20. január 2021. Dalibor. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Zdravie na cestách? Ten najcennejší suvenír!

Marek Mittaš Marek Mittaš Marek Mittaš  11.6.2014 11.6.2014  

Plné letiská, natlačené diaľnice a vo vzduchu závan leta. Aj to sú hlavné znaky toho, že sa ľudia pripravujú na migráciu za relaxom, poznaním, morom a dobrodružstvom. Okrem neopakovateľných zážitkov je tu aj isté riziko ochorenia či úrazu, ktoré striehne aj na tých najodolnejších jedincov. Návšteva u lekára určite nie je najatraktívnejšia forma turistiky, no byť pripravený na najhoršie sa oplatí.

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia stačiť nemusí

V rámci európskeho zjednotenia neťažíme výhody len z otvorených hraníc a jednotnej meny, ale aj jednotného zdravotného poistenia. V praxi to znamená, že ak svoju zdravotnú poisťovňu požiadate o vydanie európskeho zdravotného preukazu (EPZP), v rámci Európskej únie, Lichtenštajnska, Nórska, na Islande a vo Švajčiarsku, máte rovnaké práva ako zdravotný poistenec v danej krajine. Spoľahnúť sa výlučne na EPZP môže mať riziká, o ktorých hovorí Artur Šturmankin, špecialista externej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.:  „Je potrebné si hlavne uvedomiť, že EPZP garantuje len urgentnú starostlivosť do rozsahu, na akú majú nárok občania navštíveného štátu a u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia. V mnohých letoviskách (najmä ostrovy a prímorské destinácie) nie sú zastúpené verejné zdravotnícke zariadenia.“ V niektorých členských štátoch klient musí zaplatiť pri ambulantnom ošetrení celý účet a následne žiadať tamojšiu zdravotnú poisťovňu o preplatenie (napr. Francúzsko). Tento proces môže trvať pomerne dlho. Rovnako Daniela Šulcová,
špecialista PR a marketingu Komunálnej poisťovne, a. s., Vienna Insurance Group dodáva, že EPZP kryje náklady iba do výšky ceny, do akej by ošetrenie stálo u nás. Ostatné si klient musí hradiť sám. Dalo by sa preto povedať, že európsky zdravotný preukaz je nutným vybavením a základnou poistkou pri cestách do zahraničia v rámci EÚ. S ochorením za hranicami sú však spojené aj dodatočné náklady na rozdiel od zdravotných problémov doma. To už rieši komerčné poistenie. Navyše ak máte uzavretú aj životnú poistku, pri zranení môžete získať poistné plnenie z oboch poistení. „Miesto, kde sa stal úraz, nemá vplyv na výšku poistného plnenia zo životného poistenia. Tá sa odvíja len od rozsahu a druhu úrazu, bez ohľadu na to, či sa stal klientovi doma alebo v zahraničí, uvádza Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s.

Postupy v prípade:

poistnej udalosti pri cestovnom poistení:
Po návrate z dovolenky musí poistený svojej poisťovni predložiť hlavne originály lekárskej správy s diagnózou, zoznam vykonaných lekárskych výkonov, originálny účet za ošetrenie, pobyt v nemocnici, účet za lieky predpísané lekárom a za prevoz.

poistnej udalosti v zahraničí pri životnom poistení:
Pri nehode v zahraničí poistený nahlási poistnú udalosť písomne na tlačive poisťovne po tom, čo ukončil liečbu a doloží kompletné lekárske záznamy (aj v cudzom jazyku), ktoré potvrdzujú liečbu a diagnózu. Diagnózu môže nahlásiť najneskôr do 4 rokov od vzniku poistnej udalosti, potom je táto udalosť premlčaná. Poisťovňa posúdi poistnú udalosť a zistí nárok na poistné plnenie v zmysle zmluvných dojednaní a poistných podmienok. Ak je to nevyhnutné, požiada o doplňujúcu dokumentáciu, napríklad rtg, výpis z účtu poistenca zo zdravotnej poisťovne, výpis zo zdravotnej karty, nález z doplňujúceho vyšetrenia CT, MRI a pod., alebo konzultuje prípad s odborným lekárom poisťovne. Po ukončení šetrenia najneskôr do 15 dní vyplatí poistnú udalosť poistenej osobe, v prípade maloletej osoby zákonnému zástupcovi.

Zdroj: Daniela Šulcová, Komunálna poisťovňa, a. s.

Poistenie seba aj „iných“

V prípade uzavretia cestovného poistenia nebudete potrebovať riešiť, či musíte ležať v štátnom alebo súkromnom zdravotnom zariadení a mnoho ďalších otázok. „Základnou zložkou cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Zabezpečuje úhradu nákladov na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť súvisiacu s úrazom alebo chorobou. Ide o prevoz do/zo zdravotníckeho zariadenia, privolanie lekára, pobyt v nemocnici, lekárske ošetrenie, lieky predpísané lekárom, prevoz poisteného do miesta bydliska, prípadne prevoz telesných pozostatkov. Poistenie zahŕňa aj privolanie sprevádzajúcej osoby k chorému, jej ubytovanie a cestovné náklady,“ vymenúva v skratke pozitíva poistenia Zuzana Eliášová z ČSOB finančnej skupiny. Zároveň zdôrazňuje, že pri cestovnom poistení netreba myslieť len na seba a oplatí sa obetovať pár centov aj na pripoistenie zodpovednosti za škodu. Uvádza príklad z praxe: „Náš klient narazil na lyžovačke v zahraničí do iného lyžiara, ktorý ale touto zrážkou neutrpel žiadne vážne zranenie. Napriek tomu si vypýtal od nášho klienta kontakt a následne mu doručil žalobu za ublíženie na zdraví. Právnik požadoval bolestné a preplatenie nákladov až do výšky niekoľko tisíc eur. Vzhľadom na okolnosti, vysoké náklady, ale najmä náročnosť vymožiteľnosti práva na súdnych pojednávaniach v zahraničí, uhradil náš poistený bolestné požadované zahraničným lyžiarom a tieto náklady mu boli následne preplatené ČSOB Poisťovňou.“ Súčasťou cestovného poistenia už dnes býva asistenčná služba, s ktorou sa treba okamžite poradiť, ak sa stane nehoda vám, vašim blízkym, alebo niekomu ste nehodu spôsobili. Asistenčná služba vám poradí, alebo bude aj priamo komunikovať so zodpovednými. Je to silná istota, keď v cudzej krajine musíte zachraňovať život.

Na pobavenie aj výstrahu: Kuriózne prípady poistenia

Skutočné prípady poistného plnenia z praxe, ktoré môžu pobaviť, no zároveň upozorňujú, čo všetko sa môže na cestách stať, uvádzajú zástupcovia poisťovní. „Jedna z najkurióznejších poistných udalostí bol úraz v dôsledku pádu prasaťa na poisteného (išlo o zamestnanca v mäsopriemysle – prasa bolo, pochopiteľne, už spracované, viselo na háku).“Artur Šturmankin, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. „Riešili sme prípad klienta, ktorý sa v zahraničí nakazil maláriou. Trpel takou silnou zimnicou, že si pri nej vyrazil dva predné zuby. Výnimočný bol aj príbeh klientky, ktorá bola v zahraničí na návšteve, kde mali dvoch psov. Jeden z nich ju zvalil a ona dopadla na druhého menšieho psa. Bolo nutné jeho liečenie a nakoniec musel byť utratený, majiteľka psa žiadala náhradu za jeho liečbu.“ Tomáš Kračmar, AXA, a. s. „Klient mal v rámci cestovného poistenia pripoistenú aj batožinu a uplatnil si poistnú udalosť z ostrova Bali, kde majú domáci vycvičené opice na kradnutie telefónov a peňaženiek. Iný klient pri rozopínaní blúzky manželky utrpel úraz, keď mu gombík strelil do oka a poškodil rohovku.“ Daniela Šulcová, Komunálna poisťovňa, a. s. „Našej klientke v Grécku ukradli počas prechádzky kabelku so všetkými dokladmi, telefónom a osobnými vecami. Klientka sa však za zlodejom rozbehla, pričom si poranila aj nohu a došlo k zlomenine členka.“ Lenka Lendacká, Poštová banka, a. s. „Netradičný bol prípad nášho turistu, ktorého v Central parku v New Yorku pohrýzla pri kŕmení veverička tak, že musel byť ošetrený v najbližšej nemocnici. Našťastie sa úraz zaobišiel bez trvalých následkov a klient sa s odstupom času na tejto príhode vedel aj zabaviť.“ Daniela Vlčková, Wüstenrot stavebná sporiteľna, a. s.

Poistenie platí iba ak nepodceníte riziká

Poistiť sa na cestu nemusí znamenať automaticky bezpečie a garantované plnenie. Najmä v prípade, že smerujete do sveta a podceníte prípravu. Poisťovňa neskúma, či ste dostatočne vybavení a pripravení. Pri poistnom plnení si však informácie overí. „Klient nie je povinný pred odchodom svoju prípravu preukazovať. Pokiaľ príde k poistnej udalosti a klient požaduje od poisťovne plnenie, je poisťovňa oprávnená tieto skutočnosti preveriť a pri zistení pochybenia klienta odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie, “ hovorí Tomáš Kramčar, marketing manager AXA, a. s.

Zuzana Eliášová odporúča aj dôkladné oboznámenie sa s podmienkami poistenia najmä z dôvodu výluk v poistení. „Poistenec stráca nárok na náhradu od poisťovne, ak sa vedome správa rizikovo a ovplyvňuje vznik poistnej udalosti, napríklad keď je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Poisťovňa má taktiež zadefinované nebezpečné športy a činnosti, ktoré sú z poistenia vylúčené,“ dodáva Eliášová. Vo všeobecnosti však platí, že cestovné poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli v súvislosti s cestou, na ktorú poistený nastúpil po tom, ako Ministerstvo zahraničných vecí SR oficiálne vyhlásilo, že neodporúča občanom cestovať alebo prechádzať štátom či oblasťou, v ktorej je zvýšené nebezpečenstvo.

 

Porovnanie: EPZP vs. komerčné cestovné poistenie – liečebné náklady

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

VÝHODY

+ nárok nie je obmedzený na maximálnu finančnú sumu za podmienky, že ide o potrebnú zdravotnú starostlivosť v zmysle nariadenia

 

+ nárok sa vzťahuje aj na chronické ochorenia (pravidelnú zdravotnú starostlivosť v zahraničí treba dohodnúť vopred)

 

+ nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone pracovnej činnosti

 

+ časovo neobmedzený (platí počas celého obdobia zdravotného poistenia v SR)

 

+ lekár je povinný pristupovať k pacientovi, ktorý predloží EPZP, rovnako ako k miestnemu poistencovi s miestnym preukazom poistenca

 

 

 

+ kryje náklady aj na spoluúčasť

 

+ kryje nevyhnutné náklady na prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a späť do vlasti

 

+ kryje nevyhnutné náklady za hospitalizáciu, lekárske ošetrenie a nevyhnutné lieky

 

+ kryje aj náklady na starostlivosť v súkromných zariadeniach

 

+ jeho územnú platnosť je možné dohodnúť podľa potreby

 

+ rizikové športy a činnosti je možné si pripoistiť, rovnako aj ďalšie riziká (batožina, zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie)

 

+ možnosť využívať asistenčnú službu

 

NEVÝHODY

 

- nárok nekryje náklady na spoluúčasť

 

- nárok nekryje náklady na prevoz do SR 

 

- nárok sa dá uplatniť iba v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú napojené na miestny systém verejného zdravotného poistenia

 

- EPZP je platný iba v štátoch EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku

 

- rovnaké povinnosti a obmedzenia, ako majú miestni poistenci

 

 

- nárok je zväčša obmedzený maximálnou finančnou sumou

 

- nárok sa nevzťahuje na chronické ochorenia okrem poskytnutia nevyhnutného ošetrenia pri náhlej zmene zdravotného stavu

 

- lekár nie je povinný pristupovať k poistencovi, ktorý predložil iba doklad o komerčnom poistení, ako k miestnemu poistencovi, zvlášť teda môže vždy vyžadovať priamu platbu

 

Zdroj: Union poisťovňa, a. s.

Nepoisťujte sa dvakrát!

Poistenie ku kreditnej karte
Ste držiteľmi kreditnej karty? Je teda možné, že k tejto karte máte uzavreté celoročné cestovné poistenie. Niekedy je súčasťou poistenia ku karte aj poistenie na horách. V niektorých prípadoch je poistenie ku karte v samostatnom balíčku, niekedy ho banky ponúkajú automaticky v poplatku za kartu. Vždy si však treba v prvom rade všímať, ako vysoké poistenie voči úrazu poskytuje, či kryje poistenie batožiny, poskytuje asistenčné služby, poistenie liečebných nákladov a zodpovednosti za škodu. Stačí si preveriť schopnosti vašej kreditnej karty a môžete byť chránení a ušetriť.

Rodinné poistenie
S výraznými zľavami v prípade celoročného poistenia všetkých členov rodiny môžete rátať takmer v každej poisťovni. Výhodné bonusy a krytie počas celého roka sa oplatí najmä rodinám, ktorí milujú cestovanie. Pozor na dĺžku jedného pobytu. Býva obvykle stanovená na 90 dní. Je potrebné si ju určite pri uzavretí poistenia overiť.

Foto: Stockfresh

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow