13. august 2020. Ľubomír. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Voda je nevyspytateľný živel

Juraj Púchlo Juraj Púchlo Juraj Púchlo  3.6.2013 3.6.2013  

Veľká voda dokáže nenávratne poškodiť majetok a, žiaľ, občas si berie i ľudské životy. Mnohí z vlastnej skúsenosti hovoria, že je horšia ako požiar. O to smutnejšie pôsobí rozčarovanie pri poistnom plnení, keď postihnutí zistia, že neboli dostatočne krytí. Ako sa tomu vyvarovať?

 

Nie je voda ako voda?

Ak sa raz voda privalí, poistencom je vlastne jedno odkiaľ prišla a zachraňujú čo sa dá. Vynášajú majetok z pivníc na vyššie poschodia alebo zakrývajú veci v premočenom podkroví. Hoci poisťovne vo všeobecných poistných podmienkach rozlišujú medzi pojmami povodeň a záplava, klienti sú v čase katastrofy a po nej zameraní na problémy, škody a samotné odškodnenie. Finančný agent alebo sprostredkovateľ poistenia by mal klienta s pojmami aspoň oboznámiť.

„V PZ sa však nerozdeľujú, ponúkajú sa ako jedno riziko, pričom rovnako sa postupuje aj pri poistnej udalosti,“ uvádza hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. „Aj v našej poisťovni platí, že pokiaľ má klient dojednanú povodeň, má dojednané aj záplavy a nemusí riešiť, ktoré je ktoré. Celkovo sú povodne a záplavy spolu so snehovými lavínami, náplavami sutín, spätným prúdením vody a zemetrasením súčasťou rizika katastrofickej škody,“ špecifikuje Ing. Zuzana Tlacháčová, referent skupiny poistenia – masový obchod, UNIQA poisťovňa, a. s.

Keď povodňové mapy nestačia

 

S klimatickými zmenami a zásahmi ľudí do životného prostredia sa doslova prekresľujú aj tzv. povodňové mapy. Povodne a záplavy sa vyskytujú aj na územiach, ktoré nimi doteraz neboli zanesené. Povodeň je nevyspytateľná, má na ňu vplyv veľa faktorov, ako nasiakavosť pôdy, podložie, výška hladiny spodnej vody atď. Povodne sú často spôsobené lokálnymi búrkami. Väčšina poisťovní sa preto spolieha skôr na vlastný prieskum terénu a nehnuteľnosti, často najprv pomocou moderných technológií, ako sú Google Maps a Google Street View a následne fyzickou obhliadkou.

„Pri nehnuteľnostiach starších ako 20 rokov vyhotovujeme, resp. od finančných agentov vyžadujeme, fotodokumentáciu, najmä suterénu, pivnice, zvonku aj zvnútra. V podstate nemáme výluky, poisťujeme všetky nehnuteľnosti ak sú v takom stave ako klient deklaruje. Len v prípade nezrovnalostí požadujeme ešte ďalšiu dokumentáciu,“ hovorí Zuzana Lauermannová, Úsek obchodu, Wüstenrot poisťovňa. „Informácie o výskyte povodne si poisťovňa môže vyžiadať napríklad zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Ide napríklad o úhrn zrážok v daný deň a v danej lokalite,“ dopĺňa Z. Tlacháčová. „Pri poisťovaní majetku občanov nepoužívame povodňové mapy. Naša spoločnosť nezohľadňuje lokalitu ani to, či sa nehnuteľnosť nachádza pár metrov od vodného toku alebo je postavená na kopci, či polohu bytu v rámci bytového domu. Nepožadujeme žiadne potvrdenia týkajúce sa povodne a záplavy a konkrétne výluky k riziku sú uvedené v definícii rizika v poistných podmienkach,“ hovorí L. Muthová.

Jana Medveďová zo spoločnosti Generali Slovensko uviedla, že povodňové mapy majú k dispozícii, no ku klientovi pristupujú individuálne. „Územie SR rozdeľujeme do štyroch zón. V prvej, najmenej rizikovej, je poistné plnenie 100 % poistnej sumy, v druhej 80 % sumy a v tretej 70 %. Štvrtá, najviac riziková zóna, je z poistenia vylúčená. Napriek tomu sme schopní poistiť aj tzv. technickú povodeň, keď napr. praskne vodovodné potrubie. Existujú aj výnimky, napr. byty na druhom a vyššom poschodí bytového domu sú zaradené do zóny 1, pričom bytový dom môže stáť v zóne 2.“

Aby nezostali len oči pre plač

Klienti by mali dôsledne poznať rozsah plnenia a rozlišovať náhodnú, živelnú pohromu od predvídateľnej či opakovateľnej udalosti. Dobrým príkladom je poškodenie interiéru zrážkami kvôli stavebnej chybe strechy, či neodborne inštalovanej izolácii. Zástupcovia poisťovní sa zhodli, že v minulosti už pri posudzovaní stavebného povolenia bolo zohľadňované riziko povodní, no dnes ide o riziko, ktoré má na bedrách realizátor stavby. Ten by mal brať do úvahy výšku hladiny spodnej vody, nestabilitu pôdy, tekuté piesky a iné stavebno-technické parametre. Vodný živel alebo „len“ vytrvalý dážď, vie totiž spôsobiť ďalšie sprievodné poistné udalosti, ako zosuvy pôdy, podmytie múrov, čo sú opäť buď predmety poistného krytia, alebo ide o udalosti poistkou nekryté.

Vhodné je veľa sa pýtať finančných agentov alebo zástupcov poisťovní, aby nevznikli nedorozumenia pri poistnom plnení a zbytočné konflikty. Klient, ktorému voda poškodila majetok sa, pochopiteľne, snaží získať plnenie v čo najvyššej možnej miere. V záujme poisťovne je však chrániť poctivých klientov od rôznych špekulantov.

Rastislav Nemeček, riaditeľ Divízie zákazníckych služieb neživotného poistenia ČSOB Poisťovne: „V poistných podmienkach sa snažíme vylúčiť účelové poistenie (ochrannou lehotou) a tiež sú špecifikované objekty blízko vodného toku, resp. v blízkosti rizikového toku. Najmä pri vyšších poistných sumách preto realizujeme fyzickú obhliadku objektov.“

 

„Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti sa často stretávame s tým, že klienti nerozlišujú medzi poistením nehnuteľnosti (poistením budovy alebo vedľajšej stavby vrátane všetkých stavebných účastí, ktoré sú pevne spojené s budovou/vedľajšou stavbou) a poistením hnuteľných vecí, teda domácnosti (všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti, ako elektronika, cennosti, umelecké diela, nábytok, oblečenie, bytový textil a pod.), čo môže viesť k tomu, že pri poistnej udalosti nebudú mať, následkom nepoisteného predmetu, vyplatené poistné plnenie,“ upozorňuje L. Muthová. Z. Tlacháčová si myslí, že klienti vedia rozlišovať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti až po tom, čo im agent alebo zástupca poisťovne, ktorý s nimi toto poistenie uzatváral, rozdiel dostatočne vysvetlil. „Väčšina klientov vníma poistenie domácnosti ako poistenie „nábytku a zariadenia“ a poistenie budov, ako poistenie bytu, domu ako takého, čiže stavba, múry, strecha, okná a pod.“

Poistenie a hypotéka

Jednou z „trecích plôch“, na ktorú by mal byť klient upozornený, je fakt, že schválenie hypotekárneho úveru je viazané na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Banky si stanovujú výšku poistného plnenia, no zväčša ide o kompletné krytie. Klient nie je povinný poistiť sa v banke alebo u partnera banky, v ktorej si berie hypotekárny úver. Poisťovne pre každú nehnuteľnosť a domácnosť síce vedia ponúknuť krytie až do výšky 100 % z poistnej sumy stanovenej pre poisťovanú nehnuteľnosť, resp. domácnosť, no existujú i výnimky, resp. výluky. Vhodné je preto zistiť, či je vôbec vyhliadnutá nehnuteľnosť poistiteľná v zmysle požiadaviek úverujúcej banky.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow