21. október 2020. Uršuľa. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Životná poistka či dôchodkové sporenie? Nezabudnite na oprávnenú osobu

NextFuture NextFuture NextFuture  26.5.2016 26.5.2016  

K životnej poistke alebo sporeniu na dôchodok je výhodné určiť oprávnenú osobu. Tá v prípade úmrtia klienta dostane peniaze z poistky alebo sporenia vyplatené bez čakania na dedičské konanie. V prípade zmeny vzťahov je však potrebné nahlásiť zmenu, aby sa nestalo, že peniaze dostane niekto, komu by ich klient už nechcel odkázať.

Postupy určujúce, kto a akým spôsobom sa v prípade smrti klienta dostane k peniazom zo životnej poistky, starobného dôchodkového sporenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia, sa líšia. Všetky tri finančné produkty však majú jedno spoločné – možnosť určiť oprávnenú osobu.

Prečo je dobré určiť oprávnenú osobu?

Oprávnená osoba má nárok na vyplatenie poistnej sumy alebo dôchodkových úspor v prípade smrti klienta. Veľkou výhodou je, že pokiaľ takúto osobu určíte, dostane sa k peniazom bez čakania na ukončenie zdĺhavého dedičského konania. „Po predložení všetkých potrebných dokumentov a prešetrení poistnej udalosti  vyplácame oprávnenej osobe poistné plnenie najneskôr do 15 dní. No od začiatku tohto roka máme priemerne až 87 % žiadostí, ktoré neprechádzajú do šetrenia a takéto udalosti vybavíme už do 5 pracovných dní,“ hovorí Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Životnej poisťovne a dôchodkových spoločností. V prípade, že by sa tieto prostriedky stali predmetom dedičského konania, vyplatené by boli až po jeho ukončení, čo často trvá i niekoľko mesiacov. Strata príjmu však dovtedy môže pozostalým spôsobiť výrazné finančné komplikácie, najmä ak splácajú hypotéku alebo majú iné výdavky.

Peniaze nie sú súčasťou dedičstva

Peniaze vyplatené oprávnenej osobe nie sú predmetom dedičstva a ani sa do neho nezapočítavajú. „To znamená, že ak by bol niektorí z dedičov oprávnenou osobou, pri rozdeľovaní dedičstva sa na peniaze, ktoré takto získal, neprihliada,“ uvádza Guťanová. Zabrániť možným nezhodám medzi pozostalými možno ustanovením viacerých oprávnených osôb a určením, na akú časť peňazí má každý z nich nárok.

Veľký význam má určenie oprávnenej osoby najmä v prípadoch, ak klient chce, aby sa peniaze dostali partnerovi, s ktorým nie je zosobášený, prípadne úplne inej osobe, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu. Ak by sa totiž stali predmetom dedičstva, nemuseli by sa k nim tieto osoby vôbec dostať, prípadne by získali len ich časť.

Rozvody, rozchody - nezabudnite na aktualizáciu

Súčasťou života sú aj situácie, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zmenám v medziľudských vzťahoch a klient už nemusí mať záujem, aby v prípade jeho smrti boli peniaze vyplatené pôvodne určenej oprávnenej osobe. „V takom prípade treba mať na pamäti aktualizáciu. Urobiť sa dá jednoducho – cez on-line klientsky portál alebo písomnou žiadosťou na pobočke. V prípade zaslania žiadosti o zmenu poštou je potrebné, aby bol podpis žiadateľa úradne osvedčený. Pokiaľ však poistník a poistený nie sú tá istá osoba, na zmenu oprávnenej osoby je potrebný aj súhlas poisteného,“ vysvetľuje Guťanová.

Čo ak oprávnená osoba nie je ustanovená alebo už nežije?

Postupy pri rôznych finančných produktoch sa líšia - niekedy sa priamo pristupuje k dedeniu, inokedy zákon ustanovuje postupnosť osôb, ktorým sa finančné prostriedky majú vyplatiť.

Životné poistenie

 • Ak nie je určená oprávnená osoba, vyplatí sa poistné plnenie manželovi/manželke.
 • Keď manžel/manželka nie je, tak deťom.
 • Ak poistený nemá manžela/manželku a je tiež bezdetný, na plnenie majú nárok rodičia.
 • Ak rodičia nežijú, poisťovňa vyplatí peniaze osobám, ktoré s poisteným žili v spoločnej domácnosti minimálne jeden rok.
 • Keď ani takéto osoby neexistujú, je poistné plnenie vyplatené dedičom mimo dedičského konania.

Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier):

 • Ak sporiteľ umrie počas doby sporenia (vrátane situácie, že už dovŕšil dôchodkový vek, ale nepožiadal ešte o dôchodok z 2. piliera) a nie je ustanovená oprávnená osoba, peniaze sa automaticky stávajú predmetom dedenia.
 • Ak sporiteľ umrie po podpise zmluvy o poistení dôchodku, ale ešte predtým, ako poisťovni vznikla povinnosť plniť zo zmluvy, celá suma je vyplatená oprávnenej osobe alebo sa stáva predmetom dedenia.
 • Ak poberateľ doživotného dôchodku umrie skôr, ako mu bolo vyplatených 84 mesačných súm doživotného dôchodku a poisťovni už vznikla povinnosť plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, peniaze zodpovedajúce rozdielu sumy určenej na výplatu týchto 84 mesačných súm a súčtu vyplatených mesačných súm doživotného dôchodku sa stávajú predmetom dedenia, ak nie je ustanovená oprávnená osoba.
 • Ak si k doživotnému dôchodku vyberie aj možnosť programového výberu, po jeho smrti získa z neho nevyplatené peniaze oprávnená osoba. Ak ju neurčil, stávajú sa predmetom dedenia.
 • Ak si k doživotnému dôchodku vyberie možnosť dočasného dôchodku a umrie skôr, ako uplynie dohodnuté obdobie, nevyplatená suma dočasného dôchodku nie je predmetom dedenia.
 • Ak si pri podpisovaní zmluvy o poistení dôchodku dohodne vyplácanie pozostalostného dôchodku (vdovského/vdoveckého a/alebo sirotského) a v tom čase už bude bez pozostalých alebo pozostalí počas obdobia poberania tohto dôchodku zomrú, nevyplatené sumy pozostalostných dôchodkov sa stávajú predmetom dedenia.

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)

 • Ak účastník umrie počas sporenia a nie je ustanovená oprávnená osoba, peniaze sa automaticky stávajú premetom dedenia.
 • Ak si účastník zvolí vyplácanie doživotného dôchodku, oprávnená osoba ani jeho dedičia nemajú nárok na žiadne peniaze.
 • Ak si účastník zvolí vyplácanie dočasného dôchodku, nárok na jeho nevyplatenú časť má najprv oprávnená osoba, až potom dedičia.

Zdroje : NN Životná poisťovňa, a.s.

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow