou reakciou, jadrovým žiarením, vojnovými udalosťami atď., sú u zvierat vylúčené hlavne škody spôsobené dedičnými chorobami a chybami, škody vzniknuté vedomým porušením predpisov o veterinárnej starostlivosti a iných právnych predpisov, udalosti, ktoré nastali v súvislosti alebo ako následok nesprávneho veterinárneho úkonu. Takisto nezahrňujú ani náklady, ktoré sú spojené so zmárnením a neškodným odstránením kadáverov zvierat,“ uvádza Makayová zo spoločnosti Generali. „Tak ako aj pri ostatných druhoch poistenia, nie sú poistením kryté škody, ktoré nastali pred dojednaním poistenia, poistenie nekryje ani náklady spojené s veterinárnou starostlivosťou,“ hovorí Šturmankin.

Pri poistení zvierat hrá úlohu napríklad aj ich hmotnosť. „Pri poistení zvierat sa pri výpočte plnenia v zásade vychádza z hmotnosti zvieraťa v čase vzniku poistnej udalosti a ceny dojednanej pri poistení. Pri plemenných zvieratách a koňoch je podkladom ich poistná suma,“ približuje Šturmankin.

Pozor na plodiny                              

Poľnohospodári, samozrejme, nemajú obavy len o zvieratá, riziká podstupujú aj pestovatelia plodín. Mechanizmus poistenia funguje tak, že poľnohospodárom vzniká nárok na plnenie v prípade úbytku úrody. Vtedy majú poistení producenti nárok na finančnú náhradu. Poistiť sa dá opäť proti viacerým rizikám. Ide napríklad o živelné katastrofy, teda víchrica, požiar, povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy. Rovnako je možné poistiť sa proti riziku krupobitia či jarného mrazu. Vybrané plodiny je možné podľa Makayovej poistiť aj proti zimnému mrazu, teda vymrznutiu. Taktiež je možné poistiť úrodu proti suchám pri vzchádzaní. „Plodiny je možné poistiť proti ľadovcu, víchrici, požiaru, povodni, záplave, suchu pri vzchádzaní, vyzimovaniu, mrazu. Individuálne proti ďalším špeciálnym rizikám,“ dopĺňa Artur Šturmankin.

Aj v tomto prípade treba myslieť na to, že poisťovňa vymedzuje okolnosti, ktoré poistné plnenie vylučujú. „V poistení plodín sú vylúčené najmä škody spôsobené suchom, lesnou zverou, chorobami a škodcami, trvalým podmáčaním, nesprávne zvolenou agrotechnikou,“ uviedla Makayová.

Zároveň objasňuje, ako postupuje poisťovňa po nahlásení poistnej udalosti. „Výšku škody stanoví poisťovateľ na základe fyzických obhliadok na konkrétnej parcele. Škody z poistných nebezpečenstiev sa na poistenej parcele sčítavajú. Poisťovateľ poskytne poistenému plnenie vo forme finančnej náhrady, ak výška škôd na poistenej parcele dosiahne desať a viacpercentný kvantitatívny úbytok z poistenej úrody, od ktorého sa odpočíta spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve,“ uvádza. Uplatňuje sa teda podmienená franšíza. „V prípade poškodenia plodín v princípe poisťovateľ v súčinnosti s poisteným určuje, na základe vykonaných skúšok, percentuálny úbytok množstva poistenej úrody podľa rozsahu poškodenia  plodiny na príslušnom pozemku,“ uvádza Šturmankin.

Agropoistenie chráni aj vinohrady

Podobné princípy v oblasti poistenia platia aj pre slovenských vinohradníkov. Proti uvedeným rizikám je totiž možné poistiť aj vinič. Je teda možné chrániť vinič proti mrazu, krupobitiu či ďalším rizikám. „Úrodu viniča možno poistiť pre prípad zníženia poisteného množstva spôsobeného ľadovcom a mrazom (zimným aj jarným). Okrem toho je možné poistiť sadenice viniča a mladé nerodiace kry viniča proti ľadovcu a mrazu,“ hovorí Šturmankin.  

Vinohradníci majú dokonca možnosť požiadať o podporu na poistenie úrody štát. Taká možnosť existovala aj pre tento rok. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vo svojom metodickom postupe pre žiadateľov uviedla, že cieľom podpory na poistenie úrody je „zníženie rizika v oblasti prvotnej výroby poľnohospodárskych výrobkov v dôsledku prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu chorôb viniča a zamorenia škodcami“. Cieľom je taktiež „zvýšenie nízkeho záujmu výrobcov o poistenie úrody“ a „minimalizovanie strát príjmov výrobcov“.

Pre poskytovanie tejto podpory platia určené pravidlá. Podľa § 15 nariadenia vlády č. 349/2013 Z. z. podporu na poistenie úrody možno poskytnúť proti prírodným katastrofám, nepriaznivým poveternostným podmienkam, výskytu chorôb viniča a proti zamoreniu škodcami. „Najmenšia súvislá plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie úrody, je 0,35 ha,“ uvádza PPA.

Táto podpora môže byť rôzna. PPA poskytne pomoc „vo výške najviac 80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami“, prípadne vo výške najviac 50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami viniča a zamorením škodcami“.

Poľnohospodári teda majú možnosť ako sa chrániť proti nepriaznivým vplyvom. Špecifikom v tomto prípade je to, že kým mnohým iným rizikám sa dá efektívne vyhýbať, ak je rizikovým faktorom počasie, s tým jednotlivec nedokáže urobiť nič. Kým napríklad pri prízemnom mraze stačí iným ľuďom dať si na seba ráno kabát, pre poľnohospodára môže takýto mráz znamenať, že si ten kabát nebude mať za čo kúpiť.

Franšíza v poisťovníctve znamená:

Je dohodnutá suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie. Ak vznikne škoda, ktorá nepresahuje dohodnutú sumu, z poistky sa táto škoda nehradí. Ak je poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovňa poskytne celé poistné plnenie.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow