16. január 2021. Kristína. °C  drop down arrow
Svet financií jasne a pútavo
Quotes by TradingView
 

Zmeny, ktoré prinesie IMD 2

NextFuture NextFuture NextFuture  2.3.2013 2.3.2013  

Smernica IMD 2 (Insurance Mediation Directive) si kladie za cieľ vytvorenie jednotného trhu, teda rovnaké podmienky pre všetky subjekty zapojené do predaja poistných produktov. Tiež by mala zabezpečiť, aby predajcovia boli dostatočne kompetentní. Zámerom IMD 2 je teda v konečnom dôsledku zlepšiť ochranu spotrebiteľa v poistnom sektore.

 

Smernica IMD 2 dbá najmä na vyššiu ochranu klienta a zrovnoprávnenie predajných kanálov. V roku 2009 sa na Slovensku prijala nová legislatíva v oblasti finančného sprostredkovania, ktorá rozdelila trh na poradcov a sprostredkovateľov, čím výrazne predbehla Európu, ktorá sa dnes prostredníctvom IMD 2 snaží o zavedenie podobnej právnej úpravy. Predpokladá sa teda, že dosah smernice na slovenskú legislatívu nebude v porovnaní s inými krajinami až taký zásadný.

 

Informačné povinnosti voči klientovi

Pokiaľ bude informačná povinnosť voči klientovi schválená v nezmenenej podobe, bolo by oznamovanie výšky odmien finančných sprostredkovateľov klientovi už povinné. Zatiaľ je táto informácia dostupná len na vyžiadanie klienta. 

Pán Štefan Velčický z Národnej banky Slovenska si o tom myslí: „Každý finančný agent musí oznámiť, že poberá odmenu, ale zverejňovať jej výšku je potrebné až po vyzvaní klienta. Zo smernice IMD 2 však vyplýva pevná informačná povinnosť a dá sa predpokladať, že informácie nebudú podávané len slovne, ale budú musieť byť uvádzané aj písomne, prípadne na nejakom médiu, kde bude obsiahnutá presná výška odmeny“.

Takéto zverejňovanie však v konečnom dôsledku nemusí hrať v klientov prospech. Ten si môže kvôli nižšej provízii vybrať nevyhovujúci produkt. S otázkou oznamovania výšky odmien je spojená aj ďalšia nedoriešená otázka a tou je oznamovanie aj akýchkoľvek ďalších plnení, či výhod, napríklad aj pokračovanie provízie. Diskutuje sa aj o tom, že uvádzať by sa malo aj to, ak nejaký sprostredkovateľ v rámci provízie dostane napríklad pobyt v exotickej krajine a podobne. Z toho vyplýva, že sprostredkovateľ by mal za určitých podmienok klientovi dodatočne oznámiť, že vďaka poistke, ktorú s ním uzavrel, získal napríklad zájazd v rámci motivačnej súťaže. Akým spôsobom a kedy by sa mala táto informácia ku klientovi dostať, zatiaľ nie je dostatočne jasné.

 

Investičné produkty

Regulácia sa v osobitnej vymedzenej časti venuje aj investičným produktom. Pri investičných poisteniach všetkého druhu by mali byť taktiež zavedené zvýšené informačné povinnosti. Smernica však nepomenúva to, ako by to malo v praxi vyzerať. Súčasne sa pripravuje aj nová smernica „prix regulation“, ktorá by mala byť multisektorová, čiže sa týka akýchkoľvek produktov, pri ktorých klient nesie investičné riziko. To znamená, že je jedno, či produkty predáva banka, alebo sú to produkty obchodníka s cennými papiermi, alebo produkty poisťovne.

„Pre všetkých by mali platiť jednotné pravidlá. Príkladom mala byť regulácia kapitálového trhu, kde obvykle prebieha pomerne zložitý test klienta podľa presných určených pravidiel. Mala by to byť cesta akéhosi zjednodušenia. Doteraz ale v tejto regulácii nie je úplne jasné,  ktoré z poistných a bankových produktov sem konkrétne spadajú,“ uvádza Štefan Velčický z NBS.

V tejto súvislosti sa vynára aj otázka, či je reálne možné, aby agent, ktorý sprostredkuje napríklad investičné poistenie, bol registrovaný aj v sektore kapitálového trhu. Tento zámer tu pôvodne ani nebol. Ide o to, aby informačné povinnosti, resp. to, čo vykonajú agenti voči klientovi, malo jednotne stanovený charakter a kvalitu.

Navyše to, čo už obsahuje IMD 2, sa má objaviť aj v „prix regulation“, čím sa vlastne proces  zbytočne duplikuje. Š. Velčický k tomu hovorí: „Môže sa tak stať, že odrazu budeme mať dve sady rovnakých dokumentov. Nehovoriac o tom, že už dnes je informačných dokumentov príliš veľa a časť z nich sa tým pádom vôbec nečíta. Do budúcna by sa malo skôr uvažovať nad nejakým zjednodušením procesu. Mnohí ľudia si myslia, že keď sa uvádza potenciálne zhodnotenie 30%, že to naozaj bude 30%. Pritom vieme, že je to nereálne. Dokonca tento fond môže mať aj stratu. Klientovi to však nikto pri predaji nezdôraznil. Takže za správnu skôr pokladám cestu dostatočného zdôraznenia dôležitých aspektov tak, aby si ľudia boli dostatočne vedomí rizík, ktoré sa spájajú s investíciou. Predkladať mu hŕby dokumentov, v ktorých sa nemá šancu bežný človek zorientovať, len zbytočne zvyšuje náklady sprostredkovateľov a finančných inštitúcií“. 

 

Aktuálne správy

tlacove spravy left arrowtlacove spravy right arrow