27. september 2020. Cyprián. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Z viacnásobného poistenia môže byť problém aj úžitok

Ján Beracka Ján Beracka Ján Beracka  26.6.2015 26.6.2015  

Na základe platnej poistnej zmluvy klient ohlási škodovú udalosť poisťovni, tá škodovú udalosť prešetrí, uzná a vyplatí poistné plnenie. Klient sa nepokúšal poisťovňu oklamať, všetko nahlásil pravdivo, včas a úplne, pričom jeho škoda zapadala do poistného krytia. Napriek tomu sa môže stať, že klient postupoval protiprávne. Vynoriť sa totiž môže problém viacnásobného poistenia.

 

Práve viacnásobné poistenie môže nastať vtedy, ak klient pre jeden konkrétny predmet poistenia využije poistenie vo viacerých spoločnostiach, teda napríklad pokiaľ má motorista uzatvorené na jedno auto poistku napríklad v dvoch poisťovniach. Taká situácia naozaj môže nastať. Poistiť sa proti rizikám môže každý úplne slobodne aj viacnásobne. Dôležité je akurát riadne plniť podmienky každého z uzatvorených zmluvných vzťahov, a teda v prvom rade platiť poistné. V takom prípade môžu poistky existovať pokojne popri sebe. Špeciálnejšia situácia nastane vo chvíli, keď nastane škodová udalosť.

Zarábať na poistkách zákon zakazuje

Základným princípom poistenia je totiž to, že chráni klienta pred dohodnutými rizikami prípadnou náhradou škody. Mechanizmus náhrady škody neumožňuje klientom, aby im vyplynul zo škodovej udalosti výnos. To znamená, že bez ohľadu na to, z koľkých poistiek má v konkrétnom prípade klient nárok, nesmie celkové poistné plnenie od všetkých zúčastnených spoločností presiahnuť výšku vzniknutej škody.

„Ak z nejakého dôvodu chcete poistiť ten istý majetok vo viacerých poisťovniach, myslite na to, že zo všetkých poisťovní spolu nemôžete dostať viac, ako je výška vzniknutej škody na poistenom majetku,“ hovorí Miroslav Chovan, riaditeľ spoločnosti Genertel. Ak by si klient nechal vyplatiť „úplne“ poistné plnenia napríklad z dvoch poisťovní a plnenie by presiahlo výšku škody, v takom prípade by podľa Občianskeho zákonníka klient poisťovní konal protiprávne a dopustil sa neopodstatneného obohatenia.

„ Súhrnná suma vyplatená zo všetkých poistiek nesmie prekročiť výšku škody.“

Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ by do úvahy prichádzalo poistné plnenie napríklad z dvoch zmlúv, klient by mal zvážiť, v ktorej poisťovni by mohol získať v konečnom dôsledku viac a uplatniť si náhradu škody v nej. Konkrétne podmienky jednotlivých poistení sa, samozrejme, do istej miery líšia, čo ovplyvňuje aj konečnú výšku plnenia. Preto by mal klient zobrať do úvahy všetky aspekty jednotlivých zmlúv, rozhodnúť sa pre najvýhodnejšiu alternatívu a v ostatných spoločnostiach svoj nárok neuplatňovať.

„Môžete mať napríklad auto poistené v dvoch poisťovniach v situácii, keď v jednej poisťovni bude malé poistenie auta pre malé škody bez spoluúčasti a v druhej poisťovni plné havarijné poistenie pre veľké škody so spoluúčasťou. Ak nastane malá škoda, obrátite sa na poisťovňu, kde máte poistenie pre malé škody bez spoluúčasti. Ak vznikne veľká škoda, obrátite sa na poisťovňu, kde máte poistenie pre veľké škody presahujúce výšku spoluúčasti,“ hovorí Chovan. „Alebo v jednej poisťovni si poistíte krádež auta a v inej haváriu, rovnako napríklad aj z jednej poisťovne využijete asistenčné služby a v druhej si uplatníte opravu auta,“ dopĺňa.

Poisťovne môžu spolupracovať

To však nie je úplne ideálne riešenie za každých okolností, pretože spolupráca viacerých spoločností pri poistnom plnení je možná. Poisťovne sa môžu na plnení podieľať spoločne, celková suma, ktorú však klient dostane, nepresiahne výšku škody. „Problémom je možné sa vyhnúť nahlásením skutočnosti, že majetok je poistený aj inde už pri dohadovaní poistenia alebo poistením rôznych rizík v rôznych zmluvách, alebo pri nahlasovaní poistnej udalosti uviesť, že vec je poistená aj v inej poisťovni,“ hovorí Chovan. 

„Viacnásobné poistenie jedného predmetu môže mať zmysel, ak rôzne poistky kryjú rôzne riziká, alebo rovnaké riziká za iných podmienok.“

Obdobná situácia nastáva, ak sa mierne líšia poistné riziká, ktoré jednotlivé poistenia kryjú. V takom prípade si klient môže uplatniť niektoré riziká v jednej poisťovni a tie, ktoré toto poistenie nekryje, si môže poškodený klient uplatniť v druhej poisťovni. Znovu však platí, že celkové plnenie nepresiahne výšku škody.

Poistenie jedného predmetu vo viacerých poisťovniach tak nie je vždy nevýhodné. Aby sa však klienti vyhli nežiaducemu viacnásobnému poisteniu, už na začiatku by mali mať jasno v tom, aké riziká by poistenie v konkrétnej poisťovni malo kryť. Dôležité je teda poznať produkty. Dobré je taktiež už pri uzatváraní ďalšej poistky dať poisťovni vedieť, že konkrétny predmet už poistený je v inej spoločnosti. Pre skĺbenie poistení je totiž korektná komunikácia absolútne kľúčová.   

Občiansky zákonník:

§ 807
Ak je tá istá vec poistená pre rovnaký prípad u viacerých poistiteľov a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu veci, alebo ak prevyšuje úhrn súm, ktoré by z uzavretých zmlúv z tej istej udalosti poistitelia boli povinní plniť (viacnásobné poistenie), je každý z poistiteľov povinný poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poistitelia.

Odporúčame:

ODÍSŤ S POISTENÍM SA DÁ AJ Z BANKY. OPLATÍ SA TO?

POISŤOVACIE PODVODY LÁKAJÚ ČORAZ VIAC KLIENTOV

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow